Potter
Merk 4   8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31
Genealogie
Potter
Workum
  1 .Joost/Jodocus Potter
wellicht Jodocus Potterus; geb. Groningen ca 1605, immatriculatie als student art. univ. Keulen 28 april 1622 (uit: Friese studenten voor 1650 / AAK IV 313127 samensteller: Samme Zijlstra)
Kind:
1.1. Andreas *±1640

  1.1. Andreas Jodoci Potter *±1635 - † Workum 08/11/1698
zoon van Joost/Jodocus Potter
komt van Workum en is chirurgijn en procureur (1661)
attestatie afgegeven door de Hervormde Gemeente te Leeuwarden 24 juli 1663 hij woont dan te Workum; chirurgijn (1661, 1694); procureur postulant (1661); procureur (1666 ["Potter Doekes"], 1668); advocaat-fiscaal (1663, 1672, 1674); notaris te Workum (15/02/1676-1698); "beluyd een oude doot, Potter", ontvangen wegens beluiden 1-10-0 (08/11/1698).

In 1665 woont Andreas Potter op 't Noard aan de westzijde ergens in de buurt van Noard 121, waar hij samen met de "missive" Bruning een woning huurt van Ferck Ripperts.

In 1672 koopt Andreas Potter de helft van een woning die op de plek stond van het huidige pand Súd 40. Twee jaar later, in 1674, koopt hij de andere helft van eigenaar/bewoner Sjoerd Fekkes. Andreas zal tot zijn dood hier blijven wonen.

De woning zuidelijk daarvan, Súd 42 koopt Andreas tussen 1676 en 1681 (waarschijnlijk in 1679) van Bauck Wabes, de weduwe van zijn buurman en collega Baucke Aedes (†1671). Deze woning wordt voortaan verhuurd. In 1700 staan beide huizen op naam van zijn vrouw "Catharina Potter"


  De earste kear dat wy fan Andreas Jodici Potter hearre, is, wannear't er trout mei Catharina Leonardi Bo(o)denze(e) fan Ljouwert. (Se wurdt ek in kear Bodewis neamd). Dat is yn 1661. Hy is dan "Procureur Postulant" en sjirurgyn.

  Wêr't er yn 't earstoan yn Warkum wenne hat, is net bekend. Wol witte wy dat er yn 1672 ûnder hypoteek fan syn besit, 225 g.g. fan Sjoerd Fekkes liend hat "ter sake van de coop en leverantie van een halve huisinge op 't zuydendt aan de westcant van de Wymerts". It hat grif noch efkes ynhongen om daliks it hiele hûs te keapjen, faaks omdat it foar de helte ferhierd wie. Earst yn 1674 keapet er it hiele hûs fan niisneamde Sjoerd Fekkes foar 225 g.g. Hy wennet dan njonken syn kollega-sjirurgyn Baucke Aedes. Wylst hâldt er him dwaande mei masterjen (û.o. yn it weeshûs) mar ek mei it skearen, foar it lêst yn 1694. Yn 1679 is der wer sprake fan it keapjen fan in heal hûs, yn deselde buert. De priis stie yn in keapbrief dy't net bewarre is.

  As er en de frou yn 1682 in bedrach fan 200 c.g. liene docht bliken dat er ek "notaris publicus" is. Dy funksje hie er nammers al yn 1676, in selde singeliere kominaasje as by mr. Jacob Pastorus (notaris te Starum 1623; tsjinnet rekken yn by it Warkumer weeshûs "wegens bediening ende medicamenten" 1635).

  Yn in rjochtsaak yn 1683 treedt Andreas alias Andries op as in soarte fan advokaat foar immen dy't himsels troch him fertsjintwurdigje lit. Hy moat foar 1706 stoarn wêze, doe't syn widdo noch altyd op 'e westkant fan it Súd wenne.

De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990
W.T. Beetstra. Fryske Akademy Ljouwert 1992

eigenaar en bewoner van Wijk C 46 (Súd 40, Workum):
1666 eigenaar en bewoner Sjoerd Feckes en medebewoners Tjal Willems en een vrijster
1672 eigenaar en bewoner Andries Potter
1676 eigenaar en bewoner A. Potter
1681 eigenaar en bewoner D Nots Potter
1682 eigenaar en bewoner D' Nots Potter
1686 eigenaar en bewoner D Nots Potter
1688 eigenaar en bewoner D' Nots Potter
1690 eigenaar en bewoner de Nots Potter
1695 eigenaar en bewoner De Notrs Potter
1700 eigenaresse en bewoonster Catharina Potter (zie voor latere bewoningsgeschiedenis Catharina Bodense)


eigenaar van Wijk C 45 (Súd 42, Workum):
1676 Baucke Aedes wedue huis bij haer selfs bew
1681 D Nots Potters huis bij Claes Einses
1686 D Nots Potters huis bewoond door Doetie Sipckes
1688 D' Nots Potters huis bewoond door Andries Rompkes
1690 De Nots Potters huijs bewoond door Jelle Poppes
1695 De Notrs Potters huis bewoond door Broer Sierx
1700 Catharina Potters huis bewoond door de Br Potter (zie voor latere bewoningsgeschiedenis Catharina Bodense)


x 14/12/1661 ondertrouw Workum; 21/12/1661 ondertrouw Leeuwarden

  Catharina Leonardi Bodense/Boodensee/Bodewis ~Leeuwarden 01/12/1639 - † Workum 07/11/1721
dochter van mr. Leonardus/Leendert Bodenzee (notaris te Leeuwarden) en Dirckien Gerryts
komt van Leeuwarden (1661); attestatie afgegeven door de Hervormde Gemeente te Leeuwarden 24 juli 1663
Vanaf de dood van haar man (1695/1700) wordt zij als de eigenaresse en bewoonster "Catharina Potter" genoemd van Súd 38 en 40. Ook het pand zuidelijk daarvan, Súd 42, is haar eigendom en wordt verhuurd. In 1702 wordt dit laatste pand zelfs nog even verhuurd aan haar zoon de Burgemeester Potter. In 1719 staan beide woningen nog op naam van "Potters wed", maar in 1724 staan de woningen op naam van "Fiscal Potter", "by hem selff bew" staat bij Súd 38-40. De Fiscaal Potter is haar zoon Gerryt Andreas Potter (1.1.6)

eigenaresse en bewoonster van Wijk C 46-47 (Súd 40 en 38, Workum):
1695 eigenaar en bewoner De Notrs Potter (zie voor vroegere bewoningsgeschiedenis 1.1. Andreas Jodoci Potter)
1700 eigenaresse en bewoonster Catharina Potter
1702 eigenaresse en bewoonster Catharina Potter
1704 eigenaresse en bewoonster Catharina Potter en bewoner Tialling Opsichter
1705 eigenaresse en bewoonster Catrina Potter
1710 eigenaar en bewoner De Nots Potter wed
1715 eigenaar en bewoner Potters Erven
1719 eigenaar en bewoner Potters Wed  
1724 eigenaar en bewoner de Fiscaal Potter (zie voor latere bewoningsgeschiedenis 1.1.6. Gerrit Andreas Potter)

eigenaar van Wijk C 45 (Súd 42, Workum):
1695 De Notrs Potters huis bewoond door Broer Sierx (zie voor vroegere bewoningsgeschiedenis 1.1. Andreas Jodoci Potter)
1700 Catharina Potters huis bewoond door de Br Potter
1702 Catharina Potters huis bewoond door Rinck Aates
1704 Catharina Potters huis bewoond door Wopck Obes
1705 Catrina Potter huijs bewoond door Wopck Obes
1710 De Nots Potter wed huis bewoond door Teed Sijbrens wed
1715 Potters Erven huys bewoond door His Pytters
1719 Potters Wed huis bewoond door Ewout Alberts
1724 Fiscal Potters huis bewoond door Willem Lintzens (zie voor latere bewoningsgeschiedenis 1.1.6. Gerrit Andreas Potter)


