WebwinkelMerk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

De webwinkel van Museum Warkums Erfskip
gratis verzending in Workum, It Heidenskip, Nijhuizum en Ferwoude


MuseumKaart

Bestel online de MuseumKaart. Altijd gratis toegang tot Museum Warkums Erfskip meer dan 400 musea.


dit is ons adres:
18n1gCN1nHDxPqSa1kz6HkTeDgP2QDwL2k

Wilt u zelf ook Bitcoin
sparen en bezitten
open dan een rekening bij
als u deze link gebruikt
ontvangt Warkums Erfskip
wat provisie


De artikelen zijn verkrijgbaar in het Museum Warkums   Erfskip, Merk 4 (het waaggebouw) te Workum (denk om de openingstijden).
Ook kunt u een artikel bestellen op deze webwinkel.


Hoe bestelt U?

Nadat u een keuze heeft gemaakt,
geeft u per mail aan Warkums Erfskip door,
wat u wilt bestellen
samen met naam en adres
waar het naar toe moet worden verzonden.

Het totale bedrag incl. verzenkosten kunt u overmaken naar
NL66 RABO 0132 7344 43
ten name van
Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip
(verzenkosten zijn maximaal € 10,00, binnen Workum geen verzendkosten)

ook kunt u ons in Bitcoin betalen:

P.S.: de verzenkosten naar het buitenland zijn hoger.
Graag maken wij dan een prijsopgave.

Rabobank
SWIFT / BIC-code RABONL2U
IBAN-code NL66 RABO 0132 7344 43


Binnen Workum worden geen verzendkosten in rekening gebracht
De verzendkosten zijn voor adressen buiten Nederland hoger.
Op verzoek zullen wij u hiervan een prijsopgave doen toekomen.
Bij vragen mailen naar: warkumserfskip@hetnet.nl
  

Kalenders


24de Wikekalinder fan de stêd Warkum  
Workumer weekkalender
€ 7,50

Nog in voorraad
2004, 2006 t/m 2020
voor slechts € 3,50 per stuk

verzendkosten per kalender
€ 5,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

In 1999 was het 600 jaar geleden dat Workum stadsrechten kreeg. Ter gelegenheid van dat feit werd een weekkalender uitgegeven met oude foto's van de stad Workum. Dit was een groot succes. Daarom werd besloten hier een traditie van te maken. Ook nu weer is een kalender uitgegeven, opnieuw met oude foto's en natuurlijk de Friese spreuk van de week.

P.S.: Voor de volgende weekkalender worden nog foto's gezocht.  Heeft u nog een foto liggen van Workum of omgeving, dan maken wij daar graag een kopie van. Natuurlijk mag u deze foto ook scannen en naar ons mailen.
uitgave: Warkums Erfskip | druk: Hunia's Drukkerij, Workum | 54 foto's


Bekijk de foto's

2006
2005
2004
2003
2002
2001


  
  
Boeken
De 13 fan Obbe Sjutsje
€ 29,95

De 2e printinge fan dit boek komt begjin septimber 2022 út.

Neidat it boek útkommen is, krije jo it tastjoerd.

De 13 fan Obbe Sjutsje. De singeliere histoarje fan de Postma’s fan ’e Tempel yn ’e Sânfurdterryp giet oer wat de beide auteurs yn harren ynlieding ‘gewoane minsken’ neame. Mar dêr is wol wat mear oer te sizzen. It giet hjir om in goed útdjippe (sosjaal-histoaryske) skiednis fan in fenomeen, nammentlik psychiatryske problemen yn in boerehúshâlding, Roomsk-katolyk, op in efterôfhoeke fan it Fryske plattelân. Want fan de grutte húshâlding – trettjin bern – waarden op syn minst seis fanwegen skizofreny, in unyk mar tige tryst unikum, yn in psychiatryske ynrjochting ûnderbrocht.

ferstjoerkosten it boek
€ 9,00
(ferstjoerkosten by meardere produkten maks. €  10,00)
Workum in verhalen,
een wandeling door de geschiedenis van de stad.
€ 2,50

51 bladzijden

Eindredactie: Albert Althuis
Illustratie omslag: Laura Gerritsen
Vormgeving: Johan Bouwhuis
Uitgave: Stichting Stadsherstel Workum en Museum Warkums Erfskip
Druk: Hunia's Drukkerij Workum

verzendkosten per boek
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)


Brânburren 18
€ 5,00

Een korte historie van de vier kerken, die ooit in It Heidenskip hebben gestaan: Sint Ursula, de Baptistenkerk, de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk. Alleen de Protestantse Kerk (voorheen Hervormde Kerk) op Brânburren 18 is nog in gebruik.

