Fotoalbum Dijkstra-Vallinga-de Boer


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
Fotoalbum van
de familie
Dijkstra - Vallinga - de Boer
een boerenfamilie uit Nijhuizum, it Heidenskip en Workum
deze foto's zitten in een familiealbum
thans eigendom van de familie De Boer-Jorna te Workum

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album Dijkstra-Vallinga-de Boer nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
1
Grootmoeder Boukje Palstra
Wed. D. Flapper
Wed. J. Vallinga

Baukje Pieters Palstra
*Dronrijp 12-12-1831 - +Nijhuizum 21-04-1921
dienstmeid te Nijhuizum (1853); boerin te Nijhuizum (1864, 1921)
dochter van
Pieter Sjoerds Palstra en Antje Tjerks Huitema
boer te Dronrijp (1831,1853, 1864)

x1 Wymbritseradeel 26-11-1853
Dirk Yettes Flapper
*Nijhuizum 11-12-1823 -  +Nijhuizum 22-12-1861
boer te Nijhuizum (1853, 1861)
zoon van
Yette Fokkes Flapper en Tjitske Dirks Kortrijk
boer te Nijhuizum (1823)
Uit dit huwelijk:
Tjitske *Nijhuizum 19-07-1855 x Age Durks Tolsma
Yette *Nijhuizum 16-02-1857 - +Workum 12-02-1934
Antje *Nijhuizum 31-01-1859 -+Nijhuizum 24-08-1859
Pieter *Nijhuizum 14-12-1860 x Elisabeth Pieters Terpstra
Stijntje *Nijhuizum 02-12-1861 - +Nijhuizum 07-12-1861
Antje *Nijhuizum 02-12-1861 - +Nijhuizum 08-12-1861

x2 Workum 15-05-1864
Jelle Thomas Vallinga
*Gaast 28-10-1821 - +Nijhuizum 09-04-1868
boereknecht te Workum (1864); landbouwer te Nijhuizum (1865),
kan in verband met ongesteldheid de geboorte van zijn zoon niet aangeven (1868)
zoon van
Thomas Ages Vallinga en Sjoukjen Jelles Kloosterhof
boer te Gaast (1821)
Uit dit huwelijk:
Durk *Nijhuizum 90-02-1865 x Marijke Andries' Siemonsma
Thomas Vallinga *Nijhuizum 07-03-1866 - +Sneek 26-04-1873 (woont te Nijhuizum)
Sjoerd *Nijhuizum 14-01-1868 x1 Marijke Klazes Dijkstra x2 Cecilia Wilhelmus' Zeinstra

2
Oom en Tante v/d Weij

Wytske Sjoerds Brattinga
*Idzega 27-03-1828 - +Workum 05-04-1895
van boerebedrijf te Idzega, 17 jr (1845); van boerenbedrijf te Workum Wijk F nr 27 (1846)
zonder beroep te Workum (1856, 1868, 1886)
dochter van
Sjoerd Sybolts Brattinga en Antje Sjoerds Jellema
boer te Idzega, 55 jr (1828); Antje is Boerinne te Idzega (1845);
Antje zonder beroep te Heeg (1856)

x1 Wymbritseradeel 10-05-1845
Jacob Pieters de Boer
*Molkwerum 22-11-1817 - +Workum 26-10-1855
van boerebedrijf te Workum, 27 jr (1845); van boerebedrijf te Workum Wijk F nr 27 (Algeraburren 15) (1846);
huurt zathe en landen voor 1 jaar te Gaastmeer van Lieuwkje Mischiels Tromp voor fl 705 per jaar (1846);
boer te Gaastmeer (1847, 1849, 1851)
boer te Idsega, die door ziekte verhinderd wordt om zelf de tegenwoordige aangifte te doen (1854);
zonder beroep te Workum, 37 jr (1855)
zoon van
Pieter Durks de Boer en Reinskjen Tjeerds Buwalda
boer te Molkwerum, 55 jr (1828); boer te Workum Wijk F nr 28 (Fluitman Zathe, Algeraburren 12);
Reinskje is boerin te Workum (1855)
boer te Workum, Algeraburren 12 (1845)

