Kuipers


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31met dank aan Jan Schipper

bronnen:Zilverstudie:


de familie
Kuipers
Workumer zilversmeden
1790 - 1937

Zilversmeden
Kuipers
te Workum
1766-1831
goud- en zilversmid 1790-1831 Merk 18
x
1772-1852
goud- en zilversmid 1831-1845 Merk 18
|
1813-1895
goud- en zilversmid 1845-1871 Merk 18
|
1804-1857
goud- en zilversmid:
1832 Noard 19 (overname van Erven Evert Braam)
1833-1857 Noard 51 (overname van Erven Jan R. Steensma)

(huishoudster van Ruurd Alberts Kuipers)
1811-1880
goud- en zilversmid 1857-1872 Noard 51
|
1822-1857
goud- en zilversmid
1822 Workum
1825-1857 Drachten
|
1841-1926
goud- en zilversmid 1871-1926 Merk 18
|
1830-1899
goud- en zilversmid
1859-1893 Merk 21
|
1836-1880
goud- en zilversmid
1872-1880 Noard 51
|
1899-1937
goud- en zilversmid 1926-1937 Merk 18


Albert Hendriks Kuipers  
*Workum 1766 - +Workum 11-03-1831, 64 jr
zoon van Hendrik Jacobs (1746-1795) en Trijntje Alberts Goedkoop.

Volgens een advertentie uit 1845, bestaat de zaak in dat jaar 55 jaar. Dus zal Albert omstreeks 1790 als zilversmid begonnen zijn.

In 1803 koopt hij het pand Merk 18 van Illan Harings van der Nagel, weduwe van de apotheker Lolke Tomas Tomae. (bron : Friso 21-08-2007 "It Pottebakkershús aan de Merk" door Minte de Jong)


In december 1811 neemt Albert Hendriks hij voor zichzelf en zijn kinderen de naam "Kuipers" aan.

Van 1804 tot 1831 komen we hem tegen als zilversmid op D 21 (Merk 18, Pottebakkershûs); Meester Zilversmid (1818); Goud- en Zilversmid (1824)

Enkele werken van Albert Hendriks Kuipers klik op onderstaande afbeelding:

Albert is lid van Sociëteit De Harmonie. Op 2 mei 1828 koopt de sociëteit het pand "Het Lands Welvaren", dat wordt omgedoopt in "Sociëteit de Harmonie". De eerste sociëteithouder wordt zoon Ruurd Alberts Kuipers (zie 5).

Albert Hendriks Kuipers overlijdt op 11 maart 1831, als 64 jarige Goud- en zilversmid op D 21 te Workum.
Getuigen bij de overlijdensakte zijn de geburen Binse Durks van der Werf, 62 jr, grofsmid en Fonger van der Pal, 56 jr, koopman.

x Workum 12-05-1793 trouwt Albert Hendriks Kuipers "met consent van zijn vader; met vertoon van een uitspraak van het Hof van Friesland, waarin zij is gemachtigd haar eigen zaken te regelen (venia aetatis)" met
Renske  Meinderts IJpma   
*Workum 15-01-1772 - +Workum 17-01-1852
dochter van Meindert IJpma (1737-1775) en Ybeltjes Hommes.

Een jaar na haar huwelijk gaat Renske over van de Rooms Katholieke Kerk naar de Doopsgezinde Gemeente, waar ook haar man Albert toe behoort.

Na het overlijden van Albert Hendriks Kuipers op 11 maart 1831 zet Renske het bedrijf voort. In een paar huwelijksakten van haar kinderen staat "Goud en zilversmidsbedrijf uitoefenende" (1836, 1841) en wordt ook wel "zilversmidske" genoemd (1838).

Werken van Renske Meinderts IJpma klik op onderstaande afbeelding:

Op 17 januari 1852 komt ze te overlijden, ze heeft het bedrijf op 27 januari 1845 al overgedaan aan haar jongste zoon Robijn (zie nr 9).

De zoon Ruurd (zie 5) heeft sinds ca. 1830 een goud- en zilversmederij op Súd 10 en later op Noard 19 en weer later op Noard 51.
het pand met de klokgevel
anderhalve eeuw de goud- en zilversmederij van de familie Kuipers
Workum wijk D nummer 21 (thans Merk 18, Pottebakkerhûs)
foto: Gerrit Twijnstra

Leeuwarder Courant 02-05-1845
1. Meindert Alberts Kuipers   
*Workum 15-11-1794 - +Drachten 05-12-1857
bij zijn geboorte: Vroedmeester is Joh. Gerard Vlot, ouders zijn Doopsgezind

getuigen bij overlijden Jan Sierds Zoveele, 72 jr, kuiper en Lieuwe Jakobs de Graaf, 40 jr, blaauwverwer, beiden te Drachten en geburen.

Werk van Meindert Alberts Kuipers klik op onderstaande afbeelding:

x Workum 19-05-1824
Grietje Jans van Douwen
*Stavoren 01-08-1803 - +Drachten 17-04-1848
dochter van Jan Wiebes van Douwen, Leeraar bij de Doopsgezinden te Workum en Rinske Yntes Klaver +Workum 09-01-1818.

Grietje woont in 1824 in Workum. Meindert is Zilversmidsknecht te Workum (1822), Goud- en Zilversmid te Workum (1824) en vanaf 1825 te Drachten.

Getuigen bij overlijden .Jan Sierds Zoovele, 64 jr, kuiper en Hendrik Spaar van der Hoek, 33 jr, leerlooijer, beide te Dragten en geburen.

1.1 Albert Kuipers *Noorderdrachten 09-07-1825 - +Drachten 05-03-1870
zonder beroep te Dragten (1870)
getuigen geboorte Jelle Tjeerds Steltman, 64 jr en Hedzer Sakes Veenstra, 58 jr, kooplieden te te Dragten.
getuigen overlijden Lieuwe Jacobs de Graaf, 52 jr, blaauwverwer en Jan Zoovele, 27 jr, sigarenfabrikant, beide te Drachten en geburen.

1.2 levenloos meisje */+Drachten 31-01-1828
getuigen Meindert Alberts Kuipes, 33 jr, goud- en zilversmid te Dragten en Aldophus van Geffen, 31 jr, grutter te Dragten

1.3 Rinske Kuipers *Drachten 28-06-1829 - +Drachten 17-05-1873
getuigen geboorte Jelle Tjeerds Steltman, 68 jr en Hedzer Sakes Veenstra, 62 jr, kooplieden te Dragten
getuigen overlijden Lieuwe Jacobs de Graaf, 57 jr, blaauwverwer en Jan Zoovele, 30 jr, koopman, beide te Dragten.
x Smallingerland 10-05-1855 Kornelis Reins Zijlstra, 25 jr, zilversmidsknecht te Dragten, *Drachten, zoon van Rein Greelts Zijlstra (koopman te Dragten) en Sjoukje Kornelis Landmeter.

1.4 Hillegonda Kuipers *Drachten 24-02-1832 - +Blija 01-02-1897 64 jr
modiste te Drachten (1861)
getuigen bij geboorte Jelle Tjeerds Steltman, 71 jr en Hedzer Sakes Veenstra, 65 jr, kooplieden te Dragten
getuigen bij overlijden Klaas Jonker, 41jr, grofsmid en Klaas de Roo, 25 jr, arbeider, beide te Blija
x Smallingerland 28-04-1861 Dirk Weber, 27 jr *Leeuwarden (onderwijzer der jeugd te Bergum 1861), zoon van Ate Weber (onderwijzer der jeugd te Leeuwarden) en Johanna Kisjes.

1.5 Jan van Douwen Kuipers
*Drachten 04-04-1834 - +Drachten, wijk L nr 300  25-08-1839
getuigen bij geboorte Hedzer Sakes Veenstra, 67 jr, koopman en Wopke Wieberens de Jong, 52 jr, policie bediende, beide te Dragten
getuigen bij overlijden Auke Fokes van der Kuip, 54 jr, schoenmaker en Adolphus van Geffen, 42 jr, grutter, beide te Dragten, geburen.

1.6 Ybeltje Kuipers *Drachten 15-05-1836 - +Drachten 01-05-1857
getuigen geboorte Hedzer Sakes Veenstra, 69 jr, koopman en Wopke Wieberens de Jong, 54 jr, policie bediende, beide te Dragten
getuigen overlijden Jan Sierds Zoveele, 72 jr, kuiper en Lieuwe Jakobs de Graaf, 40 jr, blaauwverwer, beide te Dragten.

1.7 Emelia van Douwen Kuipers, *Drachten 06-07-1838 - +Leeuwarden 07-09-1914
woont te Drachten (1914)
getuigen bij geboorte Wopke Wieberens de Jong, 57 jr, bode en Egbert Oebeles Kijlstra, 23 jr, kantoorbediende, beide te Dragten.
getuigen bij overlijden Rein Zijlstra, 54jr, kassier te Dragten, neef van Emelia en Sixtus Regnerus Romkes, 29 jr, aanspreker te Leeuwarden. Emelia woont te Drachten, ongehuwd (1914)

1.8 Janna van Douwen Kuipers  
*Drachten, wijk M nr 346  04-12-1840 - +Workum 02-03-1895 54 jr
zonder beroep te Dragten (1871)
getuigen geboorte Wopke Wieberens de Jong, 59 jr, bode en Anne Hedmans Bijlsma, 29 jr, grofsmid, beide te Dragten.
x Smallingerland 26-03-1871 Albert Kuipers (zie 9.2), 30 jr, *Workum (goud- en zilversmid te Workum), zoon van Robijn Kuipers (goud- en zilversmid te Workum) en Maria Pol (zie 9)
getuigen overlijden Frederik Robijns, 45 jr, zadelmaker en Rinze de Jong, 44 rj, goudsmidsknecht

1.9 Eelkje Winsemius Kuipers
*Drachten, wijk M nr 346  13-03-1843 - Drachten 21-08-1907
modiste te Drachten (1866)
getuigen geboorte Jurjen Sipkes Zijlstra, 38 jr, koopman en Jan Ritskes Staphorjus 26 jr, zilversmidsknecht, beide te Dragten.
getuigen overlijden Gerbrandus Jansonius, 68 jr, omroeper te Dragten en Sikke Feenstra, 53 jr, mandenmaker te Dragten
x Smallingerland 18-03-1866 Korenlis Annes Weersinga, 24 jr, *Oosterwolde (hoofdonderwijzer te Irnsum 1866), zoon van Anne Hendriks Weersinga en Lutske Kornelis Kleysma

1.10 Jan van Douwen Kuipers
*Drachten, wijk C nr 136  11-03-1845 - +Drachten, wijk C nr 136  26-03-1846
getuigen bij geboorte Hendrik Spaar van der Hoek, 29 jr, leerlooijer en Jan Ritskes Staphorsjes, 28 jr, zilversmidsknecht, beide te Dragten.
getuigen bij overlijden Hendrik Jans Spaar van der Hoek, 30 jr, leertouwer en Jan Ritskes Staphorsius, 29 jr zilversmidsknecht, beide te Dragten