39 bladzijden

Tekst: Pim Engelenburg
Fryske oersetting: Jan Pieter Dykstra Hzn.
Utjouwerij DeRyp
Opmaak: Jeroen Kemker
Druk: Hunia's Drukkerij Workum


verzendkosten per boek
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)


Marten Groenhof
Boer, Skilder Boer Skilder yn It Heidenskip
€ 20,00

Oer it libben en wurk fan de Heidenskipster boer en benammen skilder
Marten Groenhof. Seisensantich siden mei moaie ôfbyldings en ferhalen.

ferstjoerkosten it boek
€ 6,00
(ferstjoerkosten by meardere produkten maks. €  10,00)


De Krúspôllen
€ 15,00

Marten Groenhof hat oer it wurk op de Krúspôlen ferskate prachtige
sketskes mei gedichtsjes makke.

ferstjoerkosten it boek
€ 6,00
(ferstjoerkosten by meardere produkten maks. €  10,00)


De blinde musicus uit Workum
Biografie van Hessel de Harder (1915-1987)
€ 16,50

door Marie-Anne de Harder

Boeiende biografie van een blinde musicus, die zijn eigen weg volgde, om een volwaardige plaats in de maatschappij te veroveren.

verzendkosten per boek
€ 5,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

Auteur: Marie-Anne de Harder
Druk: Elikser Uitgeverij | 2019 | 134 blz
21 man
Naschrift
€ 9,50

Nadat het boek 21 Man was uitgekomen,
kwamen er nog vele verhalen en foto's voor het licht.

Daarom heeft Peter van der Meeren een naschrift gemaakt
met 84 rijk geïllustreerde pagina's.

Auteur: Peter van der Meeren
Druk: Van der Eems, Easterein | 2020 | 84 blz


verzendkosten per boek
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

Heidenskipster Pleatsen
€ 45,00

450 siden oer de Heidenskipster Pleatsen
mei efteryn in yndeks fan persoanen, dy't yn it boek foarkomme.

ferstjoerkosten it boek
€ 9,00
(ferstjoerkosten by meardere produkten maks. €  10,00)


Auteur: Heidenskipster Pleatsekommisje
Druk: Hunia's Drukkerij, Warkum | 2018 | 450 siden
Skerven fan 'e Skar
€ 5,95

Auke Bult en Wytze Stellingwerf hebben een 40 bladzijden tellende tentoonstellingscatalogus gemaakt. Hierin wordt beschreven het veldwerk, de lokale landschapsontwikkeling, de Middeleeuwse veenontginning, de boerderij de Wolvetinte, het afval van de familie De Wolff (ca. 1740-1825), de ramp van 4-5 februari 1825 en de latere bewoning (ca. 1827-1867).

verzendkosten per boek
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)


Workum's Stenen Archief
€ 3,-

Onder de poort naast it Pottebakkershûs bevindt zich een wand met oude gevelstenen. Dit boek geeft nadere uitleg over de historie van de stenen.


Auteur: Minte de Jong; Foto's: Henk Gorter; Laypout en drukwerk: Hunia's Drukkerij
Historische Vereniging Warkums Erfskip, Workum | 2013 | 46 blz

verzendkosten per boek
€ 4,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)


Hardrijders in Workum  
6 januari 1823
€ 14,95

Maandag 6 januari 1823 is een historische dag in de lange geschiedenis van het hardrijden op de schaats. Die dag werd in Workum voor het eerst om een geldprijs gestreden. Daarvoor waren - vaak kostbare - zilveren voorwerpen als tabaksdozen, zakhorloges, messen en vorken, schoengespen en gouden oorijzers voor vrouwen altijd prijzen en premies bij de hardrijderijen.

In Workum meldden zich 54 hardrijders. De prijs was nog steeds een zilveren tabaksdoos, maar de premie was een dukaat, toen ongeveer vijf gulden waard. Dat was meer dan een weekloon voor een gewone arbeider.

Vanaf die zesde januari werden geldprijzen steeds meer de inzet bij de razend populaire hardrijderijen in Fryslân.