uit dit huwelijk:
Reinskje *Wijk F nr 27 (Algeraburren 15) Workum 01-03-1846 x Sybren Thomas Teppema
Antje *Gaastmeer 20-06-1847 x Klaas Sietses Dijkstra
Pieter *Gaastmeer 16-06-1849 - +Workum 20-04-1856
Sjoerd *Gaastmeer 27-03-1851 x Catharina Ypkes Boersma
Marijke *Idsega 15-02-1854 - +Workum 01-08-1906


x2 Workum 21-09-1856
Hendrik Sytzes van der Pal
*Oosterzee 10-12-1821- +Workum 26-03-1908
schippersknecht te Workum, 23 jr (1845);
schipper te Workum, 34 jr (1856, 1859)
koopman te Workum (1857); boer te Workum (1860); schipper te Workum (1872)
woont
Wijk A nr 68 Workum (Noard 84) (1847-1853)
Wijk A nr 6 Workum (1869-1878)
Wijk A 16a Workum (Dwarsnoard 20) (1880)
eerder (xWorkum 18-06-1845) gehuwd met Grietje Harmens Brinksma *Workum
dochter van Harmen Siebrens Brinksma en Wypkjen Lolkes Bijlsma
zoon van
Sytze Hendriks van der Pal en Sipkjen Epkes van der Laan
boerearbeider te  Oosterzee (1821); veerschipper te Workum (1845);
landbouwer te Cincinate Noord Amerika (1856)

uit dit huwelijk:
Jacob *Workum 25-0701857 x Alida Tjeerds Rekers
Grietje *Workum 13-12-1859 - +Workum 13-10-1872
Levenloos jongetje */+Workum 01-12-1861
Levenloos meisje */+Workum 03-12-1862


3
Grootmoe Dijkstra ovl. 1931

Antje Jacobs (Anna) de Boer
*Gaastmeer 20-06-1847 - +Workum 29-09-1931
zonder beroep te Workum (1868);
woont te Workum (1868) en Ferwoude (1869-1873), Oldeclooster (1876-1880), Nijhuizum (1883-1903)
boerin in It Heidenskip (Rom Fjild, Heidenskipsterdyk 15 (1903-1927);  zonder beroep te Workum (1931)
dochter van
Jacob Pieters de Boer en Wytske Sjoerds Brattinga
van boerebedrijf te Workum, 27 jr (1845); van boerebedrijf te Workum Wijk F nr 27 (Algeraburren 15) (1845, 1846);
huurt zathe en landen voor 1 jaar te Gaastmeer van Lieuwkje Mischiels Tromp voor fl 705 per jaar (1846);
boer te Gaastmeer (1847, 1849, 1851);
boer te Idsega, die door ziekte verhinderd wordt om zelf de tegenwoordige aangifte te doen (1854);
zonder beroep te Workum, 37 jr (1855)
Wytske woont zonder beroep te Workum (1868)

x Wonseradeel 16-05-1868

Klaas Sytzes Dijkstra
*It Heidenskip, (Workum Wijk G nr 92) Vischwijk 15-04-1837 -  It Heidenskip, Rom Fjild 06-02-1911
zie foto 4

Uit dit huwelijk:
Marijke *Ferwoude 16-02-1869 x Sjoerd Jelles Vallinga
Jacobus *Ferwoude 25-12-1870 (geestelijk gehandicapt)
Wytske *Ferwoude 28-02-1873 x Johannes van der Weij
Tjitske *Oldeclooster 04-08-1874 x Titus Terwissche van Scheltinga
Sytske *Oldeclooster 16-03-1876 x Ate Reins de Boer
Sipkje *Oldeclooster 13-07-1878 (zuster Clara van Julie Postel)
Reinskje *Oldeclooster 17-01-1880 x Theodorus Wiersma
levenloos kind */+Nijhuizum 06-03-1883


4
Pake Klaas ovl. 6 Febr. 1912

Klaas Sytzes Dijkstra
*It Heidenskip, (Workum Wijk G nr 92) Vischwijk 15-04-1837 -  It Heidenskip, Rom Fjild 06-02-1911
boer te Ferwoude (1868-1873), boer/veehouder te Oldeclooster (1874-1880)
landbouwer te Nijhuizum (1883-1903)
boer in It Heidenskip (Rom Fjild, Heidenskipsterdyk 15) (1903-1911)
zoon van
Sietse Jelgers Dijkstra en Marijke Klazes Veldman
boer te It Heidenskip, Vischwijk (1837, 1868)

x Wonseradeel 16-05-1868

Antje Jacobs (Anna) de Boer
*Gaastmeer 20-06-1847 - +Workum 29-09-1931
zie foto nr 3