Doopsgezinde kerk te Drachten
gebouwd in 1790

Leeuwarder Courant 07-07-1829
Trientje Alberts Kuipers

2. Trientje Alberts Kuipers   *Workum 01-06-1796 - +Workum 04-11-1874
getuigen overlijdensakte: Wiebe Glastra, 41 jr, bakker en Rients Prins, 28 jr, winkelier
x Workum 29-03-1818
Jacob Dirks Schuitemaker
*Venhuizen, Noord Holland 03-05-1789 - +Workum 03-08-1864
zoon van Dirk Schuitemaker (+Venhuizen 10-01-1808) en Ariaantje Hoek (+Venhuizen 03-01-1809).
Schoolonderwijzer te Workum.
getuigen overlijdensakte: Wiebe Glastra, 31 jr, bakker en Dubbeld Tjeerde, 29, winkelier

Friso woensdag 11 november 1874

Jacob Schuitemaker is een uitstekend onderwijzer. Eerst is hij onderwijzer op de Tweede openbare school op in de voormalige Kapelle 't Noard en wordt in 1821 benoemd wordt tot hoofd van de Eerste openbare school te Workum.  Wijnbeek die in 1845 de school in Workum bezoekt meldt:

  Workum; hier zijn twee groote openbare scholen, de eene vrij goed, de andere uitmuntend. De vrij goede heeft B. L. van Albada aan het hoofd, een braaf man, doch hardhoorend. Aan dit gebrek zal het toe te schrijven zijn, dat, hoewel zijn onderwijs mij voorkwam op de goede leest geschoeid te zijn, de vruchtgevolgen echter ongelijk minder waren dan in de andere school, hebbende J. Schuitemaker aan het hoofd. Hier wordt alles, zelfs het in Vriesland zeldzaam schoonschrijven, voortreffelijk beoefend. Hier hoort men natuurlijk, verstandig lezen, vaardig rekenen uit het hoofd en op de lei, en rede- en taalkundig ontleden. Hier wordt de Vaderlandsche geschiedenis niet veronachtzaamd. Hier kent men algemeen de kaart van Vriesland, terwijl in de hoogere klasse de algemeene aardrijkskunde wordt behandeld. De zangkunde wordt hier ook opzettelijk beoefend, waarbij de onderwijzer de vingers zijner linkerhand voor toonbalken gebruikt en met de voorvinger zijner regterhand de toonen aanwijst, die hij wil dat de leerlingen oogenblikkelijk op het gezigt zingen. Deze meloplastische methode is in vele andere scholen van Vriesland ingevoerd, zooals reeds van de burgerschool te Harlingen is vermeld. De school van Albada telt een 120-tal leerlingen, die van Schuitemaker het dubbeld van dat getal.

Jacob Schuitemaker is lid van vele plaatselijke gezelschappen; gedurende de 53 jaar is hij secretaris van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1817-1860), en vele jaren lid van het Physisch Genootschap "Het rijsje wordt allengs een boom" (opgericht in 1845) en de Zang en Rederijkers Genootschappen.

In de gezinnen Schuitemaker en Kuipers wordt veel aandacht besteed aan de "ontwikkeling van hart en hoofd en liberale geest, met behoud van vroomheid en godsverering".  
Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1903.
Bezorgd door Marietje E. Kuipers. Walburg Pers 1999


2.1 Albert *Workum, E 5 (Noard 153) 05-11-1818, getuigen Albert Kuipers 52 jr, meester zilversmid en Klaas Egberts Brunger, 35 jr, Zoutbrander.

2.2 Albert *Workum, E 5 (Noard 153) 08-01-1821, getuigen Hendrik Sijpesteijn, 46 jr, Koopman en Gorrit Faber, 48 jr, Grofsmid

2.3 Rinske *Workum, B 1 (Merk 1, schoolwoning in de steeg) 19-11-1822, getuigen Albert Kuipers, 56 jr, zilversmid en Meindert Alberts Kuipers, 28 jr, zilversmidsknecht

2.4 Trientje *Workum, B 1 (Merk 1, schoolwoning in de steeg) 04-01-1825
getuigen geboorteakte: Albert Kuipers, 58 jr, Goud en Zilversmid, en Jacob Lolles de Vreeze, 32 jr, kastelein

2.5  Albert *Workum, B 1 (Merk 1, schoolwoning in de steeg) 02-03-1827
getuigen geboorteakte: Rienk Teêkes Postma, 58 jr, Stads-bode en Cornelis Albarda, 30 jr, Vrederechter van het Kanton Hindelopen

2.6 Wilhelmina Magdalena
*Workum, B 1 (Merk 1, schoolwoning in de steeg) 25-03-1830
getuigen geboorteakte: Rienk Teekes Postma, 61 jr, Stads Majoor en Wybrandus van Loon Penninga, 34 jr, Apothecar

2.7 Dirk *Workum, B 1 (Merk 1, schoolwoning in de steeg) 17-11-1832
aangifte door Sybout Tjepkes Hiemstra, 44 jr, Medicinae Doctor en Vroedmeester; vader door de ziekelijke omstandigheden, waarin hij is verkeerende verhinderd is geworden, in persoon de aangifte te verrigten. Getuigen geboorteakte: Rienk Teekes Postma, 64 jr, Stads Majoor en Ruurd Alberts Kuipers, 28 jr, Zilversmid

2.8 Robijn *Workum, B 1 (Merk 1, schoolwoning in de steeg) 19-08-1835
getuigen geboorteakte: Rienk Teekes Postma, 67 jr, Stadsmajoor en Wybrandus van Loon Penninga, 40 jr, Apotheker

2.9 Laurentius *Workum, D 10 (Merk 8) 08-08-1840
getuigen geboorteakte: Thomas Ages Vallinga, 56 jr, Koopman en Nicolaas Habbema van Noord, 38 jr, Leerlooyer
Jacob Dirks Schuitemaker

In de tot school omgebouwde Capelle (hier op een kaart uit 1664) begon
Jacob Schuitemaker in 1821 als onderwijzer te Workum.  
wijk E nr 5 (Noard 153)


Half weggestopt in de steeg tussen het stadhuis en de woning van voor de secretaris staat de woning (wijk B nr 1) van de schoolmeester van de 2e Openbare Lagere School van Workum. Achter de woning was overigens vrij uitzicht over de landerijen.


In de linker woning D 10 (Merk 8) wordt de jongste zoon geboren.
3. Ybeltje Alberts Kuipers *Workum 26-04-1798 - +Workum 09-08-1804
4. Hendrik Alberts Kuipers   
*Workum 23-09-1801 - +Workum, A 94 (Noard 28)  10-02-1850

Op 28 maart 1825 kopen Hendrik Alberts Kuipers en zijn vrouw Aaltje Allerts Kuipers de bakkerij van Jacob Symons Stoffels. Hendrik is bakker te Workum op D 37 = Noard 17 (1825-1830). Maar een jaar later zonder bedrijf te Workum, terwijl zijn vrouw een kind krijgt bij haar ouders te Balk (1831). De bakkerij wordt op 23 juli 1832 door zijn schoonvader Aldert Lucas Jonker te Balk gekocht voor fl 700,-. Hendrik sterft te Workum in het pand Wijk D nr 94 (Noard 28) van de Gereformeerde Armvoogdij. Zijn vrouw Aaltje woont op dat moment in Steggerda.
x Workum 22-05-1825
Aaltje Alderts Jonker *Balk 16-01-1805 - +Makkum 30-03-1872, dochter van Aldert Lucas' Jonker (koopman te Balk) en Aaltje Meines Delfstra (+ Balk 09-09-1814). Aaltje woont in 1825 te Balk. De bakkerij te Workum wordt op 23 juli 1832 door haar vader gekocht. In 1838 is ze winkelier te Amsterdam en in 1839 winkelierster te Kolderveen (bron: www.langsdeluts.nl), maar nog steeds getrouwd met Hendrik Alberts Kuipers. Na de dood van Hendrik hertrouwt Aaltje op 07-02-1851 in Weststellingwerf met Johannes Brinkman *Nijeveen, Drenthe, koopman te Makkum, zoon van Johannes Brinkman en Jentien Tije.

4. 1 Albert *Workum, D 37 (Noard 17) 31-12-1825 - +Workum, D 37 03-01-1826
getuigen geboorteakte Wopke Ruurds van der Kam, 65 jr, wolkammer en Evert Johannes Braam, 46jr, zilversmid
getuigen overlijdensakte Evert Johannes Braam, 46 jr, zilversmid, gebuur en Jan Rintjes Visser, 32 jr, koopman, gebuur

4.2 Aaltje *Workum, D 37 (Noard 17) 02-02-1828
getuigen geboorteakte: Evert Braam, 48 jr, Goud en Zilversmid en Foeke Rinkes van Roukema, 28 jr, Bakker

4.3 Albert *Workum, D 37 (Noard 17),  10-02-1830
getuigen geboorteakte Feike Rinkes van Roukema, 29 jr, Bakker en  Yke Lolkes Visser, 27 jr, koopman

4.4 Aldert *Balk nr 17 (Meerweg 9), 15-09-1831.
Aangifte geboorte door grootvader Aldert Lucas Jonker, 60 jr, koopman te Balk op nr 17. Zijn docher verblijft tijdens de bevalling in Balk. Schoonzoon Hendrik Kuipers woont zonder werk in Workum. Getuigen geboorteakte Tjeerd Haijtjes Haijtjema, 55 jr, visscher te Balk en Gerrit  Berends Wenning, 37 jr, kuiper te Balk

Hendrik Alberts Kuipers is van 1825 tot met 1831 bakker in het tweede pand van links wijk D nr 37 (Noard 17). In het derde pand van links komen we in 1833 zijn broer Ruurd Alberts (zie nr 5) als zilversmid tegen in wijk D nr 38 (Noard 19).

Leeuwarder Courant 04-03-1831
Koper wordt Hendrik zijn schoonvader Aldert Lucas Jonker uit Balk voor f 700,-.
5. Ruurd Alberts Kuipers  *Workum 24-03-1804 - +Workum 01-04-1857

getuigen overlijdensakte: Johannes Radersma, 43 jr, bakker en Evert de Groot, 33 jr, horlogiemakersknecht

Sociëteithouder, D 22 (Merk 22) Sociëteit  De Harmonie  (1828-1829); winkelier D 4 (Súd 10) (1830-1831), Zilversmid, D 38 (Noard 19) (1833), Zilversmid, D 43 (Noard 51) (1835, 1836, 1838); commissionair (1855-1857)

werken van Ruurd Alberts Kuipers klik op onderstaande afbeelding:

x Workum 10-08-1828

Sjoukje Willems Lijn
*Workum 17-04-1803 - +Warkum , D 54 (Noard 51) 20-12-1838
dochter van Willem Anskes Lijn (+Workum 02-07-1820) en Hiltje Iemes Bouman (+Workum 07-10-1807). Sjoukje woont te Harlingen (1828);

getuigen overlijdensakte: Lieuwke Pieters de Jong, 38 jr, schipper en Jetze Johannes Lentz, 28 jr, bakker

Vader Albert Hendriks Kuipers is lid van Sociëteit De Harmonie. Op 2 mei 1828 koopt de sociëteit het pand "Het Lands Welvaren", dat wordt omgedoopt in "Sociëteit de Harmonie". De eerste sociëteithouder wordt Ruurd Alberts Kuipers

Leeuwarder Courant 12-08-1828

In 1830 en 1831 is Ruurd Alberts Kuipers winkelier in wijk D nr 4 (Súd 10).