Wie waren die 54 hardrijders die als eerste 'beroepsrijders' beschouwd kunnen worden?
Hardrijders in Workum - 6 januari 1823 geeft er antwoord op.

Van 51 van deze deelnemers, die hoofdzakelijk uit Sûdwest Fryslan kwamen, zijn tal genealogische bijzonderheden en antecedenten terug gevonden. Ook werden hun activiteiten in andere wedstrijden onderzocht. In het boek wordt ook organisator Evert Nauta, kastelein van herberg De Zwaan aan de Trekwei in Workum, beschreven. Net als de strenge winter van 1822 - 1823 aan de hand van de dagboek-aantekeningen van Doeke Hellema uit Wirdum.

Tijdens het onderzoek werd ook ontdekt dat er een schilderij bestaat van Sible Westendorp, boer in It Heidenskip. Hij was één van de zonen van Taeke Westendorp, deelnemer in Workum, en won in 1848 de hardrijderij van Bolsward. Het schilderij hangt in het museum Warkums Erfskip en is het oudst bekende portret van een wedstrijdschaatser.

Deelnemers: Hendrik T. Stalman, Workum; Pieter Iedes Iedema, Nieuwhuizen (Nijhuizum); 3. Hendrik Ottes de Vries, Workum; Sjoerd Jans van Heeg, Oosterend; Jacobus Johannes Tolsma, Almenum; Harman Jans Bergsma, Workum; Anne Cornelis Zwaga, Gaastmeer; Andries Jeltes Deersum, Deersum; Tjitte Engele de Wolf, Oudega (de Skar, it Heidenskip); Benediets Coopmans, Workum; Bauke Reins Cuperi (Cuperus), Parrega; Eldert Alberts Hornstra, Nijega; Pier Klazes Kramer, Bolsward; Siene Wouters Suiderveld, Woude; Jurjen Jans Grasman, Heeg; Pieter Cornelis Tadema, Hindeloopen; Pieter Heeres Hoeksma, Workum; Auke Lieuwes Zeilder, Workum; Willem Jelles Deersum, Deersum; Lolke Gerbens de Boer, Workum; A. Wilberts, Bolsward; Rein Klazes Hettinga, Idzega; Gouike Gerbens Huizinga, Workum; Taeke Jans Westendorp, Folsgare; Wudmur C. Coopmans, Higtum (Hichtum); Meindert L. van der Meer, Heeg; Simon Schotsman, Workum; Jan Bleeker, Workum; Jouke Haarsma, Eernewoude; Rommert Foekes Hettema, Verwoude (Ferwoude); Klaas Johannes, Makkum; Klaas Alberts Hornstra, Nijega; Foeke Innes van der Wal, Woude; Dirk Pieter van Deeken, Nijega; H. van de Weetering, Workum; Douwe Annes Nap, Nieuwhuizen (Nijhuizum); Lourens H. van der Meulen, Oosterend; Gerrit M. Weidema, Oosterend; Tjibbe Martens Oudendijk, Workum; Dedde Martens Broersma, Woudsend; Rintje Cornelis Bouwma, Koudum; Franciscus Johannes Talsma, Almenum; Jan Baukes de Boer, Workum; Jelle L. van der Meer, Workum; Bauke F. Hofman, Workum; Lieuwe J. van der Vleugel, Idzega; Sjoerd S. van de Werf, Higtum (Hichtum); Inne Jans Grasman, Heeg; Johannes Cornelis Tadema, Workum; Eelke Andries de Jong, Gaastmeer; Jacob Jacobs Blaauw, Workum; Hotse Jacobs Rusticus, Westhem; Bauke Siebrands Brinksma, Workum; Auke Rauke de Boer, Nieuwhuizen (Nijhuizum).

Het boek kwam tot stand dankzij een al meer dan vijf jaar durend onderzoek naar de hardrijderijen in Friesland gedurende de negentiende eeuw. Het resultaat van dit onderzoek zal in het najaar van 2014 in het standaardwerk Hardrijderijen in Friesland - Volkscultuur op het ijs 1800 - 1900 worden gepubliceerd door uitgeverij Van Wijnen in Franeker.