Uit dit huwelijk:
Marijke *Ferwoude 16-02-1869 x Sjoerd Jelles Vallinga
Jacobus *Ferwoude 25-12-1870 (geestelijk gehandicapt)
Wytske *Ferwoude 28-02-1873 x Johannes van der Weij
Tjitske *Oldeclooster 04-08-1874 x Titus Terwissche van Scheltinga
Sytske *Oldeclooster 16-03-1876 x Ate Reins de Boer
Sipkje *Oldeclooster 13-07-1878 (zuster Clara van Julie Postel)
Reinskje *Oldeclooster 17-01-1880 x Theodorus Wiersma
levenloos kind */+Nijhuizum 06-03-18835
Auke en Tekla v/d Weij

Tjitske Maria (Tekla) Johannes' van der Weij
*Goënga 20-09-1897
x Aengwirden 10-10-1922
Petrus Cornelis Marinus van Hooijdonk
*Breda 02-08-1894 - +Utrecht 21-03-1942
dierenarts te Gennep binnen de laatste drie maanden gewoond hebbende te Dreumel (1922)
dierenarts (1942)
zoon van Petrus Cornelis van Hooijdonk en Antoinette Elisabeth Bernadine Freisenbruch
zonder beroep te Arnhem (1922)

en

Auke Johannes' van der Weij
*Goënga 12-09-1896
kooiker te Nijholtwolde (1941)
x Bolsward 12-09-1941
Akke Theodorus' Zijlstra
*Burgwerd 21-7-1901
verpleegster (1941)
wonende te Bolsward, binnen de laatste zes maanden wonende te Leeuwarden (1941)
dochter van Theodorus Zijlstra en Trijntje Huitema
veehouder te Burgwerd (1901); woont te Bolsward (1941)


kinderen van
Johannes Aukes van der Weij en Wytske Klazes Dijkstra
van boerenberoep te Exmorra (1895); castelein te Goënga (1896, 1897);
zonder beroep te Tjalleberd (1922); zonder beroep te Bolsward (1941)
Wytske is de dochter van Klaas Dijkstra en Antje de Boer

6
R. Rijpma en...

Rients Jarigs Rijpma
*Oudega-W. 03-03-1856 - 24-07-1948
van boerebedrijf te Oudega-W. (1883); zonder beroep te Tirns (1948)
zoon van
Jarig Rientzes Rijpma en Houkje Hendriks van der Werf
boer te Oudega-w. (1856); landbouwersche te Oudega-W. (1883)

x Wymbritseradeel 05-05-1883

Trijntje Ypes Wiersma

7
...Echtgenote T. Wiersma

Trijntje Ypes Wiersma
*Nijland 02-04-1858 - +Tirns 24-04-1933
zonder bedrijf te Tirns (1883, 1933)
dochter van
Ype Jans Wiersma en Agatha Willems Ferwerda
boer te Nijland (1858); landbouwer te Tirns (1883)

x Wymbritseradeel 05-05-1882

Rients Jarigs Rijpma
8
Oom Teake en...

Taeke Sytzes Dijkstra
*Westhem 18-05-1846 - +Bolsward 26-08-1927
wordt in 1846 per ongeluk als "Tjitte" ingeschreven,
dit wordt op 20-05-1871 gewijzigd in "Taeke"
koopman te Blauwhuis onder Westhem (1871),
winkelier te Blauwhuis (1876)
zoon van
Sytze Jetzes Dijkstra en Hittje Pieters Bleeker
koopman te Blauwhuis onder Westhem (1871)

x Wymbritseradeel 03-06-1871

Sjieuwke Bontes de Boer

foto:  M. Staas Hofphotograaf
Leeuwarden Willemskade W.1

9
...Tante Sjouk de Boer

Sjieuwke Bontes de Boer
*Oudega-W. 10-11-1844 - +Bolsward 08-09-1933
dochter van
Bonte Franses de Boer en Baukje IJmes Pietersma
verwer te Witmarsum (1840), zonder beroep te Witmarsum (18410, boer te Oudega-W (1844-1850)