Ruurd Alberts Kuipers is winkelier in wijk D nr 4 (Súd 10)
het tweede pand van links
fotocollectie Willem D. Hengst

wijk D nr 4 (Súd 10) het tweede pand rechts met de achterover hangende gevel
fotocollectie Willem D. Hengst


Op 22 mei 1832 verkoopt Sybrig Nagtegaal, weduwe van de zilversmid Evert Braam, voor fl 1413,555 goud- en zilverwerken, benevens winkelgereedschappen aan Ruurd Alberts Kuipers.

Het derde pand van links komen we in 1832 Ruurd Alberts Kuipers als zilversmid tegen in wijk D nr 38 (Noard 19). Zijn broer Hendrik (zie nr 4) is van 1825 tot met 1830 bakker in het pand links daarvan: wijk D nr 37 (Noard 17).

Op 3 mei 1833 koopt Ruurd Alberts Kuipers de woning met zilversmederij van de Erven Jan Romkes Steensma in wijk D nr 54 (Noard 51) voor fl 570,- en vestigt zich daar.

Leeuwarder Courant 15-04-1836

Leeuwarder Courant 07-04-1857

Reino Sakes de Boer   (*Workum 17-06-1811 - +Workum 16-01-1880), dochter van Aukje Ruurds Kuipers en Sake Pieters de Boer) een nicht van Ruurd, helpt na het overlijden van Sjoukje Lijn met de opvoeding van de kinderen.
Na het overlijden van Ruurd in 1857, zet Reino het bedrijf onder haar eigen naam voort, totdat Willem en Jacob het bedrijf over kunnen nemen.

Tevens schenkt Anske Hielke aan Reino maandelijks 15 gulden. (bron  Nationaal Archief Ministerie van Koloniën Index openbaar verbaal 1850-1921 dispositie van 5 oktober 1857 nr 3)

werken van Reino Sakes de Boer klik op onderstaande afbeelding:

Ruurd Kuipers en Sjoukje Willems Lijn wonen in de sociëteit "de Harmonie" (Merk) waar Ruurd sociëteithouder is. In 1830 verhuist het gezin naar Súd 10; Ruurd wordt gezel in het goud- en zilverbedrijf van zijn vader Albert; na diens overlijden in 1831 zet de weduwe het bedrijf voort; Ruurd verhuist naar Noard 19 en neemt het bedrijf van de overleden Evert Braam over; hij kan zich nu als goud- en zilversmid vestigen.In dit huis wordt Anske Hielke op 11 juli 1833 geboren. Het gezin breidt zich uit en verhuist naar Noard 51, één van de mooiste panden van Workum.

Anske Hielke zal later over zijn vader schrijven:
Mijn vader was in zijne omgeving een zeer ontwikkeld, liberaal man, opgeruimd van aard, op zijn manier geestig, hij hield veel van muziek en zang, voorstander van alle kunst en wetenschap. Evens als zijn vader en twee zijner broeders was hij goudsmid van beroep, dat toen nog een goed bestaan opleverde.
Vader was donker, middelmatig van lichaamsbouw, met een altijd vriendelijk gelaat, waarin een bizondere boven ingedrukte neus kenmerkend was. Portretten zij er niet geweest, moeder is jong gestorven, vader was niet ijdel genoeg.

Anske Hielke vertelt over zijn moeder:
Mijne Moeder was de dochter van een houtkoopman, die voordeelige zaken heeft gedaan, doch vroeg gestorven is.
Van mijne grootouders heb ik alleen Oote gekend, Vaders moeder, die eenige jaren bij ons inwoonde en 80 jaar werd.
Na de geboorte van mijn jongste broer stierf mijn moeder, in den winter 1838, waarvan ik nog goede herinneringen behouden heb, welke mij haar voorstellen op haar ziekbed, blond en bleek, met zachte blauwe oogen vol tranen.

Als Sjoukje op 20 december 1838 sterft, neemt Reino de Boer, nicht van Ruurd, de huishouding over; zij is voor de zeven kinderen een tweede moeder. Anske Hielke noemde haar "Neine" en zij heeft altijd, ook als hij het huis in Workum verlaten heeft, een grote plaats in zijn hart behouden.

Anske Hielke schrijft over de situatie na de dood van zijn moeder:
Na moeders dood bleef nicht Reino de Boer, die als naaister veel in huis was geweest en gedurende de ziekte de huishouding had waargenomen, voorgoed als huishoudster. Zij was eene merkwaardige, brave vrouw, werkzaam en zuinig, altijd zorgende voor de kinderen heeft zij haar leven geheel uit liefde aan ons huisgezin gewijd; ik geloof belangeloos. Vader schreef mij later eens, hoe hij gebukt onder 't verlies van zijn vrouw zich in zijn smart en machteloosheid voor God op de knieën nederboog, om te smeeken voor zijne kleine kinderen te doen, waartoe hij zich niet in staat gevoelde, hen op te leiden tot goede en bekwame menschen. En, schreef hij, God heeft mijne bede verhoord en God gaf mij kracht en Neine, die mijne hulpe werd; zoo noodig voor de zeven moederloose kleintjes. Zij bleef voor ons "Neine", de helpster, niet als dienstbare, maar als een tweede moeder; Vader bleef weduwnaar.


De kinderen van Ruurd en Sjoukje ontvangen lager onderwijs van hun oom Jacob Schuitemaker, die met Trientje (zie 2), een zuster van hun vader, is getrouwd.

In de gezinnen Schuitemaker en Kuipers wordt veel aandacht besteed aan de "ontwikkeling van hart en hoofd en liberale geest, met behoud van vroomheid en godsverering".  

In het licht van de economische bloei tot aan het einde van de 18e eeuw is het dragen van de klederdracht en het gebruik van zilveren voorwerpen in zwang. Het goud- en zilverbedrijf levert in de jaren dat de kinderen klein zijn voldoende op om de kosten van het grote gezin te dragen.
Reeds rond het midden van de 19e eeuw, wanneer de klederdracht meer en meer als gelegenheidsdracht gebruikt wordt, valt daarmee een groot deel van het gezinsinkomen weg.

Anske Hielke schrijft hierover:
De goudsmederij en winkelzaak ging steeds achteruit, zuinigheid was noodzakelijk, toch werd aan alles deelgenomen, omdat wij onder de Workumer notabelen gererekend werden.

Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1903.
Bezorgd door Marietje E. Kuipers. Walburg Pers 1999

Societeit De Harmonie, wijk D nr 22 (Merk 22)
waar Ruurd Alberts Kuipers de eerste sociëteithouder van is (1828-1829)
fotocollectie Warkums Erfskip


Sybrig Nagtegaal, weduwe van de zilversmid Evert Braam, verkoopt  goud- en zilverwerk en winkelgereedschappen aan Ruurd Alberts Kuipers 22 mei 1832.Op 27 maart 1829 is Evert Braam overleden in wijk D nr 38 (Noard 17). Ruurd Alberts Kuipers en Sibrig Braam-Nagtegaal verruilen van woning. Sybrig huurt de woning Súd 10 van Albert Hendriks Kuipers tot ze hertrouwt met de overbuurman van Noard 17 Geert Lucas Karsten.
collectie Warkums Erfskip


Vanaf 3 mei 1833 is de goud- en zilversmid Ruurd Alberts Kuipers
eigenaar van wijk D nr 54 (Noard 51). Op die dag koopt hij deze woning van de erven van de goud- en zilversmid Jan Romkes Steensma.
fotocollectie Warkums Erfskip

Leeuwarder Courant 18-10-1844

Leeuwarder Courant 09-06-18485.1 Rinske Ruurds Kuipers
*Workum, D 22 (Merk 22) 11-06-1829 - +Workum 23-06-1855

getuigen geboorteakte Jan Jans de Boer, 39 jr, wagenmaker en Hessel Brandenburgh, 33 jr, Boekdrukker
getuigen overlijdensakte Dirk Hilsma, 55 jr, winkelier en Sikke Gaukes de Tempe, 39 jr, aanspreker

ongehuwd, geen beroep


5.2. Willem Ruurds Kuipers   
*Workum, D 4 (Súd 10) 17-07-1830 - +Huizum, C 74,  25-04-1899

getuigen geboorteakte: Tjeerd Johannes Sijtsma, 60 jr, Metselaar en Johannes Dooper, 39 jr, Slager
getuigen overlijdensakte: Hermann Lavermann, 42, aanspreker te Huizum en Jan Aalderink, 56 jr, klerk te Leeuwarden

goud en zilversmid te Workum (1859, 1863); geen beroep (1899).

Werk van Willem Ruurds Kuipers klik op onderstaande afbeelding:


Willem schrijft tussen 1868 en 1870 twee brieven aan Wopke Eekhoff (PBF 9246 Hs):
1404 Over een gevonden beugel.
1524 Over verklaringen betr. goud- en zilverwerk
(zie voor meer informatie de pagina over Willem Ruurds Kuipers)

Willem wordt goud- en zilversmid, omdat hij de oudste zoon is.
Op 27 januari 1863 verkoopt hij samen met zijn broers Albert, Anske-Hielke en Meindert de ouderlijke woning aan 't Noard 51 aan zijn broers Jacob en Yme voor fl 1200,-.
Willem wordt zelf goud- en zilversmid in wijk D nr 24 (Merk 21). Helaas gaat hij in 1893 failliet en wordt het bedrijf verkocht.

x Workum 06-11-1859

Akke Alles Bokma *Workum 16-09-1834 - +Leeuwarden 26-12-1912 (78 jr),  

getuigen geboorteakte: Bauke Ages Walta, 60 jr, boer en Jentje Lieuwes Bootsma, 33 jr, boer
getuigen overlijdensakte: Hermanus Laverman, 55 jr, aanspreker te Huizum en Syb Wybrands, 66, ambtenaar ter secretarie te Leeuwarden.

dochter van Alle Johannes Bokma, timmerman (1832) en later stadsarchitect te Workum (1859) en Trijntje Pieters Baarda

Leeuwarder Courant 1-11-1859

Vanaf 1864 voeden zij Albert Ruurd (zie 5.3.1) op. Albert Ruurd is de zoon van Willems jongere broer Albert (zie 5.3) en zijn vrouw Satima, zij voeren op het schip "Josephine", die tijdens een tyfoon in de Chinese zee met man en muis is vergaan.

