Fotoalbum De Vries-Feenstra 4

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
De Vries-Feenstra 4
thans eigendom van de familie De Vries-Smid
uit de nalatenschap van Hendrik Willems de Vries en Sijtje Ages Feenstra

De blauwe teksten bij de foto's zijn in 1979/1980 door Bouke Smid (*Workum 1908 - +Workum 1999) gemaakt.

Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
" Album De Vries-Feenstra 4 nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
01
Waarschijnlijk Jottje Teakes Hoekstra
Broer van Klaas Hoekstra

Jotje Peekes Hoekstra
*Workum 05-04-1872 - +Workum 24-01-1937

timmermansknecht te Workum (1895); zonder beroep (1937)

zoon van Peeke Jotjes Hoekstra en Jetske Jans Bandstra
tabakskerversknecht te Workum (1872),
zijn vader Jotje  Peekes Hoekstra is scheepstimmerman te Workum (1872)
haar vader Jan Siebes Bandstra is schoenmaker te Stavoren, Wijk A  (1848) en te Balk (1872)

x Workum 21-09-1895

Lijkeltje Alberts van Keimpema
*Tjerkwerd 28-01-1870 - +Workum 13-11-1915

dienstmeid te Workum (1895)

dochter van Albert Sietes van Keimpema en Ida Rinkes van der Ploeg
tolgaarder te Tjerkwerd (1870), werkman te Workum (1868), schipper te Stavoren (1892, 1895), schipper te Workum (1915)
Ida Rinkes van der Ploeg overlijdt op 26-11-1915, 13 dagen na het overlijden van haar dochter Lijkeltje.
Ida is de dochter van Rinke Anskes van der Ploeg en Lijkeltje Sjerps Haitsma.

foto: Speakers 214 Main St St Paterson N.J.
02
Broer Jans Hamstra
*Workum, Wijk G nr 127  09-12-1834 - +Workum 27-02-1903

werkman te Workum (1858, 1859, 1861, 1864, 1870, 1891, 1903)

zoon van Jan Siegers Hamstra en El Broers Kat
werkman onder het behoor der Stad Workum, Wijk G 127 (1834)


x 1 Workum 09-10-1858
Janke Hessels Eelkema
*Zurich 23-02-1818 - +Workum 21-07-1859
de aangifte van de geboorte wordt pas gedaan op 05-03-1818; dienstmeid te Zurich (1842); op 18-05-1842 krijgt Janke een buitenechtelijk kind Minze Eelkema genaamd, Minze wordt geboren in het huis van zijn grootouders te Zurich, Letter Z nr 8; dienstmeid te Ferwoude (1858)
dochter van Hessel Eeltjes Eelkema en Sjoukjen Hendriks Popta
arbeider te Zurig (1816, 1818), arbeider te Zurich, Letter Z nr 9 (1842); werkman te Zurich (1858, 1859)

x2 Workum 04-05-1861
Frou(w)kjen Alberts de Vries
*Hindeloopen 08-05-1838 - +Workum 18-08-1912
dienstmeid te Hindeloopen (1861)
dochter van Albert Doekes de Vries en
Gertje/Gettjen Hartmans Sjoerds
arbeider te Hindeloopen (1861)
03
Alberts Ieke vrouw van Albert Hamstra

Yke Roelofs Bijlsma
*Oosthem 03-12-1866 - +Workum 25-04-1926

dienstmeid te Workum (1891);
woont Sylspaed 35 (Wijk F nr 47, 1918 = Wijk F nr 66, 1928))

dochter van Roelof Bijlsma en Antje Weyma
arbeider te Oosthem (1866); koopman te IJlst (1891)

x Workum 16-05-1891

Albert Broers Hamstra
*Workum 05-11-1864
boerenknecht te Workum (1891); boerenarbeider te Workum (1919); werkman te Workum, Sylspaed 35 (1918, 1928)

zoon van Broer Jans Hamstra en Froukjen Alberts de Vries
werkman te Workum (1864, 1891)

foto: Photographie Artistique P. Koene voorheen L. J. Cordes Sneek
Achter op de foto staat dat 'A. Hamstra - te Workum friesland' op '17 Oct 1904' een 'buste de Monsieur' besteld.
Albert Hamstra heeft een foto bij laten maken met alleen zijn op 27-02-1903 overleden vader Broer Jans Hamstra.
Nog net leesbaar is de 'P' van "Photographie', het huisnummer '59' en het laatste stukje van de plaatsnaam: 'AM'.
04
onbekend
05
onbekend
06
onbekend
07
beppe van Loek de Jong?