x Wymbritseradeel 03-06-1871

Taeke Sytzes Dijkstra

foto:  M. Staas Hofphotograaf
Leeuwarden Willemskade W.1
10
Jan Wiersma

Jan Ypes Wiersma
*Nijland 19-10-1860 - +Leeuwarden 27-01-1920
van boerebedrijf te Tirns (1888); veehouder te Wijtgaard (1920)
zoon van
Ype Jans Wiersma en Agatha Willems Ferwerda
boer te Nijland (1860); landbouwersche te Tirns (1888)

x Leeuwarderadeel 12-05-1888

Beitske Doekes Roorda

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
11
Tante Beitske

Beitske Doekes Roorda
*Wirdum 11-10-1861 - +Wirdum 02-01-1909
zonder beroep te Wirdum (1888)
dochter van
Doeke Taekes Roorda en Grietje Sjoerds Kamstra
landbouwer te Wirdum (1861); landbouwersche te Wirdum (1888)

x Leeuwarderadeel 12-05-1888

Jan Ypes Wiersma

foto: J.H. Slaterus Leeuwarden
12
Oom Bonte

Bonte Franzes de Boer
*Witmarsum 1805/1806 ~Bolsward RK-kerk 28-03-1806
+Oudega-W. 13-04-1873
Doopheffer is Gerardus Bontes (1806); Verwer te Witmarsum (1840); zonder beroep te Witmarsum (1841); boer te Oudega-W (1844, 1846, 1847, 1848, 1850), Landbouwer te Oudega-W. (1871, 1873)

zoon van
Frans Lourens de Boer en Lolkjen Bontes Yntema

x Wonseradeel 09-05-1840

Baukje Ymes Pietersma
*Tjerkwerd 18-03-1812 - +Oudega-W. 16-10-1855

dochter van
Yeme Pieters Pietersma en Sieuwke Douwes Symonsma
boer te Tjerkwerd (1812)

13
Tante Clara

Sipkje Klazes Dijkstra
doopnaam: Cypriana
kloosternaam: Clara
*Oldeclooster 13-07-1878 - +Boxmeer 19-11-1920
Ingetreden bij de Congregatie van de
Zusters van Julie Postel (19-04-1899)
wijkzuster te Groenlo, Hengelo, Losser en Zevenaar.
overleden aan een besmettelijke ziekte
begraven op het kloosterkerkhof te Boxmeer (1920)
bron: Archief RK Friesland

dochter van
Klaas Sietses Dijkstra en Antje Jacobs de Boer
boer te Oldeclooster (1878)hier van is het gezicht van zuster Clara gehaald

foto: W. Rijpma, Workum
14
15
4 gezusters Dijkstra
  
16
Sipkje Klazes Dijkstra
doopnaam: Cypriana
kloosternaam: Clara
*Oldeclooster 13-07-1878 - +Boxmeer 19-11-1920
Ingetreden bij de Congregatie van de
Zusters van Julie Postel (19-04-1899)
wijkzuster te Groenlo, Hengelo, Losser en Zevenaar.
overleden aan een besmettelijke ziekte
begraven op het kloosterkerkhof te Boxmeer (1920)
bron: Archief RK Friesland

dochter van
Klaas Sietses Dijkstra en Antje Jacobs de Boer
boer te Oldeclooster (1878)hier van is het gezicht van zuster Clara gehaald

foto: Wilh. Ivens Hofphotograaf
Nymegen Houtsstraat 23 Telef No 107
17
  
18
Tante Tjerkje

Tjerkje Ypes Wiersma
*Tirns 31-05-1879 - +Sneek 28-06-1955
dochter van
Ype Jans Wiersma en Agatha Willems Ferwerda
Landbouwer te Tirns (1879); Landbouwersche te Tirns (1888)

x Leeuwarden 21-04-1914

Hendrikus Franses Kerkhoven
*Huizum 03-04-1886 - + 23-08-1968
koffiehuisbediende te Leeuwarden (1914)