Brief van Anske Hielke aan zijn broer Willem

Batavia, 8 Juni 1874.

...Als Gaastra dit jaar weer lekkere gedroogde vruchten heeft (appels, peeren, rosijnen of abrikosen) dan hoop ik zal hij ons er wat van zenden; goed gesloten; ook kunnen wij bij gelegenheid van verzending een trommel beschuitkoekjes (zoo als vroeger) goed gebruiken.

Uit Friso lazen wij het Workumer nieuws, inzonderheid de plegtige inhuldiging  van den nieuwen burgemeester. Het schijnt dat deze zeer populair is. Een advertentie over 5000 lampionglazen doet mij echter vermoeder dat niet allen, daarmee ingenomen zijn, die was nog al ironisch.

Nog geen predikant gevonden? dat schijnt ook nog al bezwaar intehebben, wegens verdeeldheid, die tegenwoordig over al schijnt te heerschen. Ook hier. ...


Tjeerd Sjoerds IJbema is in februari 1874 burgemeester van Workum geworden

Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1903.
Bezorgd door Marietje E. Kuipers. Walburg Pers 1999


Leeuwarder Courant 26-05-1874

Leeuwarder Courant 17-09-1883

6 november 1883 Willem Ruurds Kuipers en Akke Alles Bokma 25 jaar getrouwd
In het pand links van de Harmonie heeft Willem Alberts Kuipers zijn bedrijf gevestigd.


Leeuwarder Courant 25-12-1883

Rond etiket van de goud- en zilversmid Willem Ruurds Kuipers.
Het heeft een diameter van 3,5 cm.

Leeuwarder Courant 29-11-1892

Leeuwarder Courant 04-02-1893

5.3 Albert Ruurds Kuipers   
*Workum, D 4 (Súd 10),  29-11-1831 - +augustus 1863 Chinese Zee

getuigen geboorteakte Tjeerd Johannes Sytsma, 61 jr, metselaar en Johannes Dooper, 41 jr, slager

stuurman bij de koopvaardij (1852); scheepskapitein te Batavia (1863)

x Soerabaia
Satima +augustus 1863 Chinese Zee

Omdat niet voor alle zonen in de goud- en zilverbranche werk is, stuurt zijn vader hem en zijn jongere broer Anske Hielke naar de kosteloze afdeling van de opleiding van de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam (1845-1847). Terwijl Anske Hielke bij de Gouvernementesmarine gaat, is Albert bestemd voor de in hoger aanzien staande en lucratiever geachte koopvaardij in en buiten de Indische archipel.

Op 27 januari 1863 verkoopt hij samen met zijn broers Willem, Anske-Hielke en Meindert de ouderlijke woning aan 't Noard 51 aan zijn broers Jacob en Yme voor fl 1200,-.

5.3.1 Albert Ruurd *Soerabaja 11-10-1856 - +Rijswijk 07-02-1941
In augustus 1863 wordt Albert Ruurd door zijn ouders achter gelaten bij zijn oom Anske Hielke en zijn vrouw om de school te bezoeken. Het schip waar zijn ouders zich op bevinden vergaat echter in de Chinese zee. IN 1865 komt hij met oom Anske Hielke Kuipers en tante uit Nederlands Indië in Nederland. Door oom Willem en tante Akke Kuipers-Bokma wordt hij in Workum opgevangen. Op 26 augustus 1871 wordt hij als kwekeling ingenomen op de Kweekschool voor de Zeevaart; Op donderdag 27 juni 1878 moet hij om 10 uur verschijnen aan het Gouvernementshuis te Leeuwarden om te worden onderzocht in verband met de militaire dienstplicht.  
x Poerwakarta, Krawang 26-08-1890
Ida Françiose Peereboom Voller
*Kedoeng Sidoardjo 31-12-1869 - +Amersfoort 11-05-1945

5.3.1.1 Meta *Poerwakarta 15-06-1891 - +Amersfoort 21-11-1981
x Rijswijk 07-03-1918
Jan Lourensz. Schuitemaker *Wervershoof 28-07-1882 - +Utrecht 17-07-1039
5.3.1.2 Yme Albert *1895

Albert Ruurd blijft als wees in het gezin van zijn ook Anske Hielke in Batavia achter. In 1864 gaat hij met ze mee naar Nederland. Daar wordt hij in het gezin van oom Willem (5.2) en tante Akke Kuipers, die zelf kinderloos zijn, in Workum opgenomen.
Op 14 jarige leeftijd wordt hij op 26 augustus 1871 wordt hij als kwekeling ingenomen opde Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam. Ondanks de opkomst van de stoomschepen, houden de commissarissen vast aan de zeilvaart. Oom Anske Hielke Kuipers (5.4) meent echter dat de leerling niet vóór mast maar achter de mast moet staan. Zijn verzoek wordt ingewilligd, zodat Alber Ruurd in juli 1874 in zijn geboorteland Indië op één van de schepen van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij geplaatst wordt.  

Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1903.
Bezorgd door Marietje E. Kuipers. Walburg Pers 1999
uit een brief van Anske Hielke aan Meindert over hun broer Albert:

11 Augs. 52

...Die Albert goede ziel - hij is nog altijd dezelfde - klein en dik, en dan nog dood goed; ieder mag hem graag lijden, wanneer men maar goed tegen hem is en hem niet in de weg poogt te zijn dan zoude men met hem weg kunnen lopen. Zijn kapitein is ook een dito-dito, net hetzelfde karakter als Albert. Ziet er bijna net zo uit, en ik ook van dezelfde jaren. Wanneer hij mij ziet aankomen dan roept hij al: Albert! daar komt Anske aan. Dus begrijpt Gij dat Albert het daar zeer goed heeft, hetgeen mij veel genoegen doet want hij verdient wel een goed leven...

* * *

In 1862 komen Albert en en zijn vrouw Satima met hun zoontje Albert Ruurd enige tijd bij zijn broer Anske Hielke in Batavia wonen; als hij als gezagvoerder van het schip "Josephine" met zijn vrouw weer ter zee gaat laten ze hun zoontje Albert, 6 jaar, achter bij zijn broer Anske Hielke en vrouw, om de school te laten bezoeken.

Albert Kuipers en Satima

In zijn brief aan Anske Hielke van 13 augustus 1863 schrijft Albert dat hij onder zeil gaat van Singapore naar Whampo over Macou; hij doet nog enkele zakelijke feiten uit de doeken, sluit een foto van hem en Satima in en herinnert Anske Hielke er aan de verjaardag van Albert Ruurd niet te vergeten. Hij zelf meldt: "een raar idee van mij niet waar om U deze zaken te melden; maar mij dunkt, het is beter men kan nooijt weten wat gebeurt."

Deze brief is de laatste  die van Albert en Satima is ontvangen, want "in augustus 1863 verongelukt het schip de "Josephine" in de Chinese zee bezuiden Wampoa, met man en muis in een Taifoen, daar voorkomende orkaan."

Eind 1863 verzoekt Anske Hielke de consul der Nederlanden in China inlichtingen te geven over het lot van het schip Josephine en zijn gezagvoerder en diens vrouw. Op 16 maart 1869 verklaart de consul dat na onderzoek van de scheepslijsten van aangekomen en vertrokken Nederlandse schepen de naam van het schip Josephine niet in de lijsten staat en over het lot van het vaartuig en de schepelingen niets bekend is. Het moet tijdens een tyfoon in de Chinese  zee vergaan zijn.

Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1903.
Bezorgd door Marietje E. Kuipers. Walburg Pers 1999

5.4 Anske-Hielke Ruurds Kuipers
*Workum, D 38 (Noard 19) 11-07-1833 - +Haarlem 25-07-1902
getuigen geboorteakte: Jan van der Laan, 49 jr, bakker en Yke Visser, 30 jr, koopman

stuurmansleerling ((1848); 3e stuurman (1848-1851); 2e stuurman (1851); gezaghebber en een korte tijden eerste stuurman (1854-1856); eerste stuurman (1856); gezaghebber op de schoener "Haai"(1856); gezaghebber 1e klasse op de schoener "Anadijomene" (1857); zit in driehoofdige  commissie voor de reorganisatie van de civiele en militaire taken van de "Gouvernements Schoeners en Kruisbooten" te Batavia (1858-1863); benoemd tot ridder in de Militaire Willemsorder (1861);    Scheepsgezaghebber te Batavia (1863); ambtenaar 3e klasse (1863); wegens ziekte met verlof naar Amsterdam (1864-1865);ambtenaar bij het departement der Marine in Nederlands-Indië als magazijnmeester van de Marinemagazijnen in Batavia (1866); wegens ziekte weer naar Nederland, Haarlem (1875); eervol ontslag uit 's Lands dienst (1878); in dienst bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland waar hij opklimt tot passagiers en provianddienst (1875-1896); administrateur op de "Conrad" (1878)  

x Bandjermasin 10-02-1859

Anna Catrina Siegelschmidt
*Pontianak Nederlands Oost-Indië - +Nijmegen 05-04-1909, 67 jr
pleegdochter van het zendelingsechtpaar J.H. Barnstein in Bandjermasin.
Johann Heinrich Barnstein (*Hörstgen 15-11-1802 - +Bandjermasin 10-10-1863) is meer dan 30 jaar zendeling op Borneo in dienst van de Rheinische Missions-Gesellschaft. Na zijn dood komt zijn vrouw bij schoonzoon en dochter te Batavia wonen.


BARNSTEIN (Johann Heinrich), geb. te Hörstgen 15 Nov. 1802, overl. te Bandjermassin 10 Oct. 1863. Hij was zendeling van het Rijnsch Genootschap en nam den dienst als predikant waar te Bandjermassin op Borneo. Hij verkondigde het evangelie aan de Dajakkers en was de eerste, die in hunne taal heeft geschreven.
Zie: v. Troostenburg de Bruyn, Biogr. Woordenb. van O.-I. Pred.
Herderscheê

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)


Omdat niet voor alle zonen in de goud- en zilverbranche werk is, stuurt zijn vader Anske Hielke en zijn oudere broer Albert naar de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam (1846-1848).

Op 27 januari 1863 verkoopt hij samen met zijn broers Willem, Albert en Meindert de ouderlijke woning aan 't Noard 51 aan zijn broers Jacob en Yme voor fl 1200,-.

Aan het eind van zijn leven maakt hij een genealogisch overzicht van zijn familie:
In 1999 worden de door Anske Hielke Kuipers en zijn nazaten bewaarde documenten gepubliceerd in een dik boek "In de Indische wateren". Deze manuscripten uit zijn nalatenschap zijn bezorgd door zijn achterkleindochter Marietje Kuipers. Zulke familiale arbeid kan ook extra-informatie opleveren. Als Hielke schrijft dat hij last heeft van een ingegroeide teennagel, kan Marietje melden dat sprake is van een veel voorkomende familiekwaal, en dat de 'bezorgster dezes' zelf daaraan vijf operaties onderging.