foto: onbekend
08
Jan de Boer? bakker in Hindeloopen

Jan Ottes de Boer
*Hindeloopen 04-11-1872 - +Hindeloopen 16-03-1914

bakker te Hindeloopen (1896,1912); venter te Hindeloopen (1914)

zoon van Otte Jans de Boer en Trijntje Hendriks de Boer
arbeider te Hindeloopen (1872), werkman te Hindeloopen (1896); turfhandelaar te Hindeloopen (1912)

x 1. Hindeloopen 24-10-1896
Aafje Tjabels Bos
*Sonnega 26-03-1874 - +Hindeloopen 23-07-1909
zonder beroep te Sonnega (1896)
dochter van Tjabel Sjerps Bos en Margje Johannes' Adema
landbouwer te Sonnega (1896);
Margje is veehouderes te Sonnega (1909)

x 2. Hindeloopen 16-05-1912
Afke Gerbens Pool
*Sneek 11-05-1878 - +18-11-1963
huishoudster te IJlst (1912)
dochter van  Gerben Jans Pool en Trijntje Abes Santema
timmerknecht te Sneek (1878)

Een zuster van Jan Ottes de Boer, Heye Ottes de Boer, is getrouwd met Jan Broers Hamstra, zoon van Broer Jans Hamstra en Froukje Alberts de Vries.
09
onbekend
10
onbekend
11
onbekend
12
onbekend
13
Rinke Jans Jansen
*Workum 04-04-1824 - +Heemstede 20-08-1903
koopvaardijkapitein, wonende te Workum "doch zijnde deze uit oorzake als op reis naar Eivorno verhinderd (06-03-1861); koopvaardijkapitein, woont te Workum (18-06-1863); koopvaardijkapitein, wonende te Workum "doch zijnde deze uit oorzake als op reis is naar Zuid Amerika verhinderd" (04-03-1867); Scheepsgezagvoerder, woont te Workum (31-03-1871); kruidenier te Amsterdam (1890, 1891); zonder beroep te Workum (1897).

zoon van
Jan Rinkes Jansen en Antje Martens Oudendijk

x

Wilhelmina Magdelena Schuitemaker
*Workum 20-03-1830 - +Workum 28-03-1898
dochter van
Jacob Schuitemaker en Trijntje Alberts Kuipers

14
onbekend
15
Jan Dijkstra en Sjoerdtje (Hendriks) de Vries

Jan Jacobs Dijkstra
*Workum 02-09-1877 - +Sneek 14-02-1937

schippersknecht te Workum (1903); woont Wijk B nr 90 (1918);
groentehandelaar te Workum (1937)

zoon van Jacob Jans Dijkstra en Akke Ulbes van der Wal
werkman te Workum (1876); olieslager te Workum (1877); werkman te Workum (1903); zonder beroep te Workum (1937).
Jacob Jans Dijkstra werd 100 jaar oud: klik hier.

x Workum 13-06-1903

Sjoerdtje Hendriks de Vries
*Workum 15-02-1879 - +19-02-1959

zonder beroep te Workum (1903)

dochter van Hendrik Willems de Vries en Minke Jans Laansma
koopman te Workum (1876, 1879); manufacturier te Workum (1903


16
onbekend

foto: J.C. Puist, Oppenhuizerweg Sneek
17
onbekend

foto: J.C. Puist, Oppenhuizerweg Sneek
  
18
Anna en Brechtje van Keimpema

Anna Sietes van Keimpema
*Workum 18-09-1893 - +....
+Heerenveen, Leeuwarderstraatweg 50  03-10-1979
dochter van Siete Alberts van Keimpema en Jantje Baukes Smid
boereknecht te Stavoren (1889); koopman te Workum (1890); kastelein te Workum (1892, 1893);
veehouder te Workum (1914, 1919)
zie ook stamboom Smid
x Workum 16-07-1919
Harke Jans Koch
*Workum 18-07-1895 - +Heerenveen-Engwirden15-01-1932
beurtschipper te Workum (1919);
beurtschipper te Heerenveen-Aengwirden (1932)
zoon van Jan Jurjens Koch en Antje Rinks Smits
schipper te Workum (1875); schipper te Workum (1895),


en

Bregtje Sietes van Keimpema
*Workum 24-02-1890 - +Drachten 19-12-1967
dochter van Siete Alberts van Keimpema en Pietje Siebrens Wiarda
x Workum 24-07-1914
Hendrik Aukes de Groot
*Workum 30-07-1887 - +Opeinde (Sm) 20-12-1954
schipper (1914); binnenschipper
zoon van Auke de Groot en Tjaltje Bosch
zonder beroep te Workum (1914)


foto: Fotogr. Atelier de Jong Nieuwestad 53 Leeuwarden
Heerenveen Sneek
19
onbekend
20
Waarschijnlijk: Jacob Gerkes Visser