Kinderen:
1.1.1..Joost (Jodocus) ~Workum Ned Herv 25/02/1663
1.1.2. Lijsbeth ~Workum Ned Herv 18/01/1665 †voor 30/09/1668
1.1.3. Lenart ~Workum Ned Herv 03/11/1666 †na 16/01/1674 en voor 21/11/1675
1.1.4. Lijsbet ~Workum Ned Herv 30/09/1668 †voor 17/10/1677
1.1.5. Arjan ~Workum Ned Herv 19/01/1672
1.1.6. Gerryt/Gerrit Andreas Potter ~Workum Ned Herv 16/01/1674
1.1.7. Leenert ~Workum Ned Herv 21/11/1675
1.1.8. Lijsbeth ~Workum Ned Herv 17/10/1677
1.1.9. Johannes ~Workum Ned Herv 20/02/1681

  1.1.1. Joost/Jodocus Andreas' Potter ~Workum Ned Herv 25/02/1663
zoon van Andreas Jodoci Potter en Catharina Leonardi Bodense
Burgerboek IJlst ingeschreven als burger: Jodocus Potter Afkomstig van Workum opmerking : Vrijgezel (31/12/1685); mr. chirurgijn te IJlst (1685); komt van IJlst en mr. chirurgyn (1694)

x Franeker Ned Herv 08/09/1694   proclamatie Franeker Gerecht 05/09/1694

Feykjen/Feikjen Roelants
dochter van mr. Engelbert Udens Roelants †1696 (Nederduitse meester en voorzanger te Franeker)
komt van Franeker en is weduwe van Hiddeus Houcama (1694)

kind:
1.1.1.1. Odonius ~IJlst Ned Herv 21/07/1695

  1.1.5. Arjan/Arjen Andreas' Potter ~Workum Ned Herv 19/01/1672
zoon van Andreas Jodoci Potter en Catharina Leonardi Bodense

x

NN

kind:
1.1.5.1. Catharina ~Hindeloopen Ned Herv 16/06/1709

  1.1.6. Gerryt/Gerrit Andreas Potter ~Workum Ned Herv 16/01/1674 - †Workum 26/03/1727
zoon van Andreas Jodoci Potter en Catharina Leonardi Bodense
komt van Workum (1698); notaris (1702); verkoopt een woning voor 90 c.g. aan de oostkant van de Wimerts aan dokter Augustinus Segius a Lauwerenberg, die het als "niaer" koopt (1703); procureur Workum, bode (1710, 1712), fiscaal van Workum (1726); "viscaal Potter" beluid (26/03/1727).

  In 1711 raakt de apotheker Mellius Thomas' Thomae betrokken bij een proces, waarin het ging om de betaling van geneesmiddelen voorgeschreven door dokter Henricus Grevestein voor de stadsbode Gerardus Potter.

  Deze was onwel geworden bij het innen van de speciebelasting in 1709. Er is sprake van "een grote krankheit", waardoor hij vier weken thuis moest blijven. Potter blijft niet alleen nalatig bij het betalen van de in 1709 geleverde medicijnen, maar ook bij die in 1710 voor zijn zoontje zijn afgegeven. Uit de bewaard gebleven rekening krijgen we ook een indruk om welk soort medicijnen het gaat.  Geschiedenis van de Pharmacie in Workum
W.T. Beetstra. September 1990.
Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in Benelux


de panden Súd 40 (C 46), 38 (C 47) en 36 (C 48) ca. 1955


eigenaar en bewoner van Wijk C 46 (Súd 40, Workum):
1719 eigenaar en bewoner Potters Wed  (zie voor vroegere bewoningsgeschiedenis 1.1. Catharina Bodense)
1724 eigenaar en bewoner de Fiscaal Potter
1740 eigenaar en bewoner de Erven Potter
1742 eigenaar en bewoners Fisc Potter wede
in 1745 is eigenaar en bewoner Hendrik Sibolts, meester bakker
in 1760 is eigenaar en bewoner Sibolt Gerbens,  

eigenaar van Wijk C 45 (Súd 42, Workum)
1719 Potters Wed huis bewoond door Ewout Alberts (zie voor vroegere bewoningsgeschiedenis                                          )
1724 Fiscal Potters huis bewoond door Willem Lintzens
1740 Potters erv huys bewoond door Gerke Ruurds  weduwe (= Elijsabet Gerrits Potter)
1742 Fisc Potter wede huis bij Gerke Reurds wede
1745 Fisc Potter Wed Erven huis bewoond door Gerk Ruirds weduwe
1747 Fiscâl Potter Wed erv huijs bij Gerk Ruijrds wed
1749 wed. Gerke Ruurds, Workum Wijk:  3e Espel  Omschrijving:  arm  Gezin volw:  3 en kind: 1  Aanslag:  6-16-0
1751 Fiscaal Potters wed erv huis bewoond door Gerke Ruurds weduwe
1757 Fisc Potter Wed Erv huis bij IJtie Assinga (Yttje Potter is gehuwd met Fetje Alberts Assinga)
1760 Fisc Potter wed Erv bewoond door Elsie Potter
1762 Fisc Potter Erv huis bij (niet ingevuld)
1765 Fisc Potter Erv huis bewoond door Elsie Potter (†Workum 08/03/1769)
1767 Fiscal Potter Erv. bij IJttje Potter (de naam "Elsie" is doorgehaald)
in 1770 is de woning van Sijbolt Gerbens en wordt bewoond door Matheus Barres

x Workum Ned Herf 10/12/1698

Fetje Borrus Heineman ~Stavoren 17/04/1674 - †Workum 15/07/1742
dochter van Borrus/Bouritius Claes' Heineman (*Koudum 1650, notaris ald., † Koudum 1701) en IJdtje Jans Rignalda (*Leeuwarden 1647, † Koudum 1703)
komt van Workum (1698)

kinderen:
1.1.6.1. Elijsabet ~Workum Ned Herv 27/08/1699
1.1.6.2. Ytje ~Workum Ned Herv 20/06/1701 †voor 10/09/1702
1.1.6.3. Ytie ~Workum Ned Herv 10/09/1702
1.1.6.4. Andrias *Workum 28/12/1704 ~Workum Ned Herv 04/01/1705
1.1.6.5. Elsjen ~Workum Ned Herv 13/05/1708
1.1.6.6. Aaltje ~Workum Ned Herv 13/07/1710
1.1.6.7. Jodocus ~Workum Ned Herv 31/01/1712
1.1.6.8. Johannes ~Workum Ned Herv 24/09/1713
1.1.6.9. Gerritje ~Workum Ned Herv 03/11/1715Wijk C 45 (Súd 42)

  1.1.6.1. Elijsabet/Lysbet Gerrits Potter ~Workum Ned Herv 27/08/1699
dochter van Gerrit Andreas Potter en Fetje Borrus Heineman
afkomstig van Woudsend (1724)

"Potter Lysbet kind"  het kind van Lysbet Potter beluid te Workum (27/12/1733).
"Lysbet Potter een kist voor haar soon, duims hout met schroeven door Fettje Assinga" Ontvangen 8-0-0 wegens kistgeld (Workum 15/11/1751)

1740 Wijk C 45 (Súd 42, Workum) Potters erv huys bewoond door Gerke Ruurds  weduwe (= Elijsabet Gerrits Potter)
1745 Wijk C 45 (Súd 42, Workum) Fisc Potter Wed Erven huis bewoond door Gerk Ruirds weduwe
1749 Wijk C 45 (Súd 42, Workum) wed. Gerke Ruurds, Workum Wijk:  3e Espel  Omschrijving:  arm  Gezin volw:  3 en kind: 1  Aanslag:  6-16-0
1751 Wijk C 45 (Súd 42, Workum) Fiscaal Potters wed erv huis bewoond door Gerke Ruurds weduwe
1760 Wijk C 45 (Súd 42, Workum) Fisc Potter wed Erv bewoond door haar zuster Elsie Potter

x Woudsend Ned Herv 13/08/1724

Gercke Ruyrds/Ruurds ~Woudsend-Ypecolsga-Indijk-Smallebrugge Ned Herv 11/12/1701- †Workum 11/09/1737 beluid
zoon van Ruierd Stevens
afkomstig van Woudsend (1724); "Potter Lijsbets man" beluid (1737)

kinderen:
1.1.6.1.1. Fetje ~Woudsend-Ypecolsga-Indijk-Smallebrugge Ned Herv 12/08/1725
1.1.6.1.2. Ruyrdt ~Woudsend-Ypecolsga-Indijk-Smallebrugge Ned Herv 13/07/1727 - †tussen 20/11/1729 en 23/11/1735
1.1.6.1.3. Gerrit ~Woudsend-Ypecolsga-Indijk-Smallebrugge Ned Herv 20/11/1729
1.1.6.1.4. Catharina ~Workum Ned Herv 28/05/1732
1.1.6.1.5. Ruurd ~Workum Ned Herv 23/11/1735
1.1.6.1.6. Gerke ~Workum Ned Herv 25/09/1737 (vernoemd naar zijn op 11/09/1737 overleden vader)

