GenealogieMerk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Genealogy yn Warkum e.o.
Genealogie in Workum e.o.
pagina Warkums Erfskip
pagina van derden
zoeken op deze site:
search this site the web
site search by freefind
Fotoalbums
Stambomen
Kwartierstaten
-
Pier Hessels
CI
L
Lijn

Sommigen hebben reeds hun onderzoek op hun eigen site geplaatst. Graag maken wij een link hiernaar toe


Guon hawwe harren ûndersyk al op harren eigen side pleatst. Graach meitsje wy in ferwizing dêr hinne


Ferwizing
nei jo side


Link
naar uw site

Museum
Warkums Erfskip
Merk 4
8711 LC Workum
0515-541231

Q

U
W
Walta
Walthuis
Wiersma (1)
Wiersma (2)
Wiersma (3)
Wiersma (4)
Wigmana
X
Y
Ybema
Z
Zee, van der (2)
De Aldheidkundige Feriening stelt har side fergees beskikber foar publikaasjes fan de famyljeûndersiken.
Betingst is dat in part fan de famyljehistoarje har yn of rûnom Warkum ôfspilet. Jo kinne de risseltaten fan jo ûndersyk nei ús maile. Jo email-adres kin by jo ûndersyk pleatst wurde, sadat de besikers fan jo publikaasje jo persoanlik mailen kinne. Eventuele wizigings jouwe jo wer oan ús troch.Uw kwartierstaat?
Jo kertiersteat?

Jo stambeam?
Uw stamboom

mail

De Oudheidkundige Vereniging stelt haar site gratis beschikbaar voor publicaties van de familieonderzoeken. Voorwaarde is dat een deel van de familiehistorie zich in of om Workum afspeelt. U kunt de resultaten van uw onderzoek naar ons mailen. Uw email-adres kan bij uw onderzoek geplaatst worden, zodat de bezoekers van uw publicatie u persoonlijk kunnen mailen. Eventuele wijzigingen geeft u weer aan ons door.

Jo kertiersteat?
Uw kwartierstaat?

Uw stamboom?
Jo stambeam?

mail

Ferwizings / Links
genealogy / genealogie
Fryslân
Nederlân/Nederland
wrâld/wereld/world

argiven / archieven
kaarten
musea
ferienings / verenigingen
lektuer / lectuur