Auteur: Ron Couwenhoven
Stichting Archief Ron Couwenhoven, Zaandam | 2013 | 106 blz

verzendkosten per boek
€ 6,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)


Andries Deinum  
Fryslân Revisited
mei gedichten fan Tsjêbbe Hettinga
€ 29,95

Andries Deinum (1918-1995) de soan fan in winkelbaas út Warkum, emigrearre yn 1938 nei Amearika. Doe't er yn 1946  acht wike lang werom wie yn 'e Súdwesthoeke makke er mei syn Rolleiflex-kamera prachtige foto's  fan Warkum e.o. De Fryske dichter Tsjêbbe Hettinga hat 10 nije gedichten  skreaun.
Auteurs: Geart de Vries, dr. Brooke Jacobson en Tsjêbbe Hettinga
Printwurk Friese Pers Boekerij | 2008 | 67 blz.

verzendkosten per boek
€ 6,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)


De Heidenskipster molen fan eartiids  
€ 25,00

Van oktober 1996 tot april 2001 heeft Willem D. Hengst in de dorpskrant van It Heidenskip "De Buurtsboade" een serie artikelen geschreven  over de molens die vroeger in It Heidenskip hebben gestaan. Deze artikelen zijn gebundeld in een rijk geïllustreerd boek van 158 pagina's op A4 formaat.

Fan oktober 1996 oant april 2001 hat Willem D. Hengst yn de doarpskrante fan It Heidenskip "De Buurtsboade" in rige artikels skreaun oer de molen dy't eartiids yn It Heidenskips stien hawwe. Dizze artikels binne no bondele yn in rynsk yllustrearre boek fan 158 siden op A4 formaat.

P.S.: Voor degene die het Fries (nog) niet machtig zijn: achter in het boek is een Nederlandstalige samenvatting opgenomen, ook weer rijkelijk voorzien van illustraties.
auteur: Willem D. Hengst | druk: Caparis Grafisch Centrum Heerenveen 2002 | 158 blz

verzendkosten per boek
€ 6,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)


Oerset  
€ 2,50
In en uit het Fries vertaalde literatuur van Homerus tot Hylke Speerstra.

Inhoud:
Van Homerus tot Marten Toonder
Oersettings yn en 't it Frysk (Jelle Krol)
Catalogus bij de tentoonstelling Oerset
Literaire vertalingen in en uit het Fries (Ane van der Leij)

uitgave: Warkums Erfskip | druk: Hunia's Drukkerij, Workum 2008 | 75 blz

verzendkosten per boek
€ 4,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

Wezen van Workum  
€ 7,50
Reeds in de Middeleeuwen bestond er een vorm van zorg voor wezen, in Workum zo goed als in andere steden van ons land. Maar vanaf 1655 konden ouderloze kinderen terecht in het Stadsburgerweeshuis, onder de goede zorgen van een vader en moeder, onderworpen aan strenge maar verstandige en naar de begrippen van die tijd rechtvaardige regels.

Voogden waakten over hun welzijn, hielden het reilen en zeilen van het huis in het oog, zorgden voor de geldmiddelen en andere materiële zaken, onderhandelden met het stadsbestuur en hogere autoriteiten.

Een bonte reeks van personen en lotgevallen trekt aan ons voorbij, soms lichtelijk komisch, soms ontroerend, een enkele keer verbijsterend, maar altijd boeiend. Vaak zijn de toestanden en gebeurtenissen heel herkenbaar, toch komen ze ons nog wel eens vreemd of ongelooflijk voor. Weet u wat bedoeld wordt met de uitbeursing van wezen of met hun ontbinding? Wat is een bijeterskist en een fijfkwartieskind? Eet u nog smeer en draagt u linnende of zeildoekse broeken? U leest het allemaal in het boek "Wezen van Workum".

In Museum Warkums Erfskip zijn nog diverse gebruiksvoorwerpen van het Stadsburgerweeshuis te bezichtigen, zoals een narrenmuts, een jongensmuts, een chocoladeketel, een collectebus en een kast waarin de administratie werd bijgehouden.
auteur: mevrouw J.E. Bazuin | druk: Drukmediaan, Sneek 1994 | 139 blz    

verzendkosten per boek
€ 5,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

Ko-Wo-Bo 1961-2000  
In generaasje Boerehelp rûnom Koudum, Warkum en Boalsert
€ 2,50

Histoarysk oersjoch fan de boerehelp feriening KoWoBo. Grutte feroarings yn de boerestân, de technology, de fraach nei fleksibele wurkplakken en sa mear
útjefte Agrarische Bedrijfsverzorging AB Fryslân 2001 | 16 siden

verzendkosten per boek
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)


Historische Straatnamen  
€ 1,50
Verklaring van de straatnamen in Workum.
De oude Friese stad Workum, met haar rijke verleden, had enkele namen van straten, die reeds heel lang bij de bevolking in gebruik waren. Toen de gemeenteraad in 1952 een straatnamencommissie instelde was haar eerste taak deze historische van waarde zijn namen officieel vast te stellen. Voor de later geprojecteerde straten werden namen voorgesteld, veelal ontleend aan de historische bodem, waarop ze waren aangelegd. Aldus werd een verantwoord geheel verkregen.