  1.1.6.3. Ytie Gerrits Potter ~Workum Ned Herv 10/09/1702 - †Workum 29/05/1781
dochter van Gerrit Andreas Potter en Fetje Borrus Heineman
stijfster (1749); komt van Workum (1750); kosten beluiden/begraven 1-10-0 (1781)

1747 Wijk B 85 (Súd 85 eigenaar Vroedsman G. Sikma, huurders Yttie Potter en Sjoerd Roelofs.
1749 Wijk B  (= 2e Espel) Omschrijving: stijfster   Gezin volw: 1 en kind: 1   Aanslag: 8-4-0
1757 Wijk C 45 (Súd 42) eigenaar Fisc Potter, huurster IJtie Assinga
1760 Wijk C 40 (Súd 50) eigenaar Rintie Carstes, huurders IJtie Potter en Wiebe Piers
1765 Wijk D 6 (Súd 6) eigenaar en bewoner Johannes Alberts, medebewoners: W Baerderman Weduwe en IJtie Potter
1767 Wijk D 6 (Súd 6) eigenaar en bewoner Johannes Albertt, medebewoners: Pietter Andries (de naam "IJttie Potter" is doorgehaald) en Lolk Gerrits
1767 Wijk C 45 (Súd 42) eigenaar Fiscal Potter Erv. bij IJttje Potter (de naam "Elsie" is doorgehaald)
1775 Wijk B 57 (Súd 5) eigenaar Den Hr. Sloterdijk, huurder IJttie Potter ("Jelle Potter" is doorgehaald)
1777 Wijk B 46 (Skil 2-11) eigenaar Reinder Hendrix, een van de negen huurders is IJtje Potter
1779 Wijk B 34 (Skil, achter Merk 3) eigenaar Jenke Claases, huurder Yttie Potter

x 18/01/1750 Warkum Ned Herv

Fetje Alberts Assinga †Workum 08/12/1751
eerste huwelijk met Anna Elysabet Muns (01/09/1720); komt van Workum (1750); maakt vlak voor zijn eigen dood voor zijn schoonzuster "Lysbet Potter een kist voor haar soon, duims hout met schroeven" (15/11/1751); beluid 08/12/1751 kosten 1-10-0 (1751)

  1.1.6.4. ds. Andrias/Andreas Gerrits Potter *Workum 28/12/1704 -†Alphen aan den Rijn 10/10/1781
zoon van Gerrit Andreas Potter en Fetje Borrus Heineman
~Workum Ned Herv 04/01/1705; student theol. univ. Franeker (09/09/1722); aprob. (04/10/1728), predikant te Marssum (1729-1743) en Zevenbergen (03/11/1743-26/04/1778). Emeritus vanaf 26/04/1778.

x Marssum 09/06/1743

Petronella Schick/Schik *Dronrijp 26/06/1710 - †Zevenbergen 09/05/1748
dochter van Caspar Joannes Schi(c)k, (*Leeuwarden 1676, grietenijsecretaris van Menaldumadeel en steenfabrikant, † Dronrijp 1747) en Luitske (van) Rodenhuis *Rauwerd 1683 - † Dronrijp 1743
komt van Menaldum (1743)

kind:
1.1.6.4.1. Fetje *Zevenbergen 23/09/1746

  1.1.6.4.1. Fetje Andreas' Potter *Zevenbergen 23/09/1746 - †Breda 01/09/1774
dochter van ds. Andrias Gerrits Potter en Petronella Schick
regentes van het Grote Burgergasthuis te Breda

x Zevenbergen 27/09/1763

Carel Laurens Reigersman *Breda 02/07/1732 - †Breda 05,/12/1796
griffier van stad en dorpen 's lands van Breda 1762-1795, agent van Breda te 's-Gravenhage, ontvanger van Ginneken en Bavel 1762-1795, thesaurier van Breda 1776-1795, regent Gasthuis en Weeshuis ald., dir. Groote Sociëteit ald
zoon van Mr. Jacob Reigersman (*Breda 1699, drossaard en schout van het West- en Zuidkwartier van het markiezaat van Bergen op Zoom, bankhouder te Bergen op Zoom en Breda, advocaat, raad en rekenmeester der domeinen van de prins van Oranje, † 's-Gravenhage 1762) en Maria Jacoba van der Heyden de Gouda (*'s-Gravenhage 1699 - †'s-Gravenhage 1762)

  1.1.6.5. Elsjen/Elsje Gerrits Potter ~Workum Ned Herv 13/05/1708 - †Workum 08/03/1769
dochter van Gerrit Andreas Potter en Fetje Borrus Heineman
heeft een klein winkeltje (1749); kosten beluiden en begraven 1-10-0 (1769)

1745 Wijk C 40 (Súd 50) eigenaar Rintie Carstes bewoond door Elsje Potter, Lieuwe Radys en Hijlke Engeles
1747 Wijk C 40 (Súd 50) eigenaar Rintie Carstes bewoond door Elsje Potter en Jochum Ages
1749 Wijk C 40 (Súd 50) Elsje Potter, Workum Wijk:  3e Espel Omschrijving:  heeft een klein winkeltje Gezin volw:  1 Aanslag:  6-12-0
1751 Wijk C 40 (Súd 50) eigenaar Rintie Carnstens bewoond door Elsie Potter en Gerrit Johannes
1757 Wijk B 55 (Súd 5) eigenaar Vroedsman G.N. Sikma, bewoond door Elsje Potter, Jappe Waaijes en Neltie Fekkes
1760 Wijk C 45 (Súd 42) eigenaar Fiscaal Potter Erven bewoond door Elsie Potter
1765 Wijk C 45 (Súd 42) eigenaar Fiscaal Potter Erven bewoond door Elsie Potter
1767 Wijk C 45 (Súd 42) eigenaar Fiscal Potter Erv. bij IJttje Potter (de naam "Elsie" is doorgehaald)

  1.1.6.6. Aaltje Gerrits Potter ~Warkum Ned Herv 13/07/1710
dochter van Gerrit Andreas Potter en Fetje Borrus Heineman
"met attestatie van Oost-Zaandam"(1738)

x Workum Ned Herv 15/06/1738

Olfert Jeles de Lange
"met attestatie van Oost-Zaandam" (1738)

  1.1.6.7. Jodocus Gerrits Potter ~Workum 31/01/1712 - †1760 Warkum
zoon van Gerrit Andreas Potter en Fetje Borrus Heineman
komt van Workum (1736); chirurgijn; procureur postulant, vroedsman (1752-1760); woont aan de oostkant van het huidige Súd (±1738)

het pand Súd 100-102 ( 14) omstreeks 1930

1740 Wijk C 14 (Súd 100-102, Workum) eigenaar en bewoner Jodocus Potter en bewoner H. van Toutenburgh
1742 Wijk C 14 (Súd 100-102, Workum) eigenaar en bewoner Jodocus Potter
1745 Wijk C 14 (Súd 100-102, Workum eigenaar en bewoner Jodocus Potter
1745 Wijk C 14 (Súd 100-102, Workum eigenaar en bewoner Jodocus Potter
1749 Wijk C 14 (Súd 100-102, Workum) J. Potter, Workum  Wijk:  3e Espel  Omschrijving:  procureur postulant  Gezin volw:  2 en kind: 3  Aanslag:  28-5-0
1751 Wijk C 14 (Súd 100-102, Workum) eigenaar en bewoner Jodocus Potter
1757 Wijk C 14 (Súd 100-102, Workum eigenaar en bewoner Jodocus Potter
1760 Wijk C 14 (Súd 100-102, Workum) eigenaar en bewoner Jodocus Potter
1762 Wijk C 14 (Súd 100-102, Workum) eigenaar en bewoner Jodocus Potter Erven


  Jodocus Potter waard yn de grifformearde tsjerke yn 1712 doopt as soan fan de boade Gerrit Potter. Yn 1736 troude er mei Margaréta Elisabet Emken. In pear jier letter keapje se foar 350 c.g. in hûs op 'e eastkant fan it Súd.