19
Houkje Rijpma

Haukje Rientses Rijpma
*Greonterp 29-03-1885 - +Tirns 08-07-1942
ongehuwd en zonder beroep te Tirns (1942)

dochter van
Rients Jarigs Rijpma en Trijntje Ypes Wiersma
van boerebedrijf te Oudega-W (1883);
veehouder te Greonterp (1885); veehouder te Tirns (1942)

kleindochter van
Jarig Rientzes Rijpma en Houkje Hendriks van der Werf
landbouwersche te Oudega-W, (1883)
en
Ype Jans Wiersma en Agatha Willems Ferwerda
landbouwer te Tirns (1883)

foto: Obbema, Grootzand
20
Zusje Boukje

Baukje Pieters de Boer
*Oosthem 29-07- 1890
dochter van
Pieter Bontes de Boer en Maria Ypes (Marijke) Wiersma

x Bolsward 17-05-1913

Cornelis Jozephs Witteveen
*Greonterp 20-02-1888
van boerenbedrijf te Tirns (1913)
zoon van
Jozeph Witteveen en Oeke van der Werf
veehouder te Greonterp (1888); van boerenbedrijf te Tirns (1913)


21
Nicht Boukje
22
Mem

Anna Sjoerds Vallinga
It Heidenskip (de Hel) 25-09-1893 - +Workum 1806-1988
werd door haar vader als "zoon" "Jelle" opgegeven
"Dat die vergissing heeft plaats gehad, doordien de vrouwen, die
bij de bevalling tegenwoordig waren en bij absentie van den arts
hulp verleende, aan den vader hebben gezegd, daat het kind een
jongen was, tengevolge waarvan hij aldus de aangifte deed."
dochter van
Sjoerd Jelles Vallinga en Marijke Klazes Dijkstra

x Sneek 08-05-1915

Ype Pieters (Ipe) de Boer
*Oosthem 26-03-1892 - +01-10-1976
boer te Bolsward (1915)
zoon van
Pieter Bontes de Boer en Maria Ypes (Marijke) Wiersma

23
Nicht Boukje
24
Vriendin Tryntje
25
nicht Ymkje

Ymkjen Bontes de Boer
*Oudega-W. 20-04-1851
zonder beroep te Tjerkwerd (1878)
dochter van
Bonte Franzes de Boer en Baukje Ymes Pietersma

x Wonseradeel 04-05-1878

Rients Hiddes Teernstra
*Witmarsum 22-05-1853 - +Bolsward 20-04-1921 (namiddags half 7)
koopman (1878); boer te Tjerkwerd (1879); landbouwer te Tjerkwerd (1881); veehouder te Bolsward (1884, 1893);
x2. Bolsward 06-08-1895 Maria Anna Sytzes Oosterbeen *Bolsward 02-05-1857  - +Bolsward 21-04-1921 (voormiddags half één), dochter van Sytze Siebes Oosterbaan (schrijnwerker, 47 jr, wonende te Bolsward aan de Rijkstraat [1857]) en Antoinetta Margrieta Visser
zoon van
Hidde Douwes Teernstra en Yttje Rientses Rijpma
boer te Witmarsum (1853); zonder beroep te Bolsward (1878)

26
Twee gebroeders Wiersma
27
Twee gebroeders Wiersma
28
29
30
31
4 gezusters Wiersma
32
33
Anna Ypes Wiersma
kloosternaam: Werenfridus
*Tirns 21-01-1870 - +Zutphen, Sint Elisabethgesticht) 20-03-1895
Ingetreden bij de Congregatie van de Zusters van Liefde van Tilburg (s.c.m.m.) (01-11-1888)
begraven te Brummen (RK) (1895)
bron: Archief RK Friesland
dochter van
Ype Jans Wiersma en Agatha Willems Ferwerda

34
35
Baukje Ypes Wiersma
doopnaam: Barbara
kloosternaam: Wulfrano
*Nijland 02-05-1863 - +Arnhem 24-11-1932
Ingetreden bij de Congregatie van de Zusters van Liefde van Tilburg (s.c.m.m.) ((05-02-1887)
overste van Insula Dei te Arnhem
begraven te Arnhem (1932)
bron: Archief RK Friesland
dochter van
Ype Jans Wiersma en Agatha Willems Ferwerda
36
Marijke en Wietske

