Historische bijdragen
panorama van Warkum - Workum anno 1650


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Historische bijdragen

Een van de doelstellingen van de Oudheidkundige vereniging Warkums Erfskip is het bestuderen van de historie van Workum e.o.

Er moet nog veel uitgezocht worden. Velen hebben als hobby het "sneupen" in de historie van Workum en haar omgeving (Ferwoude, it Heidenskip, Nijhuizum). De oudheidkundige vereniging is erg benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken. Misschien is het mogelijk deze resultaten te publiceren in onze nieuwsbrief of op internet.

Neem dan contact op met Museum Warkums Erfskip, Merk 4, 8711 CL Workum,
tel. 0515 - 541231 of email ons warkumserfskip@hetnet.nl

zoeken op deze site:
search this site the web
site search by freefind

Publicaties digitale nieuwsbrieven:

2021
Fotoalbum Stuur-Quarré en het Poësiealbum van Geertje Alberts Stuur
Philippus Stroband jr. en de behangsels uit Noard 3
Fotoalbum en Poësiealbum van Aaltje Pieters Smid
Heb je de machine ook hooren puffen?
It Warkumers: Siebe Haagsma (1899-1980), Dubbeld Koopen (1907-1988) en Truus van der Werf (1907-1992) fertelle oer Warkum op 15 april 1969.
Workumer krant Friso 150 jaar: 1871-2021
Fotoalbum Robijns en Degens
Botte Jans, de Workumer walvisvaarder
Paulus Arnoldus' van der Beek, goud- en zilversmid
Even pillen halen bij de burgemeester
Kwartierstaat van Marten Groenhof
2020
De oudste boekhandel: Het Boekhuis Hofleverancier
Fotoalbum Yfke Jans Gaastra
Parenteel Feite Fokkes Hofman en Neeltje Gerrits Gerritsen
Fotoalbum De Jong-Okma-Kiestra
Parenteel Gerlof Gerrits Gerritsen en Janke Tromp Wiepkes Schotanus
Een oude bekende
Fotoalbum De Boer-Bokma
Parenteel Doekle Gerrits Gerritsen en Wiepkjen Siemens Attema
Twee schilderijtjes gekocht bij Veilinghuis Peerdeman te Utrecht
Parenteel Sijtse Tjalkes van der Meer en Sijtske Gerrits Gerritsen
Fotoalbum Gaastra-Stockhuijzen-Van Benten
Fotoalbum Meijer
Fotoalbum Dijkstra-Vallinga-De Boer
2019
Genealogie Harder / De Harder
Wiebe Rypma, fotograaf te Warkum
Kerkelijke goederen in Workum ten tijde en na de Reformatie
Fotoalbum Galama-Postma
Fotoalbum Nijenhuis
Reintje bij de brug
De earste Nederlânske fyts yn Warkum makke?
Subcommissie van Weldadigheid in Workum.
Time Machine Workum en andere steden.
Wanneer is mijn woning gebouwd?
Nog een paar sigaartjes voor Ype de Graaf.
Een Harlinger Crime Passionel door een oud-Workumer
Een "iellêger" op trektocht!
Uilke Sytzes Nauta en de laatste aakreis van Roelof Rinzes Veenstra
Jacob Moises van Emden
Stoomschip Gerard
Logeren in Workum
2018
Veekeuringsdag Workum
Workumers in boek over 'wedstrijdrazzia'
Fotoalbum Bosma-Bosch
Een pottenbakker in Workum: Ids Bakker
De Terp by Westerein
Sate 'Westerend' en de famylje Dijkstra
2017
De Van Haersma Buma's en Súdwest-Fryslân
Luther in de rooms katholieke kerk?
Een heilige in It Heidenskip
Kwartierstaat van Hendrik Kuiper
Brief van Johannes Willems Schuurmans (1845)
Viering 150-jarige bestaan Nutsspaarbank Workum 1817-1967
Zamenspraak tusschen Sjoerd en Ynte over Spaarbanken en Brand-Waarborg-Societeiten (1818)
Drama op de Koaidyk in 1943
Memoires van Jacob de Vries
De schop geschouderd: Onderzoek naar het ontstaan, het in cultuur brengen en het gebruik van de Workumerwaard van 1926 tot 2000
Opening Boerenleenbank Workum in 1959
Fotoalbum De Boer-Boersma-De Jong
Kwaksalverij yn de Súdwesthoeke fan Fryslân
Lutheranen in Workum en Harlingen
2016
Gemeentearchief Workum, Hindeloopen, Stavoren en H.O.N.
Fotoalbum De Boer-Postma 2
Memoires van Ellard (Elt) Pieters de Vries
Veekeuringsdag
De geboorte van de Gereformeerde kerk It Heidenskip
Watersnood 1825 door Jacob van Leeuwen
Een kapitein uit Tunis zeilt door Workum
Geschiedenis Firma Wed. W. Bakker
Watersnood 1825 door Nicolaas Swart
Watersnood 1825 door Johannes Coenraad Beijer