Jacob Gerkes Visser
*Workum 21-11-1885 - +
werkman te Workum (1906)
zoon van Gerke Jacobs Visser en Anke Jans Visser
hofmeester op een stoomboot wonende te Workum (maart 1882); sluiswachter te Workum (juli 1882); werkman te Workum (1884, 1885, 1906)

x Workum 05-10-1906

Baukje Karsts Boorsma
*Ferwoude 16-08-1885 - +
zonder beroep te Workum (1906)
dochter van Karst Broers Boorsma en Dieuwke Hendriks Kuiper
boereknecht te Engwier (1883); arbeider te Ferwoude (1885); werkman te Workum (1906)

21
onbekend
22
onbekend
23
onbekend

foto: G.A. Vernout Haarlem Nieuwe Gracht 46
24
Waarschijnlijk: Catharinus Feenstra
zoon van Otte Feenstra

Catharinus Ottes Feenstra
*It Heidenskip 30-05-1901 - +19-12-1965


zoon van Otte Ages Feenstra en Hitje Catharines Kuipers
schipper in It Heidenskip onder Nijega (1898)

x

Jacoba Johannes' Feenstra
*15-07-1902 - +20-03-1986
dochter van Johannes Ages Feenstra en Trijntje Tjibbes Deinum
winkelier Brânburren It Heidenskip (1902)


foto: Obbema en de Bruin Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37
25
Waarschijnlijk: Age Feenstra
zoon van Otte Feenstra

Age Ottes Feenstra
*It Heidenskip onder Nijega 11-09-1898 - +29-11-1965
beurtschipper, expediteur en winkelier/fouragehandelaar

zoon van Otte Ages Feenstra en Hitje Catharines Kuipers
schipper in It Heidenskip onder Nijega (1898)

x Hemelumer Oldeferd 27-05-1922

Elisabeth (Liesbeth)  Wiebes de Jong
*It Heidenskip 20-01-1901 - +Sneek 13-02-1962

dochter van Wiebe Wiebrens de Jong en Neeltje Jolles van der Wal
winkelier Brânburren It Heidenskip

foto: Obbema en de Bruin Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37
26
onbekend

foto: Atelier Obbema Sneek
27
onbekend
  
28
onbekend


Fries Scheepvaartmuseum

foto: Photographie J.H. Slaterus Leeuwarden
Weerd K. 13 hoek Bagynestraat
29
Janke van Keimpema

de foto is gemaakt in 1911

waarschijnlijk:

Janke van Keimpema
*05-02-1910 - +18-05-1991
x
Sjoerd Boersma
*14-03-1908 - +31-03-2002

foto: Fotogr. Atelier de Jong Leeuwarden Nieuwestad 53
Sneek Kl: Zand


30
de foto is gemaakt in 1910

onbekend

Fotogr. Atelier De Jong Leeuwarden Nieuwestad 53
Sneek Kl: Zand
31
de foto is gemaakt in 1911

onbekend

Fotogr. Atelier De Jong Leeuwarden Nieuwestad 53
Sneek Kl: Zand
  
32
Anna van Keimpemade foto is gemaakt in 1911

Anna Sietes van Keimpema
*Workum 18-09-1893 - +....
+Heerenveen, Leeuwarderstraatweg 50  03-10-1979
dochter van Siete Alberts van Keimpema en Jantje Baukes Smid
boereknecht te Stavoren (1889); koopman te Workum (1890); kastelein te Workum (1892, 1893);
veehouder te Workum (1914, 1919)
zie ook stamboom Smid
x Workum 16-07-1919
Harke Jans Koch
*Workum 18-07-1895 - +Heerenveen-Engwirden15-01-1932
beurtschipper te Workum (1919);
beurtschipper te Heerenveen-Aengwirden (1932)
zoon van Jan Jurjens Koch en Antje Rinks Smits
schipper te Workum (1875); schipper te Workum (1895),


