Workum 1000 jaar: Inleiding


Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515-542131

1000 jaar Workum
907 - 1907
10 Juli 1907

Inleiding
Nieuwsblad van Friesland
Zaterdag 13 Juli 1907
Leeuwarder Courant,
Donderdag 11 juli 1907:


  De oude stede der Walderingen viert feest. - Walderingahem - die naam spreekt evenals zoovele namen in tal van landen nog van de oerbosschen, die eenmaal de streek moeten hebben overdekt.

  Wie thans de vruchtbare, welige weiden aanschouwt van Friesland's greidstreek, kan zich nauwelijks voorstellen, wat de oorspronkelijke bewoners hier eenmaal moeten hebben gevonden.

  Workum's geschiedenis als stad laat natuurlijk dat grijs verleden ver achter zich. In de herinnering aan de oorspronkelijke beteekenis verloren gegaan.


   Ik wol fon Waorcom hett' fortòlle,
   Ind hoapje  dòt djemm' herkje sòlle…
               (Oud-Zuidhoekster rijmpje.)

   Of eigenlijk beginnen we liever met en over 't mooie weer, dat - als 'n oase in 'n woestijn van droeve regendagen, en na 'n vroegen morgen die weer 't oude liedje beloofde - der feeststad heden dat blijde, lichte, luchtige aanschijn gaf, dat bij zoo'n gelegenheid toch maar niet gemist kan worden.

  Want dit was toch bizonder: toen we vanmorgen om 8 uur van huis gingen, trokken we als 't ware  uit nevelen den zonneschijn tegemoet. Workum moet er al 'n poosje van genoten hebben, toen hier de parapluie nog gebruikt moest worden, en toen we te Sneek in den trein stapten, waren we al totaal teruggekomen van de meening ,,dat de Workumers het vandaag ook maar slecht troffen.”

  Er glom een breede zonnelach over den Zuidwesthoek en de trein liep vol feestgangers, zoodat we, nadat er onderweg, te IJlst, Oudega en Nijhuizum, nog heel wat opgenomen waren geworden, als haringen in de ton zaten.


  Vriendelijk in het groen uitstekend met zijn vlaggende torens en gevels, ligt het stedeke daar hedenmorgen. Juist als het beieren der kerkklokken, - die der Roomsche kerk eerst, daarna beantwoord die van de Groote Geertruida, - een aanvang neemt, verschijnt ook de zon op het feestprogramma, een blijde verrassing voor hen, die in den vroegen morgen met bedenkelijk gezicht naar de loodgrijze lucht hadden opgezien. Het gaat bepaald goed weer blijven vandaag. Overal breekt het blauw door de wolken.

  En te Workum aangekomen  zagen we….

  Wel, ze trokken van overal uit den omtrek op:

  't Wier kostlik waer. Yn greate kloften
  Roan jong en âld nei Woarkom ta.
  It ark waerd yn in hoek smiten,
It boerefolk wol ek, by riten,
Wol graech in bytsje wille ha! -
En  boer en frou, ef feint en faem:
Gjinien dy't net to Woarkom kaem.


  Massa's bezoekers brengen de treinen reeds aan, bij den ingang der stad, aan den stationsweg, dadelijk begroet door een triomfboog in dennengroen met een schild :

  ,,Welkom bij den ingang onzer oude stad.”


  De stad noodigde ook zoo vriendelijk tot meefeesten uit. Van 't Noord tot het Zuid, over die geheele grootsteedsche lengte die Workum zoo aan land- als zeevolk biedt, wapperden van de hooge punten de dundoeken; van den trein uit gezien zoo'n eigenaardige helkleurige achtergrond op groen veld.


  Geen huis is er zonder vlag of versiering. Alle straten zijn bovendien versierd met masten en vlaggen en guirlandes van groen en bloemen, die vooral in de hoofdstraat, op de voormalige, nu gedempte Wijmerts met zijn fraai oud geboomte heel goed doen. Ook de onafgebroken rij lampions onder het groen, dat vooral op het Zuid zwaar en dicht is, zal hedenavond de stad een mooi effect doen maken.

  Natuurlijk overal blijde, opgewekte feeststemming, wandelende feestmenschen, inwoners en vreemdelingen.

  Op het Zuid, op de plaats der voormalige Zuiderpoort, is op de brug een triompfboog opgericht.

   De feeststemming draagt voorloopig een plechtig Zondagmorgen-karakter. In breede scharen wordt door de menigte gewacht voor de deuren der Groote Geertruida, waar

de feestrede

door ds. T. H. Siemelink wordt uitgesproken.

  Te tien uur vult zich het ruime, hooge kerkgebouw, met zijn witte en blauw afgezette gewelven en deftig afgesloten koor, preekstoel en ,,burgemeestersbank” met een aandachtige menigte.


  We spoedden ons tusschen de drommen door naar de Groote Geertruidakerk, in de hoop nog iets te hooren van de feestrede, waarmede Ds. Siemelink, afgewisseld door een koor van 70 zangeressen en zangers, den dag zou openen.

  't Was er propvol, en gelukkig, we kwamen voor de rede nog intijds.


Chemische Fabriek Workum van Hero Annes Visser
die Chemische Fabriek was mijn grootvader en was in hetzelfde pand op 't Dwarsnoard waar de winkel was, want hij maakte zijn eigen zeep en boenwas en zo voort, want zo ver ik weet zijn er nog stenen putten onder de vloeren van de winkel of in de ruimte naast de winkel dit heb ik uit betrouwbare bron vernomen, toen ze de winkel verbouwd hebben tot huis is dit naar voren gekomen.
Hero Annes Visser, Dalyellup Beach, Australië 2007

Jouke Kupeerus, Zuidend
Johannes Koopen
H. Tiesma