Marijke Klazes Dijkstra
*Ferwoude 16-02-1869 - +Westhem 17-01-1929
x  Wymbritseradeel 07-04-1892
Sjoerd Jelles Vallinga
*Nijhuizum 14-01-1868 - +Westhem 21-10-1941

en

Wytske Klazes Dijkstra
*Ferwoude 28-02-1873 - +Bolsward 03-02-1946
van boerenberoep te Nijhuizum (1895)
x Wymbritseradeel 21-09-1895
Johannes Aukes van der Weij
*Exmorra 03-09-1863 - +1941
van boerenberoep te Exmorra (1895); castelein te Goënga (1896, 1897); zonder beroep te Tjalleberd (1922); zonder beroep te Bolsward (1941) zoon van Auke Johannes van der Weij en Tjitske Murks Hiemstra, landbouwer te Exmorra (1863); landbouwer te Tjerkwerd (1895)


dochters van
Klaas Sietzes Dijkstra en Antje Jacobs de Boer

37
Beppe en Marijke

Marijke Klazes Veltman
*It Heidenskip, Vischwijk 17-09-1812
+It Heidenskip, Vischwijk 02-03-1873
dochter van
Klaas Wiggers/Wiegers Veltman en Sybrig Jelles Bruinsma
x  Workum 27-04-1836
Sietse Jelgers Dijkstra
*Ferwoude 31-07-1810 - +Bolsward 24-09-1884
boerebedrijf uitoefende en schutter van het derde Bataillon der eerste afdeeling mobiele missive Schutterij wonende te Ferwoude (1836)
boer te It Heidenskip, Vischwijk (1837-1868); boer te Workum (1873)
zoon van
Jelger Sytzes Dijkstra en Tjitske Sybrens Reinsma
boer te Ferwoude (1836)

en

Marijke Klazes Dijkstra
*Ferwoude 16-02-1869 - +Westhem 17-01-1929
dochter van
Klaas Sietzes Dijkstra en Antje Jacobs de Boer
x  Wymbritseradeel 07-04-1892
Sjoerd Jelles Vallinga
*Nijhuizum 14-01-1868 - +Westhem 21-10-1941

38
39
fam v/d Weij

De zeven kinderen van Johannes Aukes van der Weij en Wytske Klazes Dijkstra:
Auke (1896-1975), Tjitske Maria (1897-1990), Klaas (1899-1970), Anna Sipriana (1900-1960),  
Beatrix Catherina (1903-1981), Maria Theresia (1907-...) en Jan Jacobus (1908-1993)
40
dames Wiersma
41
42
nicht Boukje
43
Pater Dijkstra

Petrus (Pieter) Jelles Dijkstra
Pater Julius
*It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 25 03-02-1886 - +1966
zoon van
Jelle Sietses Dijkstra en Jeltje Pieters de Jong
landbouwer in It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 25


foto: G.C. Hubers
Coehoornstraat1, Coevorden

44
45
46
nicht Gretha
47
48
Processie van het Dekenaat Sneek
49
Ype de Boer
*It Heidenskip 17-05-1932 - +Oldersum (Duitsland) 26-12-2005
x
Anna Miedema

en

Bonte Jozef  (Bonnie) de Boer
*Workum 09-03-1928 - +Nijmegen 07-07-2009
x
Agatha (Attie) Kuipers
dochter van
Julius Petrus' Kuipers en Jetske Maurits' Ypma


zonen van
Ype Pieters de Boer en Anna Sjoerds Vallinga

50
51
52
Oom Kees en Tante Boukje

Cornelis Jozephs Witteveen
*Greonterp 20-02-1888 - +Bolsward, Huylkenstein 28-04-1985
van boerenbedrijf te Tirns (1913)
zoon van
Jozeph Witteveen en Oeke van der Werf
veehouder te Greonterp (1888); van boerenbedrijf te Tirns (1913)

x Bolsward 17-05-1913

Baukje Pieters (Boukje) de Boer
*Oosthem 29-07-1890 - +Bolsward 10-11-1940
dochter van
Pieter Bontes de Boer en Maria Ypes (Marijke) Wiersma


foto: L. van der Feer, Sneek-Bolsward
53
Pake Ype Wiersma

Ype Jans Wiersma
*Wolsum 20-03-1828 - *Tirns 24-01-1887
zonder beroep te Tirns (1857); boer te Nijland (1858-1863); landbouwer te Tirns (1864-1887)
zoon van
Jan Ipes Wiersma en Trijntje Watses van der Weide
boer te Wolsum (1828); boer te Tirns (1857)