Skerven fan 'e Skar
Brief van Janke Hoekema-Brunger (1825)
Fotoalbum Gaastra-Visser
Fotoalbum Dieuke Siemons Gaastra
2015
Fotoalbum Jansen-Nauta
Gevel van Sjerp Piers en Willemke Jacobs (Noard 103)
Een reisverslag Amsterdam-Workum (1847)
De Workumer Beurt- en Trekschippers in de 17e en 18e eeuw
Ate Willems Faber van "Zeeburg"
Sibbeltsjes toonbankje
Uit mijn kinderjaren (Bernhardina J. Sluyterman *1889)
Monumenten in Workum
Foto's van de graven op de Joodse begraafplaats Workum
In âlde Warkumer herberch
Vluchtige flitsen van vóór 1890 (dr. Albertus Æ.S. Sluijterman *1882)
Programma Historisch Festival Workum 2015
Familierelaties Sluyterman
Jeugdindrukken (Tjitske Sluyterman *1880)
Waar stond de Latijnse school
De learmiddels fan de Latynske skoalle fan Warkum
Workumer el
Fotoalbum Van den Akker-Dijkstra
Lancaster W4888
Foto's onthulling monument Lancaster W4888
Het verhaal over de Lancaster W4888
The story about the Lancaster W4888
Gevechtsvliegtuigen
Herinneringen aan de Lancaster W4888
Fotoalbum De Boer-Postma
Huis- en woonregister 1632-1914
Flappers bij de koopvaardij
2014
Het Dwarsnoard. Een beeld in ansichtkaarten
It libben yn it weeshús
In memoriam Willem D. Hengst 1942-2014
Veekeuringsdag Workum
Warkumer Wikekalinder 2015
Fotoalbum De Vries-Feenstra 4
Foto's herdenking Joodse Begraafplaats Workum 350 jaar
Joodse Begraafplaats Workum 350 jaar
350 year Jewish cemetry of Workum
David Salomons
Pachtovereenkomst Joodse begraafplaats Workum
Joden/Jews in Hindeloopen en/and Workum
Ut de skiednis fan it weeshús
Om en over het marktplein
Geef me nog een drupske
Tiden hawwe tiden
De skatters wiene op 'e buurt
Over palingaken, een schippersknecht vertelt
Visschersvaartuigen in Workum 1909
Fotoalbum familie De Vries-Feenstra 3
De Wezen van Workum
Benificiaalboeken 1543
Fotoalbum De Vries-Feenstra 2
Fotoalbum Glastra
2013
Fotoalbum De Vries-Feenstra 1
De Warkumer weesjonge Auke Klapper (1853-1910)
Goudsmidsfeint tsjin wil en tank
'Aan de Wymerts' Van Kribbe tot bruidssuite
De dood van een armhuismannetje ...den moast Ynte mar yn 't hok...
Jacob Dijkstra 100 jaar
Fotoalbum Tehuis van Ouden van Dagen
Fotoalbum De Groot-Visser
Fotoalbum Visser-de Boer
Mr. G.B.J. Hiltermann, Workumer voorouders
Klaas Hendriks Weiland, zilversmid
Fotoalbum Abbring Hingst-Schotanus
Netwerk Streekarchief Zuidwest Fryslân (NSZF)
Molenstichting Súdwest-Fryslân
Stichting Stadsherstel Workum
Smederij Molenaar Workum
Enquête Warkums Erfskip 2012
2012
Fotoalbum Dijkstra-Gerritzen
Het schip "Wilhelmina"
De geschiedenis van Noard 165
Het graf van de palinghandelaar Rintje Jans Visser
Frans Wybes Algera, goud- en zilversmid
Kwartierstaat Jurjen Hendriks de Jager
Feekeuringsdei 2012 op Omrop Fryslân
Fotoalbum Stuur-Schootstra
Genealogie Potter
Het gemeentebestuur van Workum in vroeger tijden
Een zoektocht naar Workum in de 10de eeuw
Sneupers gezocht voor Wijk C
Parenteel van Huijte Fookles en Pytertie Fekkes
Het witte kerkje op It Súd
Werenfridus
Zonder vlek of rimpel
Fotoalbum Van Gosliga-Bakker
Fotoalbum Conradi-Dijkstra-Engelsma 3
SVW Gymnastiek en jazz-dans Workum 65 jaar
Sippe Heres in de Purmer bij Edam vermoord in 1624
De geschiedenis van Súd 13
Waar is de bodebus?
Sara Groen en Albertje Ellefs
Fotoalbum Conradi-Dijkstra-Engelsma 2
Warm Winterfair 2011
2011
Fotoalbum Conradi-Dijkstra-Engelsma 1
Dode op een Workumer kalkschuit (1604)
Djurre Falkena, Stationskoffiehuis
Kuipers, Workumer goud- en zilversmeden
Fotoalbum Haitsma Hijlkema Smits 4
Fotoalbum Lootsma-Gerritsen 2
Fotoalbum Haitsma Hijlkema Smits 3
Fotoalbum Lootsma-Gerritsen 1
Fotoalbum Haitsma Hijlkema Smits 2
Fotoalbum Vrolijk-van der Zijpp
Tjeerd Rekers, zilversmid
Fotoalbum Haitsma Hijlkema Smits 1
Jacobus Munckerus zilversmid
2010
Fotoalbum Kooistra-Landstra
Apotheker Van Haga
Gebakt op 't Panwerk
Ros zilversmeden