  Yn 'e midden fan 'e 18e ieu binne der in pear oanwizings fan syn warberens as sjirurgyn. Sa docht bygelyks bliken dat er him ek dwaande hâldt mei ierlitten dêr't er 12 stoeren foar rekkenet. De jierren 1759/1760 wie er fêst ferbûn oan it weeshûs.

  Yn 1742 moat er noch fia it gerjocht jild ynfoarderje fanwegen levere medisinen en in behanneling fan in frou dy't cariërs of "sis" oan 'e skonk hie. Foar in jierlang skearen fan har man moat Potter noch 1-8-0 hawwe.

  As tsjûge-deskundige kaam er yn in oar proses nei foaren (1757) om te ferklearjen dat er in "eenen Jan Piebes, toegenaamd wildeman", in Earnewâldster skipper, ferbûn hie dy't in wûne hie dwers besiden it ear oan de strôte ta. Dy jaap hie hast de halsslachier rekke en wie oardel tomme breed. Lokkich hie de skipper der fierders neat oan oerholden.

  Wy krije net de yndruk dat it by him sa rom soppe as wy fan him yn 1749 lêze: niet begoedigt dog wint de kost". Hy wie yn dat jier oars ek "procureur postulant". Sûnt 1752 waard it wat rommer, tink ik: hy waard doe lid fan de froedskip en dat bleau er oant syn dea yn 1760 ta.

De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990
W.T. Beetstra. Fryske Akademy Ljouwert 1992


x Workum Ned Herv 25/03/1736

Margareta Elisabet Emken †Workum 15/11/1756
komt van Workum (1736); "een kist voor d' vrouw van Judokus Potter, twe duims hout met vol beslag door IJpe Ellofs" Ontvangen 22-0-0 wegens kistgeld (15/11/1756); kosten beluiden 1-10-0

kinderen:
1.1.6.7.1. Catharina ~Workum Ned Herv 30/05/1737
1.1.6.7.2. Fettje ~Workum Ned Herv 19/12/1738 - †Workum 03/11/1740 beluid "het kind van Jodocus Potter; kosten beluiden/begraven 0-15-0.
1.1.6.7.3. Fettje ~Workum Ned Herv 20/01/1741 †Workum 18/10/1741 beluid "het kind van Jodocus Potter; kosten beluiden/begraven 0-10-0.
1.1.6.7.4. Gerardus ~Workum Ned Herv 18/07/1742
1.1.6.7.5. Fetje Hiltje ~Workum Ned Herv 12/04/1744
1.1.6.7.6. IJtje ~Workum Ned Herv 15/06/1746 †Workum 18/10/1746 beluid
"burgemeester Schaafsma een duijms kyste gemaakt met schroeven voor Dookes  Potters kint" Ontvangen 2-4-0 wegens kistgeld (18/10/1746); kosten beluiden/begraven 0-10-0
1.1.6.7.7. Andreas ~Workum Ned Herv 27/08/1747 - †Workum 01/11/1747 beluid
"Auke Schaafsma een kleine kiste gemaakt met schroeven vor Dookes Potters kindt" Ontvangen 2-8-0 wegens kistgeld (01/11/1747) kosten beluiden/begraven 1-10-0
1.1.6.7.8. Yttje ~Workum Ned Herv 30/11/1749 - †Workum 21/02/1750 beluid
"Fettje Assinga een kist met schroeven voor Jodokus Potters kind" Ontvangen 2-8-0 wegens kistgeld (21/02/1750); kosten beluiden/begraven 0-10-0

  1.1.6.7.1.Catharina/Katrina/Catrina Jodocus' Potter ~Workum Ned Herv 30/05/1737 - †Workum 21/04/1795
dochter van Jodocus Gerrits Potter en Margaretha Elisabeth Emken
"zij is weduwe van Hero Cannegieter" (1780); kosten wegens beluiden 1-10-0 (1795)

x1. 12/07/1761 Workum Ned Herv

Kannegieter/Cannegieter Heere/Hero/Heero Pieters *Workum 1733 -†Workum 1778  
zoon van Pytter Everts Kannegieter en Trijntje Heeres Potma
chirurgijn in hetzelfde pand als waar zijn schoonvader het chirurgijnsambt uitoefende (1765-1778); vroedsman (1766-1778)


  De lêste sjirurgyn út it Kannegietersstaach wie Heere Pieters Kannegieter, lykas syn broer Evert, in soan fan de froedsman en sjirurgyn Pytter Everts Kannegieter. Syn heit hie him yn 1733 dope litten. Yn 1758 wurdt er dan lidmaat fan de grifformearde tsjerke. Hy troude yn 1761 mei Catharina Potter en wenne nei 1765 op 'e westside fan it Súd, itselde adres as dêr't de sjirurgyn Jodocus Potter earder wenne hie. Mei de diakony fan de menisten wie er yn 1762/1763 akkoarte om foar 25 c.g. per jier de meniste-earmen te behanneljen. Hy hearde fierders foar de jierren 1763, 1770 en 1777 ta de fersoargers fan de pasjinten yn it weeshûs.

  Heere siet op 9 april 1759 yn de herberch 's Lands Welvaren op 'e Merk. Der sieten noch twa mannen dy't wakkere baldiedich op opljeppen wienen. Dy beide mannen easken jenever fan de kastlein en dat makke de saak net better. Yn alle gefallen krige Heere in optuter fan ien fan de mannen en dy drige Heere noch mear op syn faalje te jaan. Doe't de hospes wegere harren noch mear drank te jaan, woenen se alles fyn slaan. De saak kaam foar 't gerjocht en Heere koe der ferslach fan útbringe.

  De herbergen wienen wol faker it toaniel fan deilisskip en sa makke Heere it yn 1766 mei dat yn de herberch "alwaar Amsterdam uithangt" ek op 'e Merk) de fiskaal  Hendrik Hugon oantaast waard troch Johan Klazes Hinlopen. Apoteker en âld-boargemaster Jacobus Rodenburg wie op dat stuit ek yn dy herberch. Se moatte letter as tsjûgen yn de rjochtsaak optrede. De dieder, sa waard sein, wie faak dronken en dan begjint er te skellen en te lasterjen.

  Heere waard yn 1766 lid fan de froedskip en sûnder it ta boargemaster brocht te hawwen kaam er yn 1778 te ferstjerren. Twa jier letter trout syn frou op en nij, wer mei in sjirurgyn te witten Gotfried Bredenkamp.