x Hennaarderadeel 09-05-1857
Agatha Willems Ferwerda
*Menaldum 05-04-1836 - +Oosterend (Hennaarderadeel) 04-06-1909
landbouwersche te Tirns (1888); woont te Tirns (20-08-1904); woont te Roodhuis (15-12-1904).
dochter van
Willem Hanzes Ferwerda (*Baijum 1798) en Marijke Hanzes van der Meer (Winsum 06-04-1799)
landbouwer te Menaldum (1836); boerin te Baijum nr 6 (1857)

Kinderen:
Trijntje *Nijland 03-04-1858 x Wymbritseradeel 05-05-1883 Rients Jarigs Rijpma
Marijke *Nijland 30-03-1859
Jan *Nijland 19-10-1860 -  +Leeuwarden 27-01-1920 x Leeuwarderadeel 12-05-1888 Beitske Doekes Roorda
Maria *Nijland 24-10-1861 x Wymbritseradeel 11-05-1888 Pieter Bontes de Boer
Baukje *Nijland 02-05-1863 - +Arnhem 24-11-1932
Willem *Tirns 29-06-1864
Gerbrig *Tirns 12-01-1866
Adriaantje *Tirns 11-03-1867
Theodorus *Tirns 04-06-1868
Anna *Tirns 21-01-1870
Geertje *Tirns 26-04-1871
Adriaantje *Tirns 01-11-1872
Theodorus *Tirns 23-09-1874 - +Heerenveen 13-04-1948 x Workum 09-05-1914 Reinskje Klazes Dijkstra
Sijtske *Tirns 27-01-1876
Hans *Tirns 23-11-1877
Tjerkje *Tirns 31-05-1879 x Leeuwarden 21-04-1914 Hendrikus Franses Kerkhoven

54
Beppe Agatha Wiersma en dochter

Agatha Willems Ferwerda
*Menaldum 05-04-1836 - +Oosterend (Hennaarderadeel) 04-06-1909
landbouwersche te Tirns (1888); woont te Tirns (20-08-1904); woont te Roodhuis (15-12-1904).
dochter van
Willem Hanzes Ferwerda (*Baijum 1798) en Marijke Hanzes van der Meer (Winsum 06-04-1799)
landbouwer te Menaldum (1836); boerin te Baijum nr 6 (1857)

x Hennaarderadeel 09-05-1857

Ype Jans Wiersma
*Wolsum 20-03-1828 - *Tirns 24-01-1887
zonder beroep te Tirns (1857); boer te Nijland (1858-1863); landbouwer te Tirns (1864-1887)
zoon van
Jan Ipes Wiersma en Trijntje Watses van der Weide
boer te Wolsum (1828); boer te Tirns (1857)

foto: Obbema, Sneek
55
Oom Titus en Tante Trees

Titus Terwisscha van Scheltinga
*Oudega-W. 08-12-1868 - +Westhem 12-12-1938
van boerebedrijf te Westhem (1907); woont te Blauwhuis (1931); veehoudert te Westhem (1938)
zoon van
Assuerus Terwisscha van Scheltinga en Ybeltje Minnema
landbouwer te Oudega-W. (1868); veehouder te Westhem (1907)

x Wymbritseradeel 04-05-1907

Tjitske Klazes (Trees) Dijkstra
*Oldeclooster 04-08-1874 - +Blauwhuis 14-02-1963
zonder beroep te Workum voor minder dan zes maanden te Lichtenvoorde (1907)
wonende te Blauwhuis (1963)
dochter van
Klaas Sytzes Dijkstra en Antje Jacobs de Boer
veehouder te Workum (It Heidenskip, it Romme Fjild)