Auteurs: Prof. J.J. Jansen, dhr. W.T. Beetstra en dhr. R. de Wit. Uitgave van Straatnamencommissie Nijefurd i.s.m. Het Sleeswijckhuys | Drukwerk Hunia's Drukkerij | Maart 1998 | 21 blz.

verzendkosten per boek
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)
  een Workumer scheepsbouwmeester
€ 5,-

Ulbe Zwolsman had naast zijn werf De Hoop, waar hoofdzakelijk houten vissersschepen werden gebouwd, ook een kort en hevig avontuur met het bouwen van een aantal stalen coasters, let wel de eerste coasters van Friesland.
Jouke van der Baan heeft de historie van de "ijzerwerf" bestudeerd en de daar gebouwde schepen tot de slopershamer gevolgd.  
Auteur: Jouke van der Baan
Uitgave Stichting Zwolsmans Scheepstimmerwerf
September 2008 | 23 blz.

verzendkosten per boek
€ 4,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)  
Diversen
Plattegronden uit 1664

Reproducties van de in 1664 door Bernardus Schotanus à Sterringa vervaardigde kaarten van Hindeloopen, Stavoren en Workum.

Afmeting papier: 54 x 67 cm

Afmeting afbeeldingen:
Hindeloopen 44 x 55 cm
Stavoren 44 x 56,5 cm
Workum 44 x 56 cm

Per stuk 9,50 euro

verzendkosten per kaart
€ 9,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)
Fryske bûsdoek 1 / Friese zakdoek 1

met opschrift:
in goede fries
is altyd
ferkâlden

€ 2,00

verzendkosten per zakdoek
€ 1,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

Fryske bûsdoek 2 / Friese zakdoek 2  

met opschrift:
Fryslân, om nea
te ferjitten

€ 2,00

verzendkosten per zakdoek
€ 1,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

Fryske bûsdoek 3 / Friese zakdoek 3  

met opschrift:
In goede Fries is net...
snotterich

€ 2,00

verzendkosten per zakdoek
€ 1,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

slab  

met opschrift:


ús lyts boefke

€ 2,50

verzendkosten per slab
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)
slab  

met opschrift:


lytse griemer

€ 2,50

verzendkosten per slab
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

slab  

met opschrift:


ús lyts prinseske

€ 2,50

verzendkosten per slab
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

fryske pompeblêd mûtse  
friese plompeblad muts

met opschrift

Fryslân

€ 5,90

Bij bestelling vanaf
10 mutsen € 5,40 per stuk
(meer dan 10 mutsen,
dan bestelling alleen via internet)

verzendkosten per muts
€ 4,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)
fryske mûtse   
friese muts

met opschrift

Fryslân

€ 7,00

Bij bestelling vanaf
10 mutsen € 6,50 per stuk
(meer dan 10 mutsen,
dan bestelling alleen via internet)

verzendkosten per muts
€ 4,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

fryske sjaal  
friese sjaal

met opschrift

Fryslân

€ 5,00
verzendkosten per sjaal
€ 9,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

Uilenbord groot  
hoogte 40 cm
breedte 35 cm
sleutelrek
uilebord uleboerd

€ 12,00

verzendkosten per uilenbord
€ 9,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)Friese klompjes groot  
lengte 10 cm

€ 4,00

verzendkosten per paar
€ 7,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

Friese klompjes middel
lengte 8 cm

€ 3,00

verzendkosten per paar
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

Friese klompjes klein
lengte 6 cm

€ 2,50

verzendkosten per paar
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

Friese schaatsklompjes sleutelhanger
lengte 4 cm

€ 2,00

verzendkosten per paar
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

Friese klomp flessenopener
lengte incl opener 15 cm
€ 3,50

verzendkosten per paar
€ 3,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)