Publicaties in de nieuwsbrieven:

2009
Thieren in Workum. Waar woonden ze?
2006
Bij de slúús fan Workum om-ende-bij 1906
2005
Twee 18e eeuwse Workumer schippers
2004
Skippers fan Warkum yn it Noarske Kristiaansand
Skippere fra Workum til området rundt nåværende Kristiansand
Skippers from Workum in the Norwegian Kristiansand
Workumer el werd 500 jaar geleden de standaard voor Friesland
Het weversgilde van Workum en laken
Rijmwedstrijd: Workum - Woarkum (1904)
De aalaken fan Workum
Heb je de machine ook hooren puffen?
2003
Afbraak en opbouw van de Nije Buert
De eerste Workumer fietskarren
2002
Het drukkersgeslacht  Olingius te Workum (1719-1804)
Een ontrouw diaken
De Latijnse School
2002 jubileumnummer
De earste faze
Weromsjen
Een cadeau voor Warkums Erfskip
De Extemporanea Poemata van Henricus Neuhusius
2001
Workum en schepen
In piramide as grêfstien
De ferhâlding fan Rintsje-baas ta syn wurknimmers
De Thúskomst
De trekschuit (1828)
De "Stjelp gevonden"
Tomas Hof
Toponimen om "Tomas Hof" hinne
2000
Workum ouder dan haar stadsrechten
Opgravingen een succes
Portretten fan Johannes A.M. Haak
Een postpakketje uit Australië
1999
Wie was Gertrudis
1998
Geschiedenis eener Wagenmakery
1996/1997
Kindermoord in It Heidenskip (1718)
1995
It libben fan in stien
Wier bard?
1994
Houtzaagmolens in Workum
1993
Heidenskipster Hemels en Hellen
1992
Warkums Erfskip 40 jaar

Uit Oudheidkamer en museum


Overige publicaties:

De eerste Friso 29 maart 1871
Olingius' Drukwerken
De Trekschuit (1870-1880)
Reglement voor de trekschippers (1784)
Regulementen en Ordonatie noopens het bedienen van de Brand-Spuiten te Workum (1771)
Reglenment voor de Wagenaars te Workum (1784)
Sexschandaal in 't Heidenschap (1882)
MKZ/Tongblier
"Ik wil naar huis en nooit meer weggaan"
Een 19de-eeuwse tocht van Parijs naar Workum (1814)
Workumer kunstenaars
Archeologie
Andries Deinum Fryslân Revisited: beschrijving van de foto's
met dank aan Jacob Wiersma

Publicaties van derden:

Workum volgens Van der Aa
De stad Workum, omstreeks het jaar 1800
Geschiedenis van de Stad Workum (Siemelink 1906)
In de schaduw der Sint Gertrui (1941-1942)
Skiednis fan it eilân de Breewar (Henk de Boer)
It gemaal fan de Warkumer Mar (Henk de Boer)
De ferfeaning fan de Warkumer Mar (Henk de Boer)
Saten
Zoals ús mem het ons vertelde
De levensbeschrijving van Auke Klapper (Workum 1853 - Nijmegen 1910)
Ontstaan van de naam Posthumus
Marie Rose Venema thoe Kingma van Douma
Johannes Bijvoets, de laatste koperslager
Het Dwarsnoard, een beeld in ansichtkaarten
Utfanhuzer yn Warkum bij Griet Riemersma (Tom Hoornstra)
Metseltekens op de Sint Gertrudiskerk
In kroadfol singeliere brijbekken
Workumer handel, industrie en nijverheid vanaf 1875 tot 1955
Stadsburgerweeshuis te Workum (Workum in Beeld)