56
Oom Dorus en Tante Reino

Theodorus Ypes (Dorus) Wiersma
*Tirns 23-09-1874 - +Heerenveen 13-04-1948
zonder beroep te Leeuwarden binnen de laatste zes maanden te Wognum (1914)
boer bij zijn schoonmoeder Antje Jacobs de Boer (wed. v. Klaas Sytzes Dijkstra) in It Heidenskip (It Romme Fjild, Heidenskipsterdyk 15) (1914-1915); woont te Oranjewoud (1931); wonende te Wolvega, zonder beroep (1948)
zoon van
Ype Jans Wiersma en Agatha Willems Wiersma

x Workum 09-05-1914

Reinskje Klazes (Reino) Dijkstra
Oldeclooster 17-01-1880 - +Wolvega 17-12-1962
zonder beroep te Workum (1914); wonende te Wolvega (1962)
dochter van
Klaas Sytzes Dijkstra en Antje Jacobs de Boer
veehoudster te Workum (= It Heidenskip, Rom Fjild)

57
H. Kerkhoven-Wiersma

Hendrikus Franses Kerkhoven
*Huizum 03-04-1886 - +23-08-1968
koffiehuisbediende te Leeuwarden (1914)
Zoon van Frans Hendricus’ Kerkhoven  en Maria Hendrikus’ Nak
metselaar te Harlingen (1885),werkman te Huizum (1886) en dienstbode te Harlingen (1885).

x Leeuwarden 21-04-1914

Tjerkje Ypes Wiersma
*Tirns 31-05-1879 - +Sneek 28-06-1955
dochter van
Ype Jans Wiersma en Agatha Willems Ferwerda
Landbouwer te Tirns (1879); Landbouwersche te Tirns (1888)Losse foto's:
58
onbekend
59
Marijke de Boer-Wiersma
Mem van Pake Ype

Marijke Klazes Dijkstra
*Ferwoude 16-02-1869 - +Westhem 17-01-1929
dochter van
Klaas Sytzes Dijkstra en Antje Jacobs de Boer
van beroep landbouwer te Nijhuizum (1892); Antje woont zonder beroep te Workum (1929)

x Wymbritseradeel 07-05-1892

Sjoerd Jelles Vallinga
*Nijhuizum 14-01-1868- +Westhem 21-10-1941
van boerenberoep te Nijhuizum (1892); boer in de Hel van It Heidenskip (1892-1896);
boer te Blauwhuis (1931); zonder beroep te Westhem (1941)
zoon van
Jelle Vallinga en Baukjen Palstra
Baukjen is landbouwersche te Nijhuizum (1892)

foto: Obbema & de Bruin, Leeuwarden-Sneek

60
Sjoerd Jelles Vallinga
*Nijhuizum 14-01-1868- +Westhem 21-10-1941
van boerenberoep te Nijhuizum (1892); boer in de Hel van It Heidenskip (1892-1896);
boer te Blauwhuis (1931); zonder beroep te Westhem (1941)
zoon van
Jelle Vallinga en Baukjen Palstra
Baukjen is landbouwersche te Nijhuizum (1892)

x Wymbritseradeel 07-05-1892
 
Marijke Klazes Dijkstra
*Ferwoude 16-02-1869 - +Westhem 17-01-1929
dochter van
Klaas Sytzes Dijkstra en Antje Jacobs de Boer
van beroep landbouwer te Nijhuizum (1892); Antje woont zonder beroep te Workum (1929)

en dochter
Anna Sjoerds Vallinga
It Heidenskip (de Hel) 25-09-1893 - +Workum 1806-1988
werd door haar vader als "zoon" "Jelle" opgegeven
"Dat die vergissing heeft plaats gehad, doordien de vrouwen, die
bij de bevalling tegenwoordig waren en bij absentie van den arts
hulp verleende, aan den vader hebben gezegd, daat het kind een
jongen was, tengevolge waarvan hij aldus de aangifte deed."
dochter van
Sjoerd Jelles Vallinga en Marijke Klazes Dijkstra

x Sneek 08-05-1915

Ype Pieters (Ipe) de Boer
*Oosthem 26-03-1892 - +01-10-1976
boer te Bolsward (1915); boer te It Heidenskip, Rom fjild (1927-1962)
zoon van
Pieter Bontes de Boer en Maria Ypes (Marijke) Wiersma61
Vier geslachten

Links achteraan Sjoerd Jelles Vallinga met voor zich v.l.n.r. .............. en Marijke Klazes Dijkstra

Rechts achteraan: Ype Pieters de Boer met voor zich zijn vrouw Anna Sjoerds Vallinga en hun zoon Piet.

Midden: Boukje Pieters Palstra


Fotoalbum Gaastra-Stokhuijzen-Van Benten