De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990
W.T. Beetstra. Fryske Akademy Ljouwert 1992


1765 Wijk C 14 (Súd 100-102 Workum) eigenaar Jodocus Potter Erven bewoners Heere Cannegieter en Gerrit Bartles weduwe.
1767 Wijk C 14 (Súd 100-102 Workum) eigenaar Jodocus Potter Erven bewoners Heere Cannegieter en Assuerus Hendricus Lehon
1770 Wijk C 14 (Súd 100-102 Workum) eigenaar en bewoner Heere Cannegieter
1772 Wijk C 14 (Súd 100-102 Workum) eigenaar en bewoner Heere Cannegieter
1775 Wijk C 14 (Súd 100-102 Workum) eigenaar en bewoner Heere Cannegieter en zijn schoonzuster Fettje Potter.
1777 Wijk C 14 (Súd 100-102 Workum) eigenaar en bewoner Heere Cannegieter
1779 Wijk C 14 (Súd 100-102 Workum) eigenaar en bewoner Heere Cannegieter wed.
1780 Wijk C 14 (Súd 100-102 Workum) eigenaar en bewoner Heere Cannegieter wed. Gert Bredekamp

kinderen:
Jarig *Workum 08/04/1773 ~Workum Ned Herv 11/04/1773
Gerardus *Workum 28/02/1775 ~Workum Ned Herv 05/03/1775
Gerardus * Workum 13/03/1777 ~Workum Ned Herv 23/03/1777


x2. Workum Ned Herv en Gerecht 12/03/1780

Godfried Breedenkamp/Bredenkamp *Herford, Duitsland 1751/1752 - †Workum, Wijk C nr 14  08/03/1830  78 jaar
zoon van Carl Bredenkamp en Louisa Ottens
"hij is vaderloos, met consent van zijn moeder" (1780); oefent het chirurgijnsambt uit in hetzelfde pand als de eerste echtegenoot van zijn vrouw; na het overlijden van Catharina Potter trouwt hij te Workum op 28/03/1796 met Wintjen Cornelis' Heineman (*Bolsward †Workum 31/05/1812 52 jr in Wijk C nr 14; dochter van Cornelis Heineman en Wypkje Simons Menalda) afkomstig van Bolsward ("hij is weduwnaar; met consent van haar vader")


  In lange steat fan tsjinst as sjirurgyn hie Godfried Kristoffels Bredenkamp. Hy wie yn 1751 of 1752 berne yn Herford "in 't Pruisische". Hy kaam yn 1775 yn Warkum te wenjen mar de boargerrjochten krige er earst yn 1779. Yn dy tuskentiid rette er him ta op it sjirurgynseksamen, dat er yn 1779 mei súkses ôflei. "Hy houdt een apoteek en exerceert de genees- en heelkunde, doch niet de vroedkunde" stiet yn in stik nei oanlieding fan in rûnskriuwen fan de lândrost yn 1809. Dat wurdt nochris befêstige yn in stik fan 1813 dêr't syn status sa omskreaun wurdt: "officier de santé sans le droit d'exercer l'art d'accouchement. (Foar de ûnderskate dissiplines moasten yn dy tiid aparte eksamens ôflein wurde.) Yn syn apotheek mocht er - nim ik oan - allinnich genêsmiddels reemeitsje foar útwindich gebrûk. Dat wie alteast regel. Syn sjirurgynsdiploma waard op 28 jannewaris 1802 fiseard.

  Ien fan de earste dingen dy't er docht as er yn Warkum komt is it sykjen nei in gaadlike wente. Hy fynt dy yn it hûs fan syn foargonger Heere Pieters Kannegieter. Dat hûs wie der no ienris ta ynrjochte en dêr hienen ek de sjirurgyns Jodocus Potter en Salomon de Vogel  yn wenne (op 'e westkant fan it Súd).

  Yn 1780 trout er mei Catharina Potter, de widdo fan Heere Kannegieter. Yn 1785 wurdt er as lidmaat fan de grifformearde tsjerke oannommen "op Belijdenisse des Geloofs".

  Lykas Lolke Tomae (sjirurgyn, Wyk D 21 = Merk 18)  en Jan Koelman (sjirurgyn, Wyk A op it Noard/Dwarsnoard) hie er yn 1783 mei ferskate oaren oandiel yn it koffeskip "De vrouw Geertruida". Dat skip wie úthelle yn 1777 en ferkocht yn 1783 foar 17.000 c.g..

  Fan syn wurksumheden as sjirurgyn fernimme wy ien en oar yn de argyfstikken fan it weeshûs en dy fan de diakony fan de menistegemeente. Sa binne der by it weeshûs rekkens yntsjinne yn de jierren 1785, 1794 en 1801. Mei de menistediakony hie er fan 1784 ôf mei inkelde ûnderbrekkings kontrakten oant 1823 fariearjend fan 25 oant 40 gûne it jier.  

  In proses dat wat ynsjoch jout fan syn wurksumheden as sjirurgyn wie yn 1790:
Bredenkamp wie op in dei nei Dieuwke Jans gien dy't siik op bêd lei. Hy hie de foarige deis in Spaanske mich, dêr't de skerpe stof kantaridine yn siet (as pleister?) op in plak op har lichem oanlein en woe dat no ris besjen. Dyselde deis hie er der in sulveren fjouwerkante salvedoaze mei rûne hoeken by brûkt. Yn dy doaze sieten fjouwer fekjes mei ûnderskate salven te witten wite, griene en brune salve. Op it lid fan de doaze wie de ôfbylding fanin man útsnien dy't it skouder út it potsje hie. In oare persoan op dy doaze wie dwaande om it skouder wer yn it potsje te krijen. Dêr stie it folgjende rymke op:

Hebt gij Siekte, Smert of Pijn
bid tot God, komt dan bij mijn
ons medicijnen werken goedt
als God sijn Seegen daar bij doet

Hy hie dêrnei de salvedoaze iependien en op 'e tafel set mei in sulveren spatel dêrby. Doe wie er nei it bêd fan de sike gien om it plak te besjen en de Spaanske mich (pleister?) derôf te heljen. Dêr hat er doe in (nije?) pleister oplein dêr't er tefoaren mei de spatel salve op oanbrocht hie dy't er mei in doekje útwreau. Hy moast doe hastich nei hûs ta om in drankje mei medisinen foar de sike klear te meitsjen. Troch dy hastigens hie er fergetten it salvedoaske mei de spatel wer mei te nimmen. No wie dat spul nearne mear te finen en koe it wolris stellen wêze.

  Nei it ferstjerren fan syn frou Catharina trout Godfried Bredenkamp yn 1796 mei de widdo Wintjen Heineman.

De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990
W.T. Beetstra. Fryske Akademy Ljouwert 1992


Leeuwarder Courant 21/06/1800


  Yn 1804 keapje Godfried Bredenkamp en Wintjen Heineman in hûs oan de lytse kant fan de Wimerts foar 270 gûne. Twa moanne letter keapet er al wer in wente, no oan de súdeastkant fan de Wimerts foar 200 gûne, "12 mei vrij te aanvaarden".

  As mei dy oankeapen ek gearhingje kin wat it weeshûs yn 1803  yn syn boeken hat nammentlik "van G. Bredenkamp gelost de verpande goederen volgens lijst 365-0-9", wit ik net. It komt yn alle gefallen tichte by it bedrach dat er foar beide huzen betelje moast.

  Doe't de genêskundige departemintale kommisje yn 1805 foar it earst in kontrôle útfierde by Bredenkamp lei it dêr by him fodderich hinne. Der ûntbrieken by him alve krûden en farmaseutyske preparaten. Seis medisinen doogden net. Der stie in boete fan f 5,- it stik op. Fan de ferplichte hielkundige ynstruminten ûntbrieken tsien. Op elk ûntbrekkend artikel dêrfan stie in boete fan f 2,-, dat er behalven in fikse skrobbearing yn totaal f 105,- boete betelje moast.   

  Yn opdracht fan immen út Emden hie sjirurgyn Jan Koelman oan Godfried Bredenkamp yn 1810 in hûs ferkocht yn de Nonnestrjitte (Wyk B 39), foar 80 gûne te oanfurdigjen op 12 maaie 1811. De reden wêrom't Bredenkamp dat kocht is my net bekend.
De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990
W.T. Beetstra. Fryske Akademy Ljouwert 1992


Leeuwarder Courant 03/06/1812


  By de kontrôle yn 1815 hie er de giftige stoffen opium en sublimaat net efter slot en skoattel. Dat koste him f 50,- boete. Hy besocht ek "op eene onbetamelijke wijze de heilzame bevordering der koepokenting" tsjin te gean. Dêr krige er fan de kommisje oer te hearren dat er him net te bemuoien hie mei it ynintsjen. Dat moast de dokter dwaan. Nettsjinsteande dy skrobbearring intet er dochs yn 1819 en 1823 minsken tsjin de pokken yn.

