Declatoir van Aangeving van Lijken te Workum 1808
Terug naar Genealogie in Workum Hoe druk ik de tabel af in Word


Op 16 mei 1789 gaven zijn ouders toestemming voor het huwelijk.

1808 Workum
DECLARATOIR van Aangeving
van Lijken aan den Gequalificeer-
den van Schepenen der Stad
Workum

Ik Ondergetekende
geve bij deze kennis, en zulks ter voldoening aan het
24. Art. der Ordonnantie op het recht van Successie, alomme
binnen het Koningrijk Holland in te vorderen, bij HUN
HOOG MOGENDEN geärresteerd den 4den October 1805,
dat Overleden is
oud gewoond hebbende WORKUM, den (ondertekening)
001 Wonende te Workum mijn Dochter Annatje Casander
den 5. Januarij 1808
17 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
2 Januarij 1808 Martinus Kasander
002 boekhouder van de Gerefor,,
,,meerde Gemeente
Sanne Rinkes den 3e Januarij
1808
62 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen
uit
Twee Huwelijken
6e Januarij 1808 Tjitse Anskes
003 Hendrik Takes Wonende
te Workum
mijn Vrouw Aafke Reids
den 13e Januarij 1808
60 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen of verdere
descendenten
uit
Twee Huwelijken
13e Januarij 1808 Hndk Takes
004 Gijsbert Jelles als ge,,
,,lastigde van mijn moeder
mijn Broeder Jetse Jelles
den 14e Jan: 1808
44 Jaren onder Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
14e Jan: 1808 Giesbert Jelles
005 boekhouder van de Gemene
Staat Armen
Jacob Roelofs den 15 Jan:
1808
20 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
14e Jan: 1808 B D Jong
006 als vader van den overledene Gatske Burghgraaf den 17e January
1808
20 Weken te Workum ongehuwd 18e Januarij 1808 F Burghgraaf
007 Hidde Krasburg in qlt
administrerend Curator
Pieter R. Flapper den 19 Janua,,
rij 1808
48 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen
uit
een Huwelijk
21 Januarij 1808 H. Crasburg
Administrerend Curatoor
008 Yme Jans wonende te
Workum
Marijke Ymes den 25 Januarij
1808
14 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
25 Januarij 1808 Yeme Jans
009 Olphert Tietjes wonende
te Workum
mijn vrouw Jeltje Igges Visser
den 25 January 1808
43 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kin
uit
een Huwelijk
27 Januarij 1808 O: Tietjes
010 Klaas Robijns boekhouder
van de Roomse Gemeente
Houwkjen Jans den 28e Jan:
1808
11 Jaren te Workum zonderen kinderen na te laten
ongehuwd
28 Jan: 1808 Klaas Robijns
011 Hessel Johannes
Schepen der Stad Workum
Mijn huisvrouw Anna IJsbrands
overleden den 29e Januarij 1808
60 Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
29e Januarij 1808 Per order Hessel Johannes
J: Koelman
012 Tjisse Anskes in qlt als boek,,
houder van de Gereformeerde Armen
Grietje Rinkes den 29 Jan: 1808 54 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Zes kinderen
uit
een Huwelijk
29. Jan: 1808 Tjitse Anskes
013 B. de Jong in glt als
boekhouder van de Gemene Staat Armen
Sjirk Thomas den 28. Jan:
1808
68 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
uit
een Huwelijk
1 Februarij 1808 B D Jong
014 Gelk Tjeerds wonende te
Workum
mijn man Pieter Kornelis Deinum
5e Februarij 1808
44 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
6e Februarij 1808 gelk tjeerds oud 40 Jaar
015 B de Jong in Kwaliteit
als Boekhouder der Stads Armen
Auke Hijlkes den 9 Februarij
1808
Zesenveertig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende twee kinderen
uit
een Huwelijk
9 Februarij 1808 B D Jong
016 J: Koelman als boekhouder
van de Roomse Gemeente
Jentje Jans den 13e Februarij
1808
4 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten 15 Februarij 1808 J: Koelman
017 J: Koelman in qlt: als boekhouder
van de Roomse Gemeente
Arnoldus Rijks den 16e Februarij
1808
53 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
uit
een Huwelijk
16e Februarij 1808 J Koelman
018 Armbezorger der Rooms
gezinden te Workum
Simon Jans den 16e Februarij
1808
drie & zeventig Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
17e Februarij 1808 J: Koelman
019 T: Ansches in qlt als boek,,
,,houder van de Gereformeerde Armen
Vrouwkjen Klazes den 17e Fe,,
,,ruarij 1808
11 Jaren te Workum ongehuwd 18 Februarij 1808 Tjitse Anskes
020 Hessel Wielenga wonende
te Workum
mijn vader Jans Hendriks den 23 Febru,,
,,arij 1808
70 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen of verdere
descendenten.