5.4.1 Catharina Janette *Bandjermasin 17-11-1859 - +Salatiga 1945
x Pamakasan 14-03-1889 Andreas Cornelis Josepht Fournier *Harderwijk 16-09-1851 - +Kendal 23-07-1905 hulponderwijzer

5.4.2 Rinsche Reino *Batavia, Passarbaroe 29-05-1861 - +Enschedé 15-07-1926, 65 jr (woont te Hengelo Ov.)
x Soerabaje 1892 Johannes Cornelis Catharinus Wilhelmus van Nooten
5.4.2.1 Anna Catrine *1893
5.4.2.2 Anske Hielke *1895
5.4.2.3 Elisabeth *1896

5.4.3 Wilhelmina Albertina *Batavia, Patjenongan 23-03-1863 Na het overlijden van haar zuster Anna Carolina (5.4.4.) vangt zij het jonge gezin Nikkel op.

5.4.4 Anna Carolina *Amsterdam 20-05-1865 -+Sumatra oktober 1899
x Haarlem 1888
Gerhard Nikkel, Zuid-Russische Doopgezinde zendeling.
Ze vertrekken in 1888 naar Sumatra, waar zij onder moeilijke omstandigheden werken.
In 1900 besluit Gerhard Nikkel terug te keren naar Zuid Rusland in verband met gezondheidsredenen.
5.4.4.1 Gerhard *1892
5.4.4.2 Anna *1894
5.4.4.3 Wilhelmina *1895
5.4.4.4 Albert *1896


5.4.5 Akke Jacoba *1867 - +1868

5.4.6 Akke Wilhelmina *1868
x Toelong-agoeng 1894
mr. Dirk Mulder
5.4.6.1 Dirk *21-01-1892
5.4.6.2 Anna Margaretha *1895

5.4.7 Maria Elisabeth *1870, onderwijzeres te Batavia

5.4.8 Sophia Jacobina *1872 - +Voorburg 17-04-1934 61 jr

5.4.9 Willem Anske *1874

5.4.10 Albert Ruurd *1876

5.4.11 Christine Jacoba *1881

5.4.12 Johanna Carolina *Haarlem 1884 - +Tiel 19-03-1918 34 jr

Het Nieuws van de Dag 28-07-1902

Anske Hielke Kuipers en Anna Catarina Siegelschmidt
Leeuwaren 1864
Brieven van Anske Hielke aan zijn broer Albert:

Workum, Den 28 Nov. 1845.

Ik wensch U geluk met Uwen verjaardag en ik hoop dat gij nog veele jaren dezelve vieren moogt. Wij zijn allen gezond dat mij zeer verblijd.

Verleden Dingsdag nacht heeft het gevroren zoodat de drooge en diepe Dolte digt lagen. Ik hoop dus dat wij schielijk onze schaatsen gebruiken mogen.

Ik moet U de groete doen van Meester Duursma en Albert (2.2) die U geluk wenschen met Uw verjaardag.

Nu Albert het wordt duister en dus moet ik mij brief sluiten. Na groete van al mijne kameraten en van mij noem ik uw: Geliefde Broeder.

A.H. Kuipers

Workum, Den 3 Junij 1846.

Nog slechts één maand en Gij zijt weder hier! O! hoe verlang ik naar dat oogenblik, dat ik weder bij U zal zijn. Ik heb het tegenswoordig zéér druk met leeren, en ik doe het met pleizier, daar ik weet als mijn best doe, en ik bij U na de vacantie zal blijven, ik U daardoor zeer verheuge.

Lieve Broeder! Neine dien Gij zeker niet vergeten hebt, ik tegenswoordig niet wel gehumeurd en spreekt altijd over U, dat Gij haar geen brief schrijft. Rinsche (die tegenswoordig in Harlingen is, zoo als Yme U vast al geschreven heeft) wederlegt dit altijd met te zeggen dat zij even goed als Neine een brief kon ontvangen. Och toe lieve Broeder, Gij moest hen beiden eens schrijven, dit zou hun zoo verheugen.

Albert Schuitemaker laat U groeten. Hij heeft gister de derde rang in Leeuwarde gekregen. Wij hebben ook een nieuwe Ondermster gekregen  van der Veer, van Tjerkwerd. Ik moet U de groete doen van Mster. Hij wenschte wel eens te weten hoe ver Gij henen waart.

Lieve Broeder, als Gij weder terug schrijft moet Gij dat blaauwe boek van de Vaderlandsche Geschiedenis mede terug sturen. Ik dat boek noch niet uitgelezen heb.

Morgen nog één week is het mijn verjaardag. Dan wordt ik 13 jaren en word ook al wat ouder in de keuken zoo als Gij het heet niewaare.

Wij hebben gister een U of 4 zilver gesmolten alles van Geld dat naar Amsterdam gaat en aldaar aan de Beurs verkocht wordt. Wij hebben verleden Woensdag al van onze frambozen gegeten die ons goed voldeden. Onze tuin levert in dit jaar zeer veel vrucht op. Wij hebben ook aardappelen in onze tuin die zeer goed staan. Ik heb verleden Zondag toen wij aan de palen op strand gingen 5 eijeren gevonden 3 tjirks eijeren, 1 strandkiver, 1 kobesei allen vuil.

Ik moet U de groete doen van Lodewijk en Tjerk en al onze speelkamaraadjes die zeer naar U verlangen. Ik moet U de groete ook doen van de geheele famiele en van Neine en daarna noem ik mij:
U.E. Liefhebbende Broeder.

A.H. Kuipers Rz.

tjirks eijeren = tsjirk aaien = eieren van de tureluurs
strandkiver = ? = plevierachtige vogel?
kobesei = kobbesaai =  ei van de kokmeeuw
vuil = foal = bevrucht

Anske Hielke Kuipers

Tegen het eind van mijn leertijd, in juni 1848, deed ik in de Doopsgez. gemeente te Amsterdam belijdenis des geloofs en werd ik gedoopt; noch geen 15 jaar oud; maar Ds. van Gilse, die mij afzonderlijk had onderwezen, getuigde in den kerkenraad van mij: dat hij zelden een doopcandidaat had voorgedragen, bij wien kennis en geloof zoo ontwikkeld waren als bij deze.

Nog een kort verblijf thuis te Workum en toen ging het tenger ventje reeds den 9e augustus 1848 te Nieuwediep aan boord van 't fregat Stad Utrecht, daarheen geleid door zijn Vader, dien hij op aarde nooit weer zou zien. 20e december 1848 stapten wij te Batavia voet aan wal en leverden Kapitein C. Jaski mij af bij den Chef de goeverns  schoeners en kruisbooten: civiele marine.
Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1903.
Bezorgd door Marietje E. Kuipers. Walburg Pers 1999

5.5 Meindert Ruurds Kuipers
*Workum, D 54 (Noard 54) 26-01-1835 - +'s-Gravenhage 01-01-1913
lichtmatroos op zr.ms. Prins Hendrik (1852); eerste stuurman ter Koopvaardij te Workum (1863).

Meindert zakt voor de Kweekschool voor de zeevaart in Amsterdam en begint als scheepsjongen te varen.

Op 27 januari 1863 verkoopt hij samen met zijn broers Willem, Albert en Anske-Hielke de ouderlijke woning aan 't Noard 51 aan zijn broers Jacob en Yme voor fl 1200,-.

getuigen geboorteakte: Hilsma, Dirk Sybrens Hilsma, 34 jr, Winkelier en Jetze Johannes Lentz, 24 jr, Bakker

x Batavia

Christine Staal

5.5.1 Carel Josephus *1878
5.5.2 Willem *1889
5.5.3 Elisabeth Catharina *1887
5.5.4 Meindert *1888

Uit een brief van Anske Hielke aan zijn broer Meindert:

11 Augs 52

...Ik ben zeer verlangend beste Meindert dat Gij weer eens bij ons overkomt, en wanneer wij elkander dan eens ontmoeten, dan geloof ik er menig workummer woord onder de mijne hollandsche zouden doorkomen, hoe wel ik tot mijne schande moet bekennen dat ik er weinig meer van weet. Menig poging welke ik en Albert deden om workummers of boere friesch te spreken vielen daar op uit dat er eene mengeling van Holl. en Maleisch uit kwam, en als Albert er dan nog een Engelsch woord tusschen liet vallen dan schaterden wij het beiden uit. Dus Meindert, als Gij er eenig belang bij hebt om ons het friesch niet te doen verleeren kom dan hier en spreek het met ons...
Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1903.
Bezorgd door Marietje E. Kuipers. Walburg Pers 1999


Meindert Ruurds Kuipers


  5.6 Jakob *Workum, D 54 (Noard 51) 06-09-1836 - +Workum 24-02-1880
ongehuwd, Goud- en Zilversmid (1863, 1880)

Wordt zilversmid, omdat hij er niet tegen kan om net als zijn broers op zee te gaan.
Op 27 januari 1863 verkopen zijn broers Willem, Albert, Anske-Hielke en Meindert de ouderlijke woning aan 't Noard 51 aan hem en zijn broer Yme voor fl 1200,-.

getuigen geboorteakte Dirk Hilsma, 36 jr, winkelier en Johannes Lentz, 25 jr, bakker
getuigen overlijdensakte Gerrit de Vries, 47 jr, bakker en Haije van der Werf, 40 jr, koopman


Werk van Jacob Ruurds Kuipers klik op onderstaande afbeelding:

Uit een brief van Albert aan Jacob:
Reede Batavia Augs 52

Daar ik al vijf brieven heb geschreven, zal het wel een dik paketje worden en schiet evenwel nog een vrij over. In de andere maand wordt Gij jarig niet waar? Ik feliciteer U van harte lieve Broeder, en hoop dat Gij nog veele jaren moogt leven. Mij dunkt Gij zult wel zeer lang zijn net als Anske. Het is nu bijna vijf jaren dat wij elkander niet hebben gezien. Wat zult Gij in dien tijd veel veranderd zijn, van een Jong tot een kerel. Gij zult wel eene goede zilversmid zijn dunkt mij. Als ik eens rijk wordt zult Gij altijd mijne klandisie hebben....

Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1903.
Bezorgd door Marietje E. Kuipers. Walburg Pers 1999Leeuwarder Courant 26-03-1872

Nieuws van den Dag, woensdag 24 maart 1880


Yme Ruurds Kuipers
bron: www.academischecollecties.nl

5.7 Yme   *Workum, D 54 (Noard 51) 10-10-1838 - +Sneek 18-03-1918
commissionair te Workum (1863); boekhandelaar (1886); boekdrukker, uitgever dan van de Friso (1887-1901); zonder beroep te Workum (1918)
Yme zou net als zijn broers naar de Kweekschool voor de zeevaart in Amsterdam. Zijn broer Meindert zakte echter hiervoor en moest daardoor als scheepsjongen varen. Dit schrikt Yme af en kiest voor het koopmansvak.
Op 27 januari 1863 verkopen zijn broers Willem, Albert, Anske-Hielke en Meindert de ouderlijke woning aan 't Noard 51 aan hem en zijn broer Jacob voor fl 1200,-.

getuigen geboorteakte Dirk Hilsma, 38 jr, winkelier en Jetze Lentz, 27 jr, bakker
getuigen overlijdensakte Tjerk Gaastra, 47 jr, boekdrukker te Workum en Frans
Larmené, 30 jr, concierge te Sneek

x Zwolle 21-04-1886
Anna Maria Verweijde *Helder 09-11-1844 - +Workum 16-04-1889, 44 jr
dochter van Evert Verweijde en Catharina Geertruida van Buuren
getuigen overlijdensakte: Sjoerd Gaastra, 59 jr, koopman en Diederikus Jacobus de Boer, 55 jr, banketbakker

Bij hun huwelijk te Zwolle in 1886 zijn als getuigen aanwezig:
Ansche Hielke Kuipers, 52 jr, gepensioneerd Oost Indisch Ambtenaar, wonende te Haarlem, broeder van den comparant
Eduard Akkeringa, 36 jr, fabrikant, wonende te Workum
Johann Christoph Gaerthé, 37 jr, arts, wonende te Zwolle en
Hendrikus Verweijde, 31 jr, beambte te secretarie te Elburg, wonende aldaar, broeder van de comparante

Brief van Albert aan Yme:
Reede Batavia Augs 52
Lieve Broeder Yme,

Daar zit ik nu bij Anske dezen brief te schrijven, hij had mij beloofd om met eeten mij te wagten - daar kom ik nu bij hem aan boord, terwijl hij aan 't schaften is, en wat is er over? drooge rijst met en klein stukje kip - het andere heeft hij zelf opgepruimd zoo hij zegt, maar ik geloof dat dit niet veel geweest is, dus zit ik met een half ledige maag in een klein norretje te schrijven. Sjonge-sjonge-sjonge zei Ties Stiensma dan. Schrijf maar op zegt Anske daar achter mijn rug. Hij ziet daar over mijn schouder wat ik van hem schrijf over de schafterij. Hoe is het lieve Yme? Zijt Gij nog geen Professor geworden, of wordt Gij ook zilversmid zoo als Jacob?
Plaagt Gij Neine altijd noch zoo als vroeger? Ik geloof zulks niet - want Gij zijt nu al vijf jaar ouder geworden en den tijd dat ik U het laatst heb gezien. Ik geloof dat Gij mij wel over de kop zien kunt want ik ben nog altijd eene kleine drummes maar zoo dik als een bierton. Nu lieve Broeder sluit ik met de groet ook van Anske en noem mij Uwe Poejen.
liefh Broeder

Albert
Anske

Ties Stiensma is de barbier Mathijs Steensma, uit Workum die vlak bij de familie Ruurd Alberts Kuipers van wijk D 54 woont. Steensma woont op D 51. De vader van Mathijs Steensma was Jan Romkes Steensma, de goud- en zilversmid, waar Ruurd Alberts Kuipers het bedrijf van heeft overgenomen.

poejen = poai = kind

Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1903.
Bezorgd door Marietje E. Kuipers. Walburg Pers 1999
Brieven van Albert aan zijn broer Yme:

Reede Batavia Augs 52

Lieve Broeder Yme

Daar zit ik nu bij Anske dezen brief te schrijven, hij had mij beloofd om met eeten mij te wagten - daar kom ik nu bij hem aan boord, terwijl hij aan 't schaften is, en wat is er over? drooge rijst met een klein stukje kip - het andere heeft hij zelf opgepruimd zoo hij zegt, maar ik geloof dat dit niet veel geweest is, dus zit ik met een half ledige maag in een klein norretje te schrijven. Sjonge-sjonge-sjonge zei Ties Stiensma dan. Schrijf  maar op zegt Anske daar achter mijn rug. Hij ziet daar over mijn schouder wat ik van hem schrijf over de schafterij.

Hoe is het lieve Yme?  Zijt Gij nog geen Professor geworden, of wordt  Gij ook zilversmid zoo als Jakob? Plaagt Gij Neine altijd noch zoo als vroeger? Ik geloof zulks niet - want Gij zijt nu al vijf jaar ouder geworden en den tijd dat ik U het laatst heb gezien. Ik geloof dat Gij mij wel over de kop zien kunt want ik ben nog altijd een kleine drummes maar zoo dik als een bierton.

Nu lieve Broeder sluit ik met de groete ook van Anske  en noem mij Uwen Poejen.
liefh. Broeder

was get. Albert
later en Anske  


Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1903.
Bezorgd door Marietje E. Kuipers. Walburg Pers 1999


Leeuwarder Courant
woensdag 25 mei 1904:

  Workum, 22 Mei. Door het omvallen van
een petroleumkachel ontstond gistermiddag om
5 uur brand in de heerenhuizinge bewoond door
den heer IJ. Kuipers. Hoewel door den dich-
ten rook  het onheil aanvankelijk niet van  groo-
ten omvang leek, nam toch  het vuur allengs
zulke afmetingen aan, dat ten slotte het gan-
sche gebouw in lichtelaaie stond. Ofschoon de
beide spuiten met bekwamen spoed aanwezig
waren en door de brandweer zeer tactvol werd
opgetreden, viel aan blusschen niet te denken.
Alle krachten werden dan ook geconcentreerd
op de belendende perceelen, wat niet beletten
kon, dat ook het gebouw Friso van denzelfden
eigenaar, ten deele door de vlammen werd
vernield. De huizen der heeren S. S. Gaastra
en L. de Vreeze ofschoon ook reeds door het
woedend element aangetast konden ten koste
van veel waterstralen worden behouden. Voorts
werd het hoekhuis van de heer D. J. de Boer
aan de overzijde gelegen nog tijdig voor het
gevaar van verbranding behoed.
  Een ontzaglijke menigte sloeg het schouwspel
gade.
  Uit het perceel van den heer Kuipers is zeer
weinig gered. Naar wij vernemen dekt de
verzekering deels de schade.
Nieuws- en Advertentieblad van Friesland
Hepkema's Courant
woensdag 25 mei 1904:

  WORKUM, 22 Mei. Hedenmiddag ontstond
naar men zegt door een ongeluk met een petro-
leumkachel, brand in het heerenhuis van den
heer IJ. K. De spuiten waren spoedig ter plaat-
se, doch konden in het eerst weinig doen, daar
de brand in het achterhuis ontstaan en van de
straatzijde moeilijk te bereiken was. Meende
men eerst  het vuur te kunnen stuiten, dit bleek
al spoedig niet mogelijk en terwijl men er in
geslaagd was met een spuit van achteren het
huis te naderen, had de brand zulk een omvang
gekregen, dat ook de beide naastgelegen per-
ceelen in brand geraakten. Doch nu kon de
brandweer haar taak overzien en slaagde zij
(gelukkig was de wind gaan liggen) met de
grootste moeite er in de naastgelegen perceelen
te blusschen en te behouden, niet echter zonder
dat deze veel brand- en waterschade geleden
hebben.
  Men was den brand, die te ongeveer 5 uur
ontstaan was, te 9 uur meester. Het huis, waar-
in de brand ontstond, is totaal uitgebrand. Van
het huisraad is weinig gered, doch huis en in-
boedel worden door assurantie gedekt.

Bertus Sluyterman:
De brandklok heb ik tweemaal horen kleppen, dat was om de spuitgasten op te roepen. Maar daarmee werd niet volstaan. Een zekere ,,Jonge Kemker" met zijn trompet liep de hele stad door naarstig blazend het signaal van de eerste compagnie, waarop de woorden werden gezongen: ,,Setske binn' de jerpels kleer, toalf en acht is tweintig". Twee grote branden herinner ik mij, bij notabelen nog wel, beide op Zondagmiddag. Simon Martinus Gaastra en veel later, ik denk begin twintigste eeuw IJme Kuipers, boekhandelaar.

De laatste kon er prat op gaan dat hij Engels geleerd had. Mijn vader Doctor medicus en arts en evenmin mijn moeder leerling van de Hernnhutter-school te Zeist, geen van beiden hadden Engels geleerd. Frans en Duits werd van ouds op de middelbare scholen onderwezen; de H.B.S. gaf van de stichting af, ook Engels. (Workum Memoires, Vluchtige flitsen)

Nadat op 22 mei 1904 het bedrijf van Yme Kuipers geheel is afgebrand, maakt hij op 11 februari 1905 bezwaar tegen de aanslag van de gemeente Workum.
De gemeente Workum schrijft terug:
Sectie A no. 1997, op grond, dat genoemd perceel den 22 Mei 1904 door brand is verwoest en geheel onbewoonbaar geworden. Overwegende, dat blijkens de instructie gemeld perceel op voornoemden datum zoodanig, door brand is geteisterd, dat het grootendeels absoluut onbruikbaar is geworden en feitelijk gedurende het overige gedeelte van het jaar geheel buiten gebruik is gebleven. Overwegende, dat derhalve de gevraagde ontheffing of teruggave van 22 Mei 1904 af kan worden verleend.


Merk ca 1902
v.l.n.r. de Harmonie, De Vreeze, het gebouw Friso, Yme Kuipers en Gaastra
ansichtkaart T.B. Gaastra
fotocollectie Willem D. Hengst


Merk ca 1906
ansichtkaart T.B. Gaastra
fotocollectie Willem D. Hengst
Nieuws van den Dag, maandag 12 april 1886

Nieuws van den Dag, maandag 26 april 1886
Leeuwarder Courant 22-08-1887

de Snelperdrukkerij, Boekhandel enz. van Yme Kuipers, waar vanaf 1871 de nog steeds bestaande krant Friso wordt gedrukt.
fotocollectie Warkums ErfskipLeeuwarder Courant 23-12-1901Leeuwarden Courant 10-06-1904

Friso zaterdag 23 maart 1918
Albert Ruurd Kuipers uit Rijswijk is de zoon van Albert Kuipers en Satima (zie 5.3)   
Tjerk B. Gaastra heeft het bedrijf van IJme Kuipers overgenomen.

Yme Kuipers is begraven op het Groot Zuider kerkhof bij de Sint Gertrudiskerk op regel 10 no. 10. Het graf is op 7 december 1932 overgedragen aan de gemeente Workum. De weduwe van Wiebe Smits kocht het graf. Op dit moment ligt hier Wiebe Smits.