  Yn 1817 ûntbriek der wer wat en wienen beide boppeneamde giftige stoffen wer net goed ôfsletten. It koste him f 30,- boete. Twa jier letter wienen der wer klachten oer de rûge wize dêr't er de earmen fan de stêd en de diakony tsjin in bepaald jierliks salaris op betsjinne en fan medisinen foarseach. Dy klachten wienen by de kommisje yntsjinne troch de dokter en apotheker Brandenburg. Der kaam mar gjin ein oan de klachten. Syn winkel wie yn 1820 "sober". Hy lies mar in lyts bytsje mar er ûnthjitte op oanrieden fan de kommisje it "standboek" fan Consbruch oan te tugen. It oare jiers ûntbrieken de etiketten op "eene menigte vlessen met onderscheidene zeldzame mixturen".  Alles wie rûch.

  Yn 1823 komt Bredenkamp fan syn kant yn 't gewear tsjin de diakens en earmfâden fan Warkum. Hy behannele al in skoft de earmen dy't troch harren ûnderholden waarden, foar f 22,- yn't fearnsjier dêr't er dan teffens de medisinen foar levere. No hie er der by de diakens en earmfâden op oanstien om de alimintearden ynintsje te litten mar sûnder resultaat. Hy hie dat trochjûn oan de kommisje. Dy sil de stêd oanskriuwe om der earnst mei te meitsjen.

 It wurdt lykwols yn de winkel fan Bredenkamp wat langer wat slimmer. De winkel is by kontrôle yn 1825 yn in "onbeschrijfelijke slegte toestand". De kommisje hat advisearre om by ynspeksje "dezen ouden greyssaard aan te raden zijne winkel vrijwillig te sluiten en op te geven" en syn resepten yn de apoteken klear meitsje te litten. Bredenkamp wit lykwols fan gjin ophâlden.

  Yn 1826 wie it by him "allerellendigst en volstrekt onschouwbaar. De man was, volgens zijn zeggen, reeds een jaar ziekelijk, ontving echter van tijd tot tijd nog patienten aan huis en gaf hun geneesmiddelen. Hij toonde zich zeer gebelgd over onze aanmerkingen. Deze winkel behoort gesloten te worden." Dat fersyk waard troch de kommisje oan Deputearre Steaten trochjûn. Dat kolleezje hat dat doe útfierd.

  Doe't se yn 1827 nochris by him lâns kamen, wie alles "allerellendigst". Hy wie dwaande mei pleister-smarren en like ek noch wol medisinen te leverjen. Mar yn 1828 is it ôfrûn. Hy levere gjin medisinen mear ôf. Twa jier letter is it mei himsels ek ôfrûn. Hy waard 78 jier.

De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990
W.T. Beetstra. Fryske Akademy Ljouwert 1992


Na het overlijden van Godfried Breedenkamp wordt door notaris B.J. van Assen het olografisch testament, opgemaakt d.d. 28 augustus 1794 in de Leeuwarder Courant gepubliceerd:

Leeuwarder Courant 26/03/1830
Tot erfgenamen zijn in 1794 benoemd Fettje Potter en Baukje Brouwer, de weduwe van Gerardus Potter.

Leeuwarder Courant 27/08/1830

  1.1.6.7.4. Gerardus/Gerrardus Jodocus' Potter ~Workum Ned Herv 18/07/1742 - †Workum 23/06/1792
zoon van Jodocus Gerrits Potter en Margaretha Elisabeth Emken
komt van Workum en is wees (1774); kosten beluiden/begraven 1-10-0 (1792)fragment Sonttolregister d.d. 14/08/1777

14-8-1777 is de eerste keer dat wij "Gerardus Potter af Worckum" in de Sonttolregisters tegenkomen. Hij vaart dan "fra Hamborg till Elbing og Kønigsberg" en heeft aan boord:

11250 Pund Top sucker  (top sûker of sûkerbôle; top suiker of suikerbrood)                                                                                                                                        
2820 Pund Riis og corender (rys en resinen; rijst en rozijnen)
14435 Pund Farve træ (fervehout; verfhout)
750 Pund Candie sucker (brûne klûntsjes; kandijsuiker)
10 Skippund Tin (tin; tin)
15 Skippund Blye (lead; lood)
5 1/3 Skippund Viinsteen (wynstien; wijnsteen)
7 1/2 Pibe Bom olie 5 1/2 (olyfoalje; olijfolie)
1 Skok Brændeviin (brandewyn; brandewijn)
2 Tønde Saltet fisk (pikelfisk/sâlte fisk; gezouten vis)
15780 Rde. Cramerie (lyts guod/kreamerij; kleingoed/kramerij)
4 Boot Spansk viin (Spaanske wyn; Spaanse wijn)
16 Oksehovede Fr. viin (Fr. wyn; Fr. wijn)
(klik hier voor de vertaling)


Passeert te Sont op:
3-10-1777 Gerardus Potter Worckum Kønigsberg - Cadiz (Koningsbergen, Pruisen = Kaliningrad, Rusland - Cadiz, Spanje)

21-4-1778 Gerhardus Potter Worckum Amsterdam - Østersøen (Oostzee)
31-5-1778 Gerardus Potter Worckum Pillau - Amsterdam

26-7-1778 Gerardus Potter Worckum Rotterdam - Østersøen (Oostzee)
30-8-1778 Gerhardus Potter Worckum Dantzig - Cadix (Dantzig, Pruisen = Gdansk, Polen - Cadiz, Spanje)

Leeuwarder Courant 27/03/1779
Op 1 april 1779 worden verscheidende parten van schepen verkocht.
Een 32ste part, drie 128 parten en acht 64ste parten.

Passeert de Sont op:
27-4-1780 Gerhardus Potter Worckum Ostende - Østersøen (Oostzee)

Leeuwarder Courant 29/04/1780
Ook op 3 mei 1780 worden verscheidene parten van kofschepen verkocht.
Een 64ste part en acht 32ste parten.  
Op dit moment is het kofschip de Jonker Ruurd van Camminga met schipper Gerardus Potter onderweg van de Sont naar Østersøen (Oostzee).

Passeert de Sont op:
28-5-1780 Gerardus Potter Worckum Dantzig - Amsterdam (Dantzig, Pruisen = Gdansk, Polen)


16-7-1782 Gerardus Potter Embden Amsterdam - Østersøen (Oostzee/Baltische Zee)


Amsterdamsche Courant donderdag 27/02/1784


Passeert de Sont op:
8-5-1785 Gerardus Potter Worckum Amsterdam - Østersøen (Oostzee)
21-7-1785 Gerardus Potter Worckum Riga - Amsterdam

30-6-1787 Gerardus Potter Worckum Amsterdam - Østersøen (Oostzee)
5-9-1787 Gerardus Potter Amsterdam Friderickshavn - Sevilla

16-4-1788 Gerardus Potter Amsterdam Rotterdam - Østersøen (Oostzee)
18-5-1788 Gerardus Potter Amsterdam Kønigsberg - Cadix (Koningsbergen, Pruisen = Kaliningrad, Rusland - Cadiz, Spanje)

Woonplaats in Workum:
1772 Wijk D nr 82 (Noard 107) eigenaar en bewoner Auke Brouwer
1777 Wijk D nr 82 (Noard 107) eigenaar en bewoner G. Potter en medebewoner wd. A. Brouwer
1779 Wijk D nr 82 (Noard 107) eigenaar en bewoner Ger. Potter en medebewoner wd. A. Brouwer
1784 Wijk D nr 82 (Noard 107) eigenaar en bewoner Gerard. Potter
1789 Wijk D nr 82 (Noard 107) eigenaar en bewoner Gerar. Potter
1794 Wijk D nr 82 (Noard 107) eigenaar en bewoner Gerardus Potter Wed.