uit
een Huwelijk
24 Februarij 1808 Hessel Claases Wielenga
021 Gerben Jans Spoor te
Workum
Jouwerke Gerbens Spoor den
24 Februarij 1808
8 dagen te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
25 Februarij 1808 Gerben Jans Spoor
022 Gerrit Tjeerds wonende te
Workum
mijn Moeder Simkjen Gerrits den
25 Februarij 1808
58 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen of verdere
descendenten
26 Februarij 1808 Gerrit tjerds
023 H van Leusen wonende te
Workum en het bewind hebbende te Sterfhuize
Douwe Hendriks den 26 Feb:
1808
86 Jaren na Gelaaten 5 Kijnders te Workum gehuwd geweest, nalatende vijf kinderen of verdere
descendenten
uit
een Huwelijk
26 Feb: 1808 H. Van Leusen
024 Tjeerd Johannes ouder te Workum
en het bewind hebbende ten Sterfhuize
mijn moeder Liesbet Tjeerds
den 26 Februarij 1808
72 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
27 Februarij 1808 Tjeerd Johannis
025 in qlt als boekhouder van
Gereformeerde Armen
Sake Kornelis den 29 Febr,,
1808
74 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen of verdere
descendenten
uit
een Huwelijk
1 Maart 1808 Tjitse Anskes
026 Wonende te Workum als met
de directie ten Sterfhuize van mijn vrouw belast
mijn huisvrouw Janke Klazes
op den 3e Maart 1808
Negen en Zestig Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen
4e Maart 1808 Gerben Tijebbes
027 Tjiette Anskes als boekhouder
van de Gereformeerde Armen
Trijntie Pieters den 6de Maart
1808
84 Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
een Huwelijk
7de Maart 1808 Tjitse Anskes
028 Romke Nauta Trijntie Romkes den 6 Maart
1808
3 dagen te Workum ongehuwd 7de Maart 1808 Daar onder myn hant
Romke Nouta
029 Bauke Jans als gelastigde
van J: Koelman in qlt als Armbezorger der Roomsen
Pierke Jentjes den 7de Maart
1808
35 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
8ste Maart 1808 B Jans De Boer
030 Anke Joltjes wonende
te Workum
mijn man Carel Hendrik Johannis
den 7e Maart 1808
60 Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
uit
een Huwelijk
7de Maart 1808 anke Joltes
031 Bauke Ages wonende onder
Workum
Anschen Baukes den 12 Maart
1808
1 Dag te Workum ongehuwd 12. Maart 1808 Bauke Ages
032 in qlt als arme voogd der
algemene armen te Workum
Johannis Gerrits op
den 12e Maart 1808
Een Jaar en drie maanden te Workum 14e Maart 1808 B D Jong
033 B de Jong in qlt als boek,,
houder van de Gemene Staat Armen
L: Leeuw van Strelen den 16de
Maart 1808
63 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
17de Maart 1808 B D Jong
034 B de Jong in qld als
Boekhouder van de Gemene Staat Armen
Aaltje Wietses den 16de Maart
1808
54 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
17de Maart 1808 B D Jong
035 Acke Joukes wonende
te Workum
Durkjen Durks den 17de maart
1808
3/4 Jaar te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
17de Maart 1808 acke durks jouke
036 B de Jong in qlt als boekhouder
van de Gemene Staat Armen
Tjiets Jans Klapper den 17 Maart 1808 59 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
uit
een Huwelijk
17 Maart 1808 B D Jong
037 Sjoerd Jans wonende
te Workum
mijn Moeder Itje Sintes den
17de Maart 1808
78 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind verdere
descendenten
uit
een Huwelijk
17de Maart 1808 Sjoerd Jans
038 Olphert Tietjes te Workum Reinder Thijmens Blauw den 19 den
Maart 1808
80 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende 3 kinds 19de Maart 1808 Olfert Tietjes
039 R:A: Nauta wonende te