6. Klaas Alberts Kuipers *Workum 1806 - +Workum 21-12-1808
2 jaar oud, aangifte overlijden door zijn vader Albert Hendriks Kuipers.

overlijdensakte van Klaas Alberts Kuipers
7. Tjeerd Alberts Kuipers
*Workum 21-11-1807 - +Hindeloopen 28-05-1883
grutter te Workum, D 66 = Noard 81 (1836-1837 en 1842), grutter te Workum, D 64 (1839, waarschijnlijk een schrijffout); arrondissements deurwaarder te Hindeloopen wijk C nr 154. Blijft dit beroep uitoefenen tot zijn dood in 1883; drager van het metalen kruis,
getuigen bij overlijdensakte: Jacob Bartholomeus Duif, 60 jr, timmerman en Titte Smid, 24 jr, secretarie-beambte te Hindeloopen.
x Workum 04-05-1836
Lolkje(n) (Lotje) Klazes Rignalda *IJlst 18-10-1818,
dochter van Klaas Hotzes Ringnalda (+IJlst 17-10-1825) en Yttje Sjoerds Stellingwerf (zonder beroep te IJlst 1836). Lolkje is naaister te IJlst (1836)

7.1 Albert *Workum D 66 (Noard 81) 06-06-1837 (kadaster Workum A 143),
getuigen Jentje Hilbrands de Boer,  67 jr, werkman en Marten Planting, 31jr, winkelier.

In het jaar Een duizen acht honderd zes en vijftig, den negentienden dag der maand January, is bij zijn voor ons Folkert Annes Lammerts, Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der gemeente Hindeloopen, provincie Friesland, ontvangen van het ministerie van Marine, te 's Gravenhage, een extract uit het journaal welke ons verklaard hebben, dat gehouden aan boord van het nederlansche barkschip "het goede vertrouwen", gevoerd door Teunis Carolus Henricus Kock, op eene reizen van Kyab naar Amsterdam, zeilende alstoen op de hoogte van zes en dertig graden en negen en dertig minuten noorderbreedte en een en veertig graden, negen en twintig minuten en drie en dertig seconden lengte west van Greenwich, - waaruit geblijkt dat op de twintigsten der maand augustus van het jaar eenduizend acht honderd vijf en vijftig, des namiddag circa ten vier ure, Albert Kuipers, oud achttien jaar, van Hindeloopen, is overleden; en hebben wij deze Acte aan de aangevers voorgelezen, na goedgekeurd te hebben de doorhalingen van elf gedrukte woorden, geteekend
T.A. Lammerts
7.2 Ytje *Workum, D 64 (moet waarschijnlijk D 66, Noard 81, zijn) 17-04-1839
getuigen geboorteakte: Jentje Hilbrands de Boer, 68 jr, werkman en Kleis Andries de Lange, 51 jr, werkman
x Hindeloopen 03-12-1862
Jaring Hielkes van der Veen, *Broek (Doniawerstal), 29 jr, predikant (1862)
Doopsgezinde predikant te Terschelling (1883)
zoon van Hielke Jarings van der Veen (overleden) en Grietje Sjoukes van der Veen (boerin te Broek)

7.3 Rinske *Workum, D 66 (Noard 81)  08-01-1842 - +Hindeloopen, A 35, 12-09-1858
getuigen geboorteakte: Jentje Hilbrands de Boer, 70 jr, aanspreker en Hotze Hilbrands de Boer, 57 jr, arbeider
getuigen overlijdensakte: Sierd Okkes Roosjen, 72 jr, Lid gemeente Raad Hindeloopen en Jappe Alberts, 55 jr, secretaris van de gemeente Hindeloopen.  

7.3 Nicolaas *Hindeloopen, C 154, 03-07-1845 - +Heemstede 02-02-1917
getuigen geboorteakte: Wiicher Jans, 80 jr, klokkenschoonmaker en Nicolaas Daniel Kroeze, 39 jr, onderwijzer der jeugd te Hindeloopen.

7.4 Catharina *Hindeloopen 29-11-1848 - +Heemstede 09-02-1820
getuigen geboorteakte: Jacob Willems IJlstra, 61jr, boer en Johannes Jans Feenstra, 51 jr, boer
x Pieter Bloemink

7.5 Baukje *Hindeloopen 17-01-1851- +Middelburg 12-03-1911
getuigen geboorteakte: Jacob Willems IJlstra, 63 jr, boer en Johannes Baunach (?), 60 jr, agent van policie
x Hindeloopen 29-04-1883
Albert Adema, *Hitzum 24-05-1852,
30 jr, Militair Apothekersbediende te Middelburg (1883)
zoon van Sipke Aukes Adema (overleden) en Grietje Alberts Jannereth (woont te Hijlaard)

7.6 Theresia Alida Regina *Hindeloopen 23-09-1853 - +Hindeloopen 24-02-1860
getuigen geboorteakte:Jappe Alberts, 50 jr, secretaris en Nicolaas Daniel Kroeze, 47, onderwijzer der jeugd
getuigen overlijdensakte: Sierd Okkes Roosjen, 73 jr, Wethouder en Jappe Alberts, 56 jr, Secretaris van Hindeloopen

7.7. Albert *Hindeloopen 21-02-1857- +Hindeloopen 22-02-1860
getuigen geboorteakte: Nicolaas Daniel Kroeze, 51 jr, onderwijzer der jeugd en Freerk Michiels Schotanus, 26 jr, boer
getuigen overlijdensakte: Sierd Okkes Roosjen, 73 jr, wethouder en  Jappe Alberts, 57 jr, secretaris dezer gemeente.

Friso woensdag 30 mei 1883
Noard 81

Leeuwarder Courant 11-12-1840

Leeuwarder Courant 18-06-1883

Friso zaterdag 2 juni 1883:

  HINDELOOPEN. Bij gelegenheid der be-
grafenis van den heer T. Kuipers, in leven
arrondissements deurwaarder alhier, had jl.
Donderdag eene aandoenlijke plechtigheid plaats.
  De overledene, die nog behoorde tot de
dragers van het metalen kruis, werd door zijne
vorige strijdmakkers niet vergeten. Onze stad-
genooten konden door ongesteldheid niet mee-
doen, maar de Workumers waren gekomen
om hem een laatste geleide te geven.
  Met omfloerste vaandel der vereeniging
aan de spits, marcheerden de oud-strijders,
vóór het stoffelijk overschot van hun vroegeren
kameraad naar zijne laatste rustplaats, terwijl
de familieleden en vele belangstellenden, volg-
den. Nadat de kist in het graf was neerge-
laten bedekten zij die met de koele aarde en
ontblootten het hoofd, als laatste saluut aan
hem die aan hunne gelederen ontvallen was.
Daarop keerde de stoet huiswaarts, maar nu
was het rouwfloers van het vaandel afgenomen,
treffend symbool dat de droefheid bij het
scheiden moest vervangen worden door de
blijde hope dat de Opperkommandant den goe-
den strijder in gunst zoude aannemen.
  Aan het sterfhuis werd halt gehouden daar
bleven de kruisbroeders eenigen tijd vertoeven,
ontvingen den hartelijken dank der familie
voor de eer den overledene bewezen en keerden
tegen den avond  weer naar Workum terug.

8. Klaas Alberts Kuipers
*Workum 1810 - +Workum, D 21 (Merk 18),  13-05-1841 30 jr en 5 mnd

ongehuwd, bij overlijden 30 jaar en 5 maanden oud, Gruttersbedrijf uitoefende

getuigen overlijdensakte: Willem Gerbens Jaarsma, 42 jr, Winkelier en gebuur en Durk Fongers van der Pal, 26 jr, Boereknecht en goede vriend van Klaas.
de Paardenmarkt ca 1900
fotocollectie M.T.H. Galama

In de tweede woning van links, wijk D nr 21 (Merk 18), is de goud- en zilversmederij van Albert Hendriks Kuipers en zijn zoon Robijn Alberts Kuipers in gevestigd.In 1845 komt Robijn met zijn gezin hier wonen. Tot die tijd woont hij op Noard 4. Die woning is nog net zichtbaar: rechts van de boom de tweede woning. De waag staat geheel rechts. De foto is ca. 1860 gemaakt.
(fotocollectie P.H. Gaastra)

9. Robijn Alberts Kuipers   
*Workum, D 21 (Merk 18), 27-06-1813 - +Workum 23-02-1895

getuigen geboorteakte: Steffen A. Walta, 44 jr, Slager en Fonger van der Pol, 40 jr, Koopman
getuigen overlijdensakte: Frederik Robijns, 45jr, zadelmaker en RInze de Jong, 44 jr, goudsmidsknecht

zilversmid (1838); zilversmid wonende te Workum A 108 = Noard 4 (1840-1841); goud- en zilversmid in wijk D nr 21 (Merk 18) (1846); goudsmid (1878);
zonder beroep (1889-1895)

Op 27 januari 1845 koopt Robijn Kuipers het huis van zijn moeder Rinske Ypma.

In 1855 laat hij zich op portret zetten door Johannes Andries Martinus Haak. Haak maakt een pasteltekening van Robijn. Het afbeelding hiernaast is een olieverfschilderij.

Werk van Robijn Alberts Kuipers klik op onderstaande afbeelding:

x Hindeloopen 06-05-1838

Maria Pol  *Wieringen 27-08-1812 - +Workum, D 21 (Merk 18) 12-02-1846

getuigen overlijdensakte: Fonger van der Pal, 71 jr, boer en gebuur en Willem Gerbens Jaarsma, 46 jr, winkelier en gebuur

winkeliersche te Hindeloopen, 25 jr (1838)

dochter van Adam Pol, predikant bij de doopsgezinde Gemeente te Wieringen (1811, 1817) en Hindeloopen (1838, 1846) en Soptje Dirks Bakker.

Adam Pol overlijdt te Workum op 31 mei 1857 in wijk D nr 14. Op 4 december dat jaar wordt hun woning verkocht.


De geboortelepel van Robijn Alberts Kuipers:


Zilversmid: Johannes Hanzes de Vries
Sneek 3de kwart 18de eeuw

Steelbekroning: William en Mary
Steeltype: gevlochten

Inscriptie:
1756 (primair, schrijfletters)
Robijna A. Kuipers (ge)boren 27 Junij 1813 (secundair gestippeld)
Aan de achterzijde van de bak een gravure van een zeilend schip.
Lengte: 18,1 cm
Gewicht: 52,4 gram

Niet alleen de tekst van de lepel is opvallend, maar ook de lepel zelf is bijzonder. De geboorteinscriptie is aangebracht op een lepel van een schippersgilde, gedateerd 1756. De lepel draagt het meesterteken van de Sneker zilversmid Johannes Hanzes de Vries, een klavertje drie.

Op basis van de Sneker zilversmid, ligt het voor de hand, om te veronderstellen, dat het een lepel van het Sneker schippersgilde is, maar er bestaat een identitieke lepel van een schipper uit Sloten. Het kan dus zijn dat zilversmid De Vries deze gildelepels leverde aan gilden in de buurt van Sneek. Of de schipper uit Sloten voer voor Sneek.

Op basis van de merken valt te constateren, dat het voorwerp in de jaren 1812/1813 tot een handelsvoorraad behoorde. De lepel zal behoord hebben tot het oude familiebezit van de zilversmeden Kuipers. Kennelijk werd deze lepel toen ook al als iets bijzonders gezien. Ze hebben de lepel voor eigen gebruik gehouden en de afbeelding en het jaartal 1756 laten staan.