x Workum Ned Herv en Gerecht 03/07/1774

Baukje Aukes Brouwer †Workum 01/03/1803 beluid
is getrouwd "met consent van haar moeder, vertoond door Egge Haijes (1774)
De grootschipper Egge Haijes Visser is in 1762 getrouwd met Tettje Aukes Brouwer, de zuster van Baukje.
Hun vader is de zoutbrander Auke Johannes Brouwer (†Workum 20/04/1773) en hun moeder is Jel Oeges (gehuwd te Workum Ned Herv 20/12/1738)
Jel Oeges woont bij haar zoon en dochter Gerardus Potter en Baukje Brouwer in als de weduwe A. Brouwer (1777, 1779). In 1777 staat bij de weduwe A. Brouwer "1/4" en bij haar schoonzoon "1", wat betekent dat haar zoon een heel huis bewoont en zij een vierde deel.
Meer over Jel Oeges zie Sara Groen en Albertje Ellefs);
x2 Workum (Gerecht) 20/05/1800 Sikke Gaukes (komt van Workum en is weduwnaar); De vrouw van Sikke Gaukes Ontvangen 1-10-0 wegens beluiden (1803).
Bataafsche Leeuwarder Courant zaterdag 03/05/1800

De woning van Baukje blijft haar eigendom, maar wordt voortaan verhuurd:
1801 Wijk D nr 82 (Noard 107) eigenaar S. Gaukes, bewoner Yfke van Teeken.


  1.1.6.7.5. Fetje-Hiltje Jodocus' Potter ~Workum Ned Herv 12/04/1744 - †IJlst 1803
dochter van Jodocus Gerrits Potter en Margaretha Elisabeth Emken
1767 Wijk B 55 (Súd 5 Workum) eigenaar en bewoner (½) Joh. Koopmans en bewoners Fetje Potter (¼) en Sjouk Lutjens (¼)
1775 Wijk C 14 (Súd 100-102 Workum) eigenaar en bewoner Heere Cannegieter en zijn schoonzuster Fettje Potter
1784 Wijk C 15 (Súd 98) eigenaren elk voor de helft Fettie Potter en Baukje Ellefs.
1785 Wijk C 15 (Súd 98) eigenaren elk voor de helft Fettie Potter en Baukje Ellefs, echter Fettje Potter is doorgehaald. In 1780 en 1789 is Bauk(j)e Ellefs alleen eigenaar.
1785 Wijk C 13 (Súd 104 Workum) eigenaar Tjibbe Jans huurders Sijbren Clases en Fettje Potter
1789 Wijk C 52 (Súd 22 en 24) eigenaar Auke Jacobs huurders Fettje Potter en Jan Roelofs


Bataafsche Leeuwarder Courant zaterdag 24/09/1803

x Stavoren Ned Herv en Workum Gerecht 17/10/1790

Jurjen Jurjens IJskam/IJskamp ~Marssum 15/10/1730 - †IJlst 04/09/1803   72 jaar en 11 maanden
zoon van Jurjen Jurjens Yskamp (hovenier van de Heer Ontvanger Gerrit E. Wielinga 1726-1764; †begraven op 06/06/1764 in vak 7 nr 5 te Marssum oud 63 à 64 jaar, hierbij "Hescamp" genoemd).
hij is weduwnaar en komt van Workum (1790)

Leeuwarder Courant 04/09/1803

  1.1.6.8. ds. Johannes/Joannes Gerrits Potter *Workum 17/09/1713 ~Workum Ned Herv 24/09/1713 - †Dronrijp 28/03/1797
zoon van Gerrit Andreas Potter en Fetje Borrus Heineman
student te Franeker (1732); komt van Tjerkwerd (1738); predikant te Tjerkgaast (1738); predikant te Menaldum; person. koh.: 1742 £ 600; 1748: hierbij £ 5500 uit Workum; getrouwd met wed. dr. A. Brakel, v Franeker, is nog £ 3290; nog voor zelfde bedragen aangesl. 1760; ki.:
is predikant te Menaldum en wordt ingeschreven in Hervormde gemeente Oostermeer-Eestrum (19/02/1767)
afkomstig van Menaldum ds.Johannes Potter lid geworden van de Hervormde gemeente Oostermeer-Eestrum, woont te Eestrum (10/02/1775)
Tweede huwelijk te Menaldum Ned Herv 31/07/1757  met Allegonda Elisabeth Saagmans†Menaldum 07/10/1778
dochter van ds. AE. Saagman (†Menaldum 10/01/1779) zij komt van Franeker en is weduwe van dr. Adriaan Brakel (1757); ondertrouw Franeker 01/07/1757; Grafsteen in de kerk van Menaam:"Den 7 oct: 1778 is godsalig in den heere gestorven Alagonda Elisabeth Saagmans dierbaare huisvrouw van do. Joh: Potter v:d:m: te Menaldum doghter van do Ae Saagman v:d:m: te Franeker en leggen beide hier begraaven." "ontv(angen) van d(ome)ni J. Potter, predikant tot Menaldum welke zijne huisvrouw A.E. Saagmans bi monde besproken heeft aan de diakonie van Menaldum" Ontvangen 200-0-0" (10/01/1779); "ontv van H. Haanstra in q(ua)l(itei)t als boedelredder voor een 2 duims doodvat ten dienste van J. Potter" Ontvangen 21-0-0 wegens kistgeld (Dronrijp Ned Herv 11/04/1797)

x Tjerkwerd 12/01/1738

Sibbeltje/Sibbeltie Dijkstra/Dijxtra †vóór 1757
komt van Idsegahuizum (1738)

kinderen:
1.1.6.8.1.Fetje ~Tjerkgaast Ned Herv 21/11/1738
1.1.6.8.2. Atje *Tjerkgaast ~Tjerkgaast Ned Herv 19/06/1740
1.1.6.8.3. Gerrit/Gerhardus ~Menaldum Ned Herv 08/07/1742
1.1.6.8.4. Grietje ~Menaldum Ned Herv 22/01/1747

  1.1.6.8.1.Fetje Johannes'Potter ~Tjerkgaast 21/11/1738 - †Eestrum 16/11/1778
dochter van Johannes Gerrits Potter en Sibbeltje Dijkstra
"ontfangen uit die bekken op het kerkhof wegens die begraffenisse van Fetje Poter overledene huijsvrou van Ouwe Jousma" Ontvangen 3-9-0 wegens collecte (Eestrum 13/11/1778); "ontfangen van Ouwe Jousma wegens het swart kiste laaken op die begraffenisse van Fetje Potter" Ontvangen 1-10-0 wegens huur laken (Eestrum Ned Herv 16/11/1778)

x Eestrum Ned Herv 06/11/1774

Ouwe/Uwe Jouwerts Jouwsma/Jousma ~Eestrum 24/12/1730 - †Eestrum 20/08/1812
zoon van Jouwert Uwes en Aatje Johannes (boerderij houdende in Eestrum)
komt van Eestrum; komt 10 feb. 1775 te Eestrum met att. v Menaldum; boer te Eestrum, tevens dorprechter en ontvanger (1761, 1792), x1 Eestrum 26/12/1762 Beitske Reitsma (bdn van Eestrum); tr. 2. Eestrum 06/11/1774 Fetje Potter; is 1794 oud-ontvanger, woont dan te Bozum, 1796 onder Burum; is 1773 curator van de kinderen van Binne Klazes en Trijntje Sybrens; 1778 curator van de kinderen van Hendrik Geerts en Ytje Douwes; 1778 adminstrateur over Binne Jans; 1782 curator van de kinderen van Douwe Jans en Ytje Sybrens; 1785 curator over Douwe Bruchts; weduwnaar en rentenier te Eestrum, 81 jaar, overleden ten Huize van Thomas Egberts nr 30 te Eestrum (1812).

kind:
1.1.6.8.1.1.Aatje *Eestrum 11/03/1776 om 17 uur  ~Oostermeer en Eestrum Ned Herv 08/04/1776