Workum
Grietje Alberts den 18e Maart
1808
20 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
21ste Maart 1808 R: Nauta
040 Fettie Jetzes te Workum op den 19de Maart 1808 mijn man
Harmen Pieters
67 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende zes kinderen
zes kinderen uit
twee Huwelijken
21ste Maart 1808 Fetje Jetses
041 Boekhouder van de
Gereformeerde Armen
Durk Martens den 23 Maart
1808
70 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen
uit
Twee Huwelijken
24 Maart 1808 Tjitse Anskes
042 armbezorger te Workum Tryntie Siemens Simonides den
30sten Maart 1808
drie & veertig Jaar te Workum gehuwd geweest, nalatende vier kinderen
uit
een Huwelijk
1e April 1808 F: Kransen
043 als administrator over de na
latenschap van Trijntie Thijssens te Workum
Trijntie Thijssens op den 31e
Maart Een duizend agthondert & agt
Zestig Jaren Workum zonder kinderen na te laten 31e Maart 1808 Johannes Hendriks
044 Trijntie Jans wonende
te Workum huisvrouw der overledenen
mijn Man Willem Pieters
op den 31 Maart 1808
Vijftig Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
31: Maart 1808 trintye ians
045 Albert Plantinga mijn moeder Jannike Alberts Hingst
den 31 Maart 1808
56 Jaar te Workum gehuwd geweest, nalatende vier kinderen
vier kinderen uit
een Huwelijk
1: April 1808 Albert Plantinga
046 broeder van de overledene
woonachtig te Workum
Jouke Karstens, op den
2den April 1808
agt en twintig Jaren te Workum ongehuwd 4e April 1808 Durk Karstes
047 J Koelman in qlt
als Armbezorger der Roomsen te Workum
Hielkje Tjisses Wijngaarden den
3de April 1808
2 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten 3de April 1808 J: Koelman
048 Johannes Jans in het bewind
ten Sterfhuize van mijn wijlen moeder
Hebeltje Martens den 3de April
1808
Vier & Zestig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende vier kinderen
uit
een Huwelijk
5e April 1808 Johannes Jans
049 Jan Lieuwes woonachtig
te Workum
Lieuwe Jans, op den 4e
April 1808
twee dagen te Workum 5e April 1808 Jan Lieuwes
050 J Koelman qlt
als Armbezorger der Roomsen
Iets Pieters den 5de April
1808
30 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kinderen
uit
een Huwelijk
5de April 1808 J: Koelman
051 A Nauta wede wo,,
nende te Workum
mijn Zoon Lolle Alberts
Nauta den 6de April 1808
36 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten 8ste April 1808 de wedu Albertus Nauta
052 Andris C: Deinum wonende
te Workum en het bewind hebben
de ten Sterfhuize
mijn Zwager Fokke Oukes
den 9e April 1808
15 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten 9e April 1808 Andris C Deinum
053 H. Reichling wonende
te Workum
Dieuwke Gerrits Molenaar
den 9de April 1808
56 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kinderen
uit
een Huwelijk
9de April 1808 H. Reichling
054 Lammert Hendriks
wonende te Workum
Wiepke Lammerts den
10de April 1808
1 1/2 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
11de April 1808     dit is Lammert
Hendriks + eigene
     gezette Merk
055 Popke Hotzes wonende
te Workum
mijn Dochter Antje Popkes den 15 April
1808
1 Jaar te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
15 April 1808 X Popke Hotzes
056 J Koelman in qlt als
Boekhouder van de Roomse Armen
Jantjen Hendriks de 15en
April 1808
26 Jaren te Workum gehuwd geweest,
zonder kinderen na te laten
15 April 1808 J Koelman
057 Hubert Ates de Jong wonende
te Workum
mijn vrouw Trientje Wiebrens
Rode, den 15 April 1808