  
Ansichtkaarten

Kerst- en Nieuwjaarskaart
Wintergezicht op de Merk te Workum (Piet Schoen)
dubbele kaarten met enveloppen
5 stuks 10 euro
10 stuks 19 euro
15 stuks 28 euro
20 stuks 37 euro
25 stuks 46 euro
30 stuk 55 euro

verzendkosten per 5 kaarten
€ 1,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)
Sijtse Tjalkes van der Meer en Sijtske Gerrits Gerritsen


verzendkosten per kaart
€ 1,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)


Noba-kaarten  

Begin 2005 stopte de familie R.F. de Boer met de winkel de Noorder Bazar (Noba). De grote voorraad ansichtkaarten werden cadeau gedaan aan de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip met het doel ze te verkopen. Nadat de vereniging van elke kaart een paar in haar eigen collectie heeft gestopt, biedt ze de rest te koop aan voor slechts € 0,20 per stuk. Alle 28 voor slechts € 4,00

verzendkosten per kaart
€ 1,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)

Noba 1
Sluis, Ybema's molen, Inthiemasingel
foto's gemaakt door R.F. de Boer
Noba 2
Huize Sint Gertrudis, Camping It Soal, Trekvaart, Ybema's molen
foto's gemaakt door R.F. de Boer
Noba 3
Sluis
Noba 4
Zeilboot op IJsselmeer, Sint Gertrudis Kerk, Trekvaart met vissersboot van Rintje J. Visser, Camping It Soal
Noba 5
Nijlander Molen, Westzijde van de stad Workum met toren, Toren Sint Gertrudes Kerk, Burevaart bij Thomashof, Trekvaart
Noba 6
Súd met toren
Noba 7
Súd oost- en westzijde met zicht op de toren; Camping It Soal, Diepe Dolte met vissersboot van Rintje J. Visser
Noba 8
Visserboot op IJsselmeer; Wapen met tekst op waaggebouw, bruggetje bij IJsselmeerdijk van Tillefonnepaad, Diepe Dolte bij de sluis.
Noba 9
Merk met Stadhuis, Waaggebouw en Sint Gertrudis Kerk en Toren
Noba 10
Diepe Dolte bij de sluis, Noard westzijde gezien vanaf de Merk, Camping It Soal, visser op het IJsselmeer, Gemeentehuis, Toren gezien vanaf it Súd
Noba 11
Trekvaart Workum
Noba 12
Waaggebouw Workum
Noba 13
Stadhuis van Workum
Noba 14
Kolkgevel op it Dwarsnoard
Noba 15
Sint Gertrudis Kerk
Noba 16
Trapgevels op it Dwarsnoard
waarvan een het voormalig café De Zwaan
Noba 17
Nijlander Molen, Sint Gertrudis Kerk met waaggebouw, luifeltje onder de toren
Noba 18
Sint Gertrudis Kerk en Waag
Noba 19
Sint Gertrudis Kerk te Workum, Monnikmolen De Snip met daarachter de boerderij Sate Catharina in it Heidenskip en de waag te Workum
Noba 20
Waag, Kerk en Toren te Workum
Noba 21
Waag te Workum
Noba 22
Sint Gertrudis Kerk
Noba 23
Vissershuisje in it Hynstegat bij Séburch
Noba 24
Strontrace, Beurtveer en Visserijdagen in de haven van Workum bij Séburch
Noba 25
Elfstedentocht op weg naar Workum, Kerk-Waag-Toren en surfen op het IJsselmeer
Noba 26
Toren, wapen in gevel stadhuis, Sint Gertrudis Kerk, waag en beschrijving van de historie van Workum
Noba 27
Trekvaart met boerderijtje/timmerwinkel en bloem
Workum en haar natuur
Noba 28
Algeraburren met toren Rooms Katholieke Kerk Sint Werenfridus, trapgevels op Dwarsnoard bij Trekvaart (w.o. het voormalige café De Zwaan), geveltje op it Súd bij de Hoek fan de Stâl, Noorderbrug  Kaarten voormalig interieur museum
Interieur 1
Interieur 2
per kaart € 0,20

verzendkosten per kaart
€ 1,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)


Kaart van de Workumer toren  
€ 1,00

Kaart van de toren van Workum. Reproductie van een van de vele tekeningen van


verzendkosten per kaart
€ 1,00
(verzendkosten bij meerdere producten max. €  10,00)