  1.1.6.8.1.1.Aatje/Atie/Attje Ouwes Potter Jouwsma *Eestrum 11/03/1776 om 17 uur  ~Oostermeer en Eestrum Ned Herv 08/04/1776
dochter van Fetje Johannes Potter en Ouwe Jouwerts Jouwsma
komt van Berlikum (1799)

x attestatie afgegeven te Berlikum Ned Herv 09/06/1799

Everhardus Jans van Loon *Oldemarkt 1761/1762- †Sint Annaparochie 06/02/1840 78 jr
zoon van Jan van Loon en Rikje Glastra
afkomstig van Noordwolde en van beroep organist en schoolmeester te Sint Jacobi op 10/08/1783 gehuwd met Femmigje Lourens Bovenkamp van Noordwolde (1783); schoolmeester en organist te Sint Jacobiparochie (1784, 1795); komt van Sint Annaparochie (1799); Keizerlijk notaris te Sint Annaparochie (1813);notaris en secretaris te Sint Annaparochie (1818);  notaris te Sint Annaparochie in het huis nr 212 (1840)

kinderen:
1.1.6.8.1.1.1. Johannes *25/04/1800 ~Sint Annaparochie Ned Herv 18/05/1800

  1.1.6.8.1.1.1. Johannes Everhardus' Potter van Loon *Sint Annaparochie 25/04/1800 - †Appingedam 01/01/1865
zoon van Attje Ouwes Potter Jouwsma en Everhardus Jans van Loon
~Sint Annaparochie Ned Herv 18/05/1800; studeert rechten aan de universiteit te Groningen, promoveert daar in 1823; advocaat en procureur te Appingedam; lid gemeenteraad Appingedam; rechter-plaatsvervanger bij de arrondissementsrechtbank te Appingdam (1843); burgemeester van Appingedam (1843-1863).
meer informatie over Johannes Potter van Loon op Wikipedia

x1. Groningen 28/01/1824 Gezina Marissen
x2. Loppersum 28/09/1836 Reiniera Sissingh
x3. Uithuizen 27/12/1842 Willemina Titia Brouwer

Leeuwarder Courant 05/01/1844

  1.1.6.8.2. Atje Johannes' Potter ~19/06/1740 -†21/04/1769 x Jan Jans Koning
dochter van Johannes Gerrits Potter en Sibbeltje Dijkstra
ingekomen van Menaldum in de Hervormde gemeente Oostermeer-Eestrum (19/02/1767); komt van Menaldum (1768); verdwenen grafsteen op het kerkhof te Twijzel met opschrift: "Den 21 april 176(9?) stierv godsalig in den heere Aatje Potter huisvrou van Ian Konyng oud 2(9) iaren (min) 2 maanden (en leit alhier begraven)".

x Eestrum 18/09/1768

Jan Jans Koning ~Twijzel/Kooten 16/02/1737
zoon van Jan Jans Koning (de vader is "de jonge" genoemd)
komt te Eestrum 4 maart 1767 met att. v Menaldum (1767); komt van Eestrum (1768)  

kinderen:
1.1.6.8.2.1. Sibbeltje ~Oostermeer en Eestrum Ned Herv 08/01/1769

  1.1.6.8.3. ds. Gerrit/Gerhardus Johannes' Potter ~Menaldum Ned Herv 08/07/1742 - †Eestrum 24/08/1778
zoon van Johannes Gerrits Potter en Sibbeltje Dijkstra
student te Franeker (1758); dominee van de Ned Herv Gemeente Oostermeer en Eestrum (19/05/1765 - 24/08/1778); verdwenen grafsteen op het kerkhof te Twijzel met opschrift: "Den 24 augusti 1778 is in den heere ontslapen Do Gerrit Potter V:D:M: te Oostermeer (ende) leit alhier naast synen suster so syn begeerte begraven oud zijnde ruim 36 jaaren".

  1.1.6.8.4. Grietje Johannes' Potter ~Menaldum Ned Herv 22/01/1747 - †Menaldum 30/10/1753
dochter van Johannes Gerrits Potter en Sibbeltje Dijkstra
grafsteen in de kerk te Menaam: Den 30 oct: 1753 stierff Grietje Potter doghter van do. Joh: Potter oud 6 jaar en ruim 9 maandenWorkumers met de naam "Potter" die (nog) niet te plaatsen zijn

Jodocus Potter verhuurt in 1643 te Workum een kamer aan dokter Johannes Nauta (*Molkwerum 1617/1618). In 1645 wil Potter de dokter weer kwijt als huurder.
De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990
W.T. Beetstra. Fryske Akademy Ljouwert 1992


Antje Potter komt voor op de lijst met eigenaren en bewoners bij de woning Wijk D nummer 39 (Noard 21)
1665: "Jacobien Tijmens huis bij Antie Potters & Tijmen Jacobs bew"
1666: "Jacobjen Tijmens huis bij Antje Potter ende Tijmen Jacobus bew"
Gemeentearchief Workum

Joannes Potter. Yn 1672 is der troch him in rekken yntsjinne by it weeshûs "ter sake diensten en salarien" yn ferbân mei de sykte fan in frou. Oer it bedrach dat útbetelle wurde moast, te witten 74-13-0, moasten ek oaren gear sadat û.o. troch "tusschenspreken" fan dokter Sleeswijck en twa (oare) sjirurgyns it bedrach ferlege waard ta 69-8-0. In part fan it ferskil, nammentlik 1-5-0, tsjinne "tot een vereeringe aen de aermen..."
De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990
W.T. Beetstra. Fryske Akademy Ljouwert 1992


Yeij Potter †Workum 05/06/1770
kosten beluiden/begraven 1-10-0 (1770)
www.tresoar.nl

Eelkjen Johannes Potter
komt van Workum (1732); ondertrouw te Workum en met attestatie naar Leeuwarden 01/03/1732; ondertrouw 14/03/1732
x Leeuwarden Galileeër kerk 30/03/1732
Sybren Doekes van der Lende
komt van Leeuwarden en is woonachtig onder de klokslag van Leeuwarden (1732); ondertrouw te Workum en met attestatie naar Leeuwarden 01/03/1732; ondertrouw 14/03/1732; boer te Huizumm "goed reeuw en beslag" (1749).
Kinderen:
Hiltje
Klaaske
Jeltje
Doeke *1738 x Huizum 13/03/1774 Marijke Durks *Huizum
Eelkje
Otte x Antje Doekes
www.tresoar.nl


Bronvermelding


Op 11 mei 2012 ontving de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip het volgende bericht:

Deze fragment genealogie Potter is een kleine bijdrage aan de geschiedenis van Workum en haar bewoners t.b.v. het Warkums Erfskip. Alleen de rechte lijn is hier vermeld; andere familieleden en afstammelingen zijn niet vermeld.

De informatie is afkomstig uit de kwartierstaat Reigersman-van Naerssen (Kwartierstatenboek II KNGGW 1983) en een niet gepubliceerde kwartierstaat Reigersman-van Lidth de Jeude. Tevens is gebruik gemaakt van enige vriendelijke verwijzingen door streekarchivaris Tjeerd Jongsma.
Verwantschap met de familie Potter uit Dokkum (zie artikel J. Fox in de Nederlandsche Leeuw) is niet gebleken.

De stimulator om mij in deze voorouders wat meer in te verdiepen is dat mijn voornaam, zo'n 375 jaar later rechtstreeks herleidbaar is tot deze Potters.
Aanvullingen zijn natuurlijk welkom, vooral wat betreft Jodocus Potter die voor zover kon worden nagegaan niet uit Workum afkomstig was.

jhr mr Andreas ReigersmanDe door de heer Reigersman geleverde gegevens zijn aangevuld met gegevens van:

Tresoar
allefriezen.nl
dominees.nl

soundtoll.nl

De krant van toen (met o.a. de Leeuwarder Courant)
Koninklijke Bibliotheek Historische Kranten

Friezen uit vroeger eeuwen Opschriften uit Friesland 1280-1811. H. de Walle
Geschiedenis van de Pharmacie in Workum  W.T. Beetstra. September 1990.  Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in Benelux
De sjirurgyns en dokters fan Warkum, 1620-1990  W.T. Beetstra. Fryske Akademy Ljouwert 1992

Huis- en woonregister 1632-1814 archief gemeente Workum nrs. 212-323.