26 Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
16 April 1808 Hubert Ates
058 J. Koelman in qlt als Boek
houder der Roomse Armen te Workum
Lieuwe Hendriks den 16 April
1808
42 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen
uit
een Huwelijk
17 April 1808 J: Koelman
059 P:T: Deinum wonende
te Workum
Tjibbe Pieters Deinum den
4 Meij 1808
3 Weken te Workum ongehuwd 4de Meij 1808 P T Deinum
060 Ofke Ruurds wonende
te Workum
mijn Vrouw Afke Jacobs
den 9de Meij 1808
40 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
10de Meij 1808 ofke ruurs
061 Allert Pieters als gelastigde  
van Eelke Harmens de Boer wonende te Workum
Sijbren Eelkes de Boer den 12de
Meij 1808
16 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
12de Meij 1808 Allert Petters
062 Trijntie Klazes myn Dochter Imke Ruurds
Stallinga den 12de Meij 1808
15 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
14 May 1808 Trintje klazes
weu R Stalleng
063 Trijntie Klazes mijn Neef Jan Willems den
13 Meij 1808
15 Jaar te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
14 meij 1808 Trintje klaases
weu R Stallenga
064 Oukjen Oukes wonende
te Workum
mijn man Rienk Sjoerds Hobma
den 14de Meij 1808
64 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Elf kinderen of verdere
descendenten
uit
Twee Huwelijken
16de Meij 1808 Aukjen Aukes
065 Thomas Vleugels de Vries
wonende te Workum
mijn dochter Marijke Thomas
de Vries den 16e Meij 1808
1 Jaar en 3 Maanden te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
16e Meij 1808      dit is Thomas
Vleugels + de Vries
  zijn eigen gezette      
             Merk
066 G: Bredenkamp Chirurgijn
te Workum
mijn vader Cornelis Heineman
den 16e Meij 1808
76 Jaar te Workum gehuwd geweest, nalatende drie kinderen en 1 kindskind
drie kinderen uit
een Huwelijk
17 Meij 1808 G: Bredenkamp
067 J: Koelman als Boekhouder
van de Roomse Armen te Workum
Hendrik Alberts den 18e Meij
1808
36 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
uit
een Huwelijk
18e Meij 1808 J Koelman
068 Eelke Harmens de Boer als ge,,  
,,lastigde van Allert Pieters
Liskjen Allerts den 24ste
Meij 1808
24 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
24ste Meij 1808 Eelke Harmens de boer
069 E: A: Everts wonende
te Workum
Mijn huisvrouw Engel Bau
kes van Kingma den 25e Meij 1808
30 Jaren en ruim 8 Maanden te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
27e Meij 1808 Evert Arend Everts
070 Boekhouder der Roomsche arm
bezorgers te Workum
Eva Hendriks, op den 28e
Meij 1808
50 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende drie kinderen
uit
een Huwelijk
30e Meij 1808 J:Koelman
071 Eelke Harmens de Boer als  
gelastigde van Allert Pieters
mijn vrouw Trientje Sjoerds den
31ste Meij 1808
53 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende vijf kinderen
uit
een Huwelijk
31ste Meij 1808 Eelke Harmens de boer
072 Dette Tjipkes wonende
te Workum
Wobbeltie Koenes, wed wijlen
Hendriks op den 31e Meij 1808
Veertig Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
ongehuwd
31e Meij 1808 Dette Tjipkes
073 Aagjen Meinderts wonende
te Workum
mijn Dochter Albertina van der Werf den
1 Junij 1808
7 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
1 Junij 1808 Aagje Meiners
Meine Luytjes
074 Lolkjen Sjoerds woonachtig
te Workum
mijn man Lolle Harmens
den 1ste Junij 1808
48 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen
uit
een Huwelijk
2de Junij 1808 lolkien Sjoerds