Fotogr. Atelier De Jong Leeuwarden Nieuwestad 53
Sneek Kl: Zand
33
Waarschijnlijk:
Trijntje Hamstra
wel bekend

de foto is gemaakt in 1911

Trijntje Jans Hamstra
*Workum 18-12-1893 - Sneek 16-03-1971
zonder beroep te Workum (1911), woont Mariënacker 23, Workum, overlijdt in het ziekenhuis te Sneek (1971).
dochter van
Jan Hamstra en Heye de Boer
werkman te Workum (1893), zonder beroep te Workum (1911)

x Workum 17-05-1902

Hendrik Willems de Vries
*Workum 20-02-1877 - +Workum 23-11-1952
weduwnaar van Sijtje Ages Feenstra (1877-1915),
schilder te Workum
zoon van Willem Hendriks de Jong en Trijntje Keimpes de Jong

Fotogr. Atelier De Jong Leeuwarden Nieuwestad 53
Sneek Kl: Zand
34
Ynskje van den Berg
echtgenote van Ulbe Zwolsman

Ynskje Minzes van der Berg
*Makkum 23-04-1867  - +Workum 24-11-1933

dochter van Minze Dooitzes van der Berg en Lolkjen Alles Bakker
slager te Makkum (1867); slachter te Makkum (1888)

x Wonseradeel 24-03-1888

Ulbe Willems Zwolsman
*Makkum 16-09-1865 - +Workum 26-02-1942

scheepstimmerknecht te Makkum (maart 1888); scheepstimmerman te Makkum (mei 1888, 1889, 1891); scheepstimmerman te Workum (1893, 1895, 1902); scheepsbouwer te Workum (1920); zonder beroep te Workum (1942)

zoon van Willem Everts Zwolsman en Grietje Ulbes Noordenbos
scheepstimmerknecht te Makkum (1865); scheepstimmerman te Makkum (1888)

foto: Atelier Obbema Sneek
35
onbekend


foto: Photographie Atelier L. Vogel Firma Jakob de Vries Gzn.
Kleinzand 26 Sneek
36
Sybrig Douwes Wiersma
*Workum 07-09-1859 - +Enkhuizen 20-05-1930

dochter van Douwe Pieters Wiersma en Sybrig Hendriks de Vries
Douwe is tussen 21 en 22 december 1862 omgekomen op de Noordzee als schipper op de palingschuit de "Catharina"
Sybrig is een dochter van Hendrik Ottes de Vries en Foukjen Sjoerds Hobma. Sybrig is 22 dagen na de geboorte van haar dochter Sybrig overleden.


x Workum 27-05-1883

Ote Jans Broksma
*Workum 17-09-1853 - +Enkhuizen 07-04-1916
schipper te Workum (tot 1902), winkelier te Enkhuizen (vanaf 1902)
zoon van Jan Otes Broksma en Grietje Hendriks Leenstra

foto: onbekend
37
onbekende

foto: Th. F. v.d. Pol Amersfoort
38
Dit lijken de Zonen van Otte Feenstra (Catharinus en Age)
zie ook hiervóór!

Catharinus Ottes Feenstra
*It Heidenskip 30-05-1901 - +19-12-1965

zoon van Otte Ages Feenstra en Hitje Catharines Kuipers
schipper in It Heidenskip onder Nijega (1898)

x

Jacoba Johannes' Feenstra
*15-07-1902 - +20-03-1986
dochter van Johannes Ages Feenstra en Trijntje Tjibbes Deinum
winkelier Brânburren It Heidenskip (1902)


en


Age Ottes Feenstra
*It Heidenskip onder Nijega 11-09-1898 - +29-11-1965
beurtschipper, expediteur en winkelier/fouragehandelaar

zoon van Otte Ages Feenstra en Hitje Catharines Kuipers
schipper in It Heidenskip onder Nijega (1898)

x Hemelumer Oldeferd 27-05-1922

Elisabeth (Liesbeth)  Wiebes de Jong
*It Heidenskip 20-01-1901 - +Sneek 13-02-1962

dochter van Wiebe Wiebrens de Jong en Neeltje Jolles van der Wal
winkelier Brânburren It Heidenskip


foto: Obbema en de Bruin Leeuwarden voorheen Slaterus Telefoon 54 Sneek Telefoon 37