Leeuwarder Courant 24-04-1838

Leeuwarder Courant 01-03-1895


Friso woensdag 6 maart 1895
het linker pand wijk A nr 108 (Noard 4)
tot en met 1845 het woonhuis van de goud- en zilversmid Robijn Alberts Kuipers
Verderop staan de waag en de Sint Gertrudiskerk.
De tekening is ca 1860 door W. Hekking jr. gemaakt.

Robijn Alberts Kuipers
schilderij particulier bezit


Leeuwarder Courant 02-05-1845

Leeuwarder Courant 28-02-1854

Leeuwarder Courant 01-09-1854

Leeuwarder Courant 23-10-1863

Leeuwarder Courant 12-02-1864


Leeuwarder Courant 12-05-1871


Friso woensdag 27 maart 1895
9.1 Renske *Workum 07-01-1840 - +Workum, A 108 (Noard 4)  13-02-1840 (1 mnd en 6 dgn)

getuigen geboorteakte: Wybrandus van Loon Penninga, 44 jr, Apothecar en Nicolaas Houwink, 34 jr, wijnhandelaar
getuigen overlijdensakte: Wybrandus van Loon Penninga, 44 jr, Apothecar, gebuur en Nicolaas Houwink, 34 jr, wijnhandelaar, gebuur

Leeuwarder Courant 18-02-1840

9.2 Albert   
*Workum, A 108 (Noard 4), 01-02-1841- +Workum, G 31(Algeraburren 5) 06-06-1926

getuigen geboorteakte: Klaas Egberts Brunger, 55 jr, Waagmeester en Wybrandus van Loon Penninga, 45jr, Apotheker.
getuigen overlijden: Freerk Faber, 76 jr (G 33, Algeraburren 9) en Harmen Stuur, 70 jr (G 30, Algeraburren 3)  beiden zonder beroep.

goud- en zilversmid (1896-1899); 85 jr, zonder beroep (1926), begraven bij de kerk te Workum (1926).

Werk van Robijn Alberts Kuipers klik op onderstaande afbeelding:

x1 Smallingerland 26-03-1871
Janna van Douwen Kuipers (zie 1.8) *Drachten 04-12-1840 - +Workum 02-03-1895, dochter van Meindert Alberts Kuipers en Grietje van Douwen (zie 1). Begraven bij de kerk te Workum (1895)

getuigen overlijden: Frederik Robijns, 45 jr, zadelmaker en Rinze de Jong, 44 rj, goudsmidsknecht
Leeuwarder Courant 08-03-1895

Leeuwarder Courant 08-12-1896

x2 Workum 05-12-1896

Luutske Iedes Iedema *Dronrijp - Workum 07-06-1949

dochter van Iede Minks Iedema en Ybeltje Klazes Bultstra. Luutske woont in Workum, 31 jr (1896-1899)

Friso zaterdag 12 juni 1926


Friso 11 juni 1949
Leeuwarder Courant 17-01-1873

De voor- en achterkant (foto boven) en de binnenkant (foto onder)
van een sieraadsdoosje van Albert Robijns Kuipers
particulier bezit
foto Henk Gorter

advertentie in "Het Stedeke Workum" gedrukt door L.S. Brandenburgh, Juli 1923

Geheel rechts is nog net een venster te zien van wijk G nr 31 (Algeraburren 5), de woning waar Albert Robijns Kuipers en Luutske Iedes Iedema hebben gewoond.
Na het overlijden van haar dochter IJbeltje Maria gaat ze als huishoudster bij haar buurman Harmen Stuur (wijk G nr 30, Algeraburren 3) wonen. Na de  Tweede Wereldoorlog zijn beiden oud. Harmen wordt door omkesizzer Folkert Stuur en zijn vrouw Grietje Klein tot zijn overlijden verzorgd, omdat hij niet naar het Tehuis van Ouden van Dagen wil. Het wordt in de volksmond dan nog altijd "het armenhuis" genoemd. Luutske heeft geen familie meer in Workum wonen en gaat wel naar het Tehuis van Ouden van Dagen.
Het toeval wil dat Luutske en Harmen dag aan dag sterven.
foto: Fen Fryske Groun 17 januari 1930.


Graf van Albert Kuipers en Luutske Iedema
Klein Zuider kerkhof Workum nr. 15.
Graf van Janna van Douwen Kuipers.
Klein Zuider kerkhof Workum nr. 14.
Leeuwarder Courant 02-11-1899

Jan van Douwen Kuipers
MULO Workum november 1911

  9.2.1. Jan van Douwen Kuipers *Workum 31-10-1899 - +Workum 25-07-1936
getuigen geboorteakte: Sieds Bangma, 47 jr, voerman en Tjipke Rauwerda, 33 jr, apotheker

voor de werken van Jan Alberts van Douwen Kuipers klik op onderstaande afbeelding


x Workum 30-04-1925

Maria van Meekeren *Hindeloopen 30-08-1902 - +Enschedé 05-04-1980
Dochter van Hendrik Martens van Meekeren (aannemer grondwerken, winkelier te Amsterdam) en Klaske Eelkes Reiziger
Zij hertrouwd te Sneek 18-08-1941met
Pier Sijbranda *Dokkum 20-11-1889 -+Enschedé 22-07-1944 (chefmonteur, opzichter bij de P.T.T.). Begraven te Huizum.
Maria woont in 1949 te Enschedé. Er is een opname van haar waarin ze "Houmanhou" (= Hindeloopers voor vastenavond) op z'n Hylpers zingt. Het is nummer 26 klik hier

9.2.1.1 Albert Jan *Workum 08-08-1928
woont in 1949 te Utrecht

In 1926 wordt de voorgevel van Merk 18 vernieuwd.
fotocollectie Willem G. TwijnstraLeeuwarder Courant 07-07-1903

9.2.2. IJbeltje Maria *Workum 04-07-1903 - +Workum 16-09-1934
ongehuwd
getuigen overlijdensakte: Harmen Stuur, 78 jr, zonder beroep en Jan Cornelis Kemker, 57 jr, timmerman

Uit het "Feestprogramma der Viering van het 25-jarig bestaan der Vereeniging "Plaatselijk Belang" te Workum op 16 -17 en 18 Juli 1929"

collectie: Warkums Erfskip

Friso 1 augustus 1936 overlijden Jan van Douwen Kuipers

Friso 22 augustus 1936 dank M Kuipers van Meekeren

Friso 7 november 1936 alles voor inkoopprijzen

Friso 15 mei 1937 winkel te koop
Franse School (M.U.L.O.) Workum november 1911
1e rij v.l.n.r.: Rein van der Zee, Herman Jelgersma, Jan van Douwen Kuipers, Jacob (Jaap) Jansen, Louis Tjeerde, Cor Haga.
2e rij v.l.n.r.: Sybrandus (Siep) Jelgersma, Willem van Drooge, Dedde Gaastra, Truus Bouking, Keetje Tjebbes, Geertje Westra, Titia Feikema, Bouke Gerritsen. Daarachter staan nog Sipe Krul (van de Nieuwendam bij Warns) en Sipke Woudstra (van Koudum). Met fiets is Doede Simonides.
3e rij v.l.n.r.: Ulbe de Wit, Sierd Smid (van Hindeloopen), meester Jelle Boonstra, meester Jacob Zwanenburg.
4e rij: Simon Gaastra (tussen Sierd Smid en meester Jelle Boonstra)
fotocollectie Warkums Erfskip (schenking Ru de Wit, Zwolle, 1981)9.3 Klaas *Workum, A 108 (Noard 4) 09-05-1842 - +Maarssen 21-01-1922

getuigen geboorteakte: Petrus Maart, 53 jr, zadelmaker en Bouke Simons Gaastra, 25 jr, winkelier

uurwerkmaker (1873 -1879)

x Winschoten 01-01-1873

Egbertien Zuidema *Winschoten 19-02-1848 - Maarssen 09-07-1921,
dochter van Marginus Zuidema (goudsmid te Winschoten 1848, 1873) en Lammechien Folkers.

9.3.1 Robijn *Winschoten 26-021874 - +Winschoten 08-06-1878
9.3.2 Margienus *Winschoten 18-06-1876
9.3.3 Maria *Winschoten 03-03-1878
9.3.4 Robijn *Winschoten 29-05-1879
x Maarssen 12-07-1906 Maria Stout *Maarssen, 21 jr, dochter van Evert Albertus Stout en Elsabeth Hendriëtta Winter

Leeuwarder Courant 28-02-1868


Leeuwarder Courant 03-12-1869
D 14 = Merk 10
Het Photographisch Atelier van Klaas Kuipers ca 1880 in wijk D nr 14 (Merk 10)
Eigenaar is zijn vader Robijn Kuipers. Zijn grootouders van moeders zijde, de leraar van de Doopsgezinde gemeente Adam Pol en Lopje Bakker woonden hier tot 1857.
fotocollectie Wim Timmermanachterzijde van een door Klaas Kuipers gemaakte foto
fotocollectie P.H. Gaastra

9.4 Petrus *Workum, A 108 (Noard 4) 26-09-1843

getuigen geboorteakte: Petrus Maart, 44 jr, Logementhouder en Nicolaas Houwink, 36 jr, Koopman
Leeuwarder Courant 03-10-1843
9.5 Charlotte *Workum 28-11-1844, A 108 (Noard 4) - +Leeuwarden 25-08-1930

getuigen geboorteakte: Jan Smeding, 46 jr, apotheker en Nicolaas Houwink, 37 jr, grossier
getuigen overlijdensakte: Jan Hider, 74 jr, aanspreker te Huizum en Homme Willems van der Leen, 78 jr, aanspreker te Leeuwarden

woont te Winschoten (tot 1889) en te Harlingen (vanaf 1889), woont te Leeuwarden (1930)

x Harlingen 08-04-1889

Frans van der Zwaag *Leeuwarden, 53 jr, boekdrukker te Harlingen, weduwnaar van Bregtje Zijlstra, zoon van Remt Jurjens van der Zwaag en Jansje de Moey (beide overleden)
Leeuwarder Courant 22-06-1894
9.6 dood meisje */+ Workum 1845/1846

Leeuwarder Courant 17-02-1846

Zilversmeden
Kuipers
te Workum
1766-1831
goud- en zilversmid 1790-1831 Merk 18
x
1772-1852
goud- en zilversmid 1831-1845 Merk 18
|
1813-1895
goud- en zilversmid 1845-1871 Merk 18
|
1804-1857
goud- en zilversmid:
1832 Noard 19 (overname van Erven Evert Braam)
1833-1857 Noard 51 (overname van Erven Jan R. Steensma)

(huishoudster van Ruurd Alberts Kuipers)
1811-1880
goud- en zilversmid 1857-1872 Noard 51
|
1822-1857
goud- en zilversmid
1822 Workum
1825-1857 Drachten
|
1841-1926
goud- en zilversmid 1871-1926 Merk 18
|
1830-1899
goud- en zilversmid
1859-1893 Merk 21
|
1836-1880
goud- en zilversmid
1872-1880 Noard 51
|
1899-1937
goud- en zilversmid 1926-1937 Merk 18