075 Durk van Leusen wonende
te Workum
mijn Vrouw Eeke Dooitjes den
2de Junij 1808
50 Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
4de Junij 1808 Dirk van Leusen
076 Reinouw Klazes wonende
te Workum
mijn Man Johannes Lieuwes Dam,,
,,sma overleden den 5de Junij 1808
37 Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
uit
een Huwelijk
7de Junij 1808 Reinou Klaases
077 J. J: Lohman wonende
te Workum
mijn Vrouw Mettje Frederiks Rein
,,hart den 5de Junij 1808
55 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen of verdere
descendenten
kind of kindskinderen uit
een Huwelijk
8ste Junij 1808 J:J: Lohman
078 Tjidse Anskes in qlt als
boekhouder der Gereformeerde Armen
Ysbrand Brouwer den 6de Junij 1808 38 Jaar te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen
uit
een Huwelijk
8ste Junij 1808 Tjitse Anskes
079 B de Jong in qlt als boekhou,,
,,der van de Gemene Staat Armen
Antje Gosses den 10de Junij 1808 58 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen
uit
een Huwelijk
13de Junij 1808 B D Jong
080 Geâle Ysbrands wonende on,,  
der Workum
op den 14 Junij
1808 Eelke Harmens de Boer
een en zes
tig Jaren
onder Workum ge,,
huwd geweest nalatende Elf kinderen uit
een huwelijk
14e Junij 1808 Gele Ysbrands
081 Hinke Jakles wonende   
te Workum
mijn Man Andries Sjoerds
den 14de Junij 1808
55 Jaren te Workum gehuwd geweest,nalatende Zes kinderen
uit
een Huwelijk
14de Junij 1808   dit is Hinke
Jakles X eigene
  gezette merk
082 Hinke Pieters wed van
den overledenen Durk Ysbrands te Workum
Mijn Man op den 14e Junij
1808 Durk Ysbrands genaamd
drie en Zestig Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Zes kinderen
of kinderen uit
twee vorige Huwelijken
17e Junij 1808 Hinke Pieters
083 Mayke Stina de Boer wonende
te Workum
mijn man Tjibbe Pieters Deinum
den 17 Junij 1808
78 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen of verdere
descendenten
met kind kindskinderen uit
een Huwelijk
18de Junij 1808 Maike Stinna Franses
         De Boer
084 Thijs Douwes in qlt als
administrerend Curator
Popkjen Binses den 20 Junij
1808
45 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
20 Junij 1808 Tijs Douwes
085 Willem Pereboom
als vader
mijn dochter Hittie Peereboom
den 21 Junij 1808
9 weeken te Workum ongehuwd 22 Junij 1808 Willem Peereboom
086 Siemon Jappes wonende
te Workum
mijn dochter Houwkjen Siemons
den 29 Junij 1808
1 Jaar te Workum ongehuwd 29 Junij 1808   dit is Siemon
Jappes X eigene
  gezette Merk
087 Jan Geerts wonende te
Workum
mijn Zoon Wieger Wiegers den
28 Junij 1808
29 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende twee kinderen
met ........ kind of 2 kinderen uit
een Huwelijk
30 Junij 1808         dit is
    Jan X Geerts
eigen gezette Merk
088 J Koelman in qlt als boekhou,,
,,der der Roomse Armen te Workum
Antje Gerrits den 4de Julij 1808 46 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
uit
een Huwelijk
5 de Julij 1808 J: Koelman
089 J Koelman in qlt als boek,,
houder van de Roomsen C: Armen
Grietje Kleises den 7 Julij
1808
64 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen
uit
Twee Huwelijken
ongehuwd
8 Julij 1808 J Koelman
090 Abram Zeeman
als vader
mijn moeder Gooits Meijnderts
den 8 Julij 1808
77 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende een kind
met een kind uit
een Huwelijk
8 Julij 1808 A: Zeeman
091 als Vrouw van den overledene mijn man Johannes Braam
den 10de Julij 1808
60 Jaren en 6 maanden als Schoolmeester te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen of verdere
descendenten
Drie kinderen uit
een Huwelijk
11de Julij 1808 Pytertie Veurmans
wedu J: Braam
092 R: S: Graaf als gelastigde van de
boekhouder der Roomse Armen te Workum
Sipkje Jans den 12 Julij 1808 36 Jaren te Workum gehuwd geweest,
zonder kinderen na te laten
uit
een Huwelijk
15de Julij 1808 Rintje Sybrands Graaff
093 in qlt als Zuster van de over
ledene
Jantjen Harmens den 15 Julij
1808
52 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
15 Julij 1808 Jetsche Putting
094 Hieke Jans wonende
te Workum
mijn man A: Allerts den 21
Julij 1808
84 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen of verdere
descendenten
Vijf kinderen uit
een Huwelijk
21 Julij 1808 Hijke Jans
095 B:D: Jong wonende te Workum mijn Zoon Andries Baukes de Jong
den 1 Aug: 1808
6 Jaar en 9 Maanden te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
3 Aug: 1808 B D Jong
096 Atze Willems en het bewind
hebbende ten Sterfhuize van wijlen mijn Vr. Moeder
Geertje Yppes Hoeksma den 5
Aug: 1808
67 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind en een kind kind
uit
een Huwelijk
5de Aug: 1808 Atze Willems
097 Fokke Gerkes hoffman wonende
te Workum en het bewind hebbende ten Sterfhuize
mijn Zuster Ymkjen Gerkes hoffman
den 2 Augustus 1808
44 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
2 Aug: 1808 Fokke Gerkes Hofman
098 R: S: Graaf als gelastigde
van J: Koelman in qlt als boekhouder der
Roomse Armen te Workum
Hieke Douwes den 18de Aug:
1808
67 Jaren te Workum gehuwd geweest,
zonder kinderen na te laten
uit
een Huwelijk
19de Aug 1808 Rintje Sijbrands graaff
099 arme voogd der herformde Gemeen
,,te te Workum
Johannes Jongbloed op den 19e Au
gustus 1808
Veertig Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
19e Augustus 1808 HODykstra
100 Marijke Eelkes wonende te
Workum
mijn Dochter Grietje Jelles
den 19de Aug: 1808
20 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
20ste Aug: 1808                         +
  dit is Marijke
Eelkes + eigene
 gezette merk
101 G G Posthumus als belastigde
van Hendr. Haantjes wonende onder Workum
Mijn Dochter Sietske Hendriks
den 20 Aug: 1808
6 Maanden te Workum ongehuwd 22 Aug: 1808 G: Posthumus
102 F Kransen als gelastigde van
de boekhouder der Stads Armen te Workum
Fredrik Hendriks Visser den 26
Augustus 1808
25 Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
27stre Augustus 1808 F. Kransen
103 Gerrit Tjeerds wonende
te Workum
mijn Zoon Durk Gerrits den
7de Sep: 1808
een Jaar te Workum zonder kinderen na te laten 7de Sep: 1808 Gerrit Tjerds
104 Tjeerd Joh s als Boekhouder
van de Gereformeerde Armen
Matthijs Ticheler den 8 Sep:
1808
44 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende vijf kinderen of verdere
descendenten
5 kinderen uit
een Huwelijk
9 Sept: 1808 Tjeerd Johannis
105 J: Stelwagen qq Akke Wopkes den 5de
October 1808
76 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
uit
een Huwelijk
6de October 1808   dit is Sietske
Sieses X eigene
gezette    merk
per order J Stelwagen
106 Anne Jans de Jong mijn Zoontie Cornelis Annes
de Jong den 8 October 1808
3/4 Jaar te Workum ongehuwd 10 Octob: 1808 Anne Jans de Jong
107 H: Odink wonende
te Workum
mijn Vader Sjoerd H: Odink
den 9de October 1808
75½ Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind of verdere
descendenten
Zeven kind kinderen uit
een Huwelijk
10de October 1808 H: Odink
108 T: T: Scheltinga als gelastigde
van J Koelman in qlt als boekhouder der Roomse Armen te Workum
Aaltje Jans den 11den October 1808 44 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
uit
een Huwelijk
13de October 1808 T: T: Scheltinga
109 F Kransen per order B de Jong als boekhouder
van de Gemene Staat Armen
Hotsche Wientjens den 12den
October 1808
26 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
14de October 1808 F: Kransen
110 B de Jong als boekhouder
van de Gemene Staat Armen
Antje Arjens den 15 Oc,,
,,tober 1808
6 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
17 October 1808 B D Jong
111 Joh: Volbragt wonende
te Workum
mijn dochter Anna Volbragt
den 17de October 1808
33 Jaren 11 maanden & Zeventien dagen te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
17 October 1808 Joh: Volbragt
112 Marten Uilkes wonende
te Workum
mijn Zoon Uilke Martens
den 19de October 1808
1 Dag te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
20e October 1808 Marten Uilkes
113 H: Dinklenburgh wonende
te Workum
mijn Dochter Gelsche
Dinklenburgh den 24ste October 1808
5 weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
24ste October 1808 H: Dinklenburg
114 Romke Siemons wonende
te Workum
mijn Vrouw Jeltje Meinderts
den 26 October 1808
48 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
uit
een Huwelijk
27 October 1808 Romke Sijmens
115 Hijlkjen Sietses bij ab,,
,,zentie van mijn Man Gerrit Alles
mijn Dochtertje Jaapke
Gerrits den 27ste October 1808
1 Dag te Workum zonder kinderen na te laten 29 ste October 1808 marijke ijacobs perorder
Hylkjen Sietses
116 Cristiaan Daniels wonende
te Workum
mijn Zoon Jan Cristiaans
den 2 November 1808
18 Weken te Workum ongehuwd 2 November 1808 Kristiaans Daniel
117 Lieuwe Nicolaas wonende
te Workum
mijn dochter Lutsche Lieuwes
den 2 November 1808
10 Maanden te Workum ongehuwd 2 November 1808 dit is Lieuwe Nicolaas
    eigen + gezette
           Merk
118 H:O: Dijkstra boekhouder
van de Gereformeerde Armen te Workum
Rinske Wiebrens Nauta
den 4de November 1808
2 Jaren te Workum ongehuwd 5de November 1808 HODijkstra
119 Harmenke Hendriks wonende
te Workum bij absentie van mijn Man
mijn Zoon Wiebren Hendriks
den 6 November 1808
1 Jaar 2 Maanden te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
ongehuwd
7 November 1808 dit is Harmenke
Hendriks + eigene
  gezette Merk
120 B. de Jong in qlt als
boekhouder der gemene Staat Armen
Fokjen Alderts den 8ste
November 1808
59 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
11 November 1808 BDJong
121 Tietje Piers wonende
te Workum
mijn Sietse Siebrens
Bosma den 9de November 1808
60 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen of verdere
descendenten
uit
een Huwelijk
11 November 1808 Tiettie Piers Visser
122 Sijbren Feddes wonende
te Workum
mijn Vader Fedde Sybrens
den 10 November 1808
58 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen of verdere
descendenten
uit
een Huwelijk
11 November 1808 Siebren Feddes
123 B: de Jong in de qlt als boekhou,,
,,der der gemene Staat Armen te Workum
Idske Scheltes denn 10der
November 1808
39 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen of verdere
descendenten
uit
een Huwelijk
12 November 1808 BDJong
124 Jan Koelman qlt als
Boekhouder van de Roomsche Armen
Jenke Douwes den 11 Novembr
1808
62 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende een kind
met een kind
een Huwelijk
12 Novbr 1808 J:Koelman
125 Sippe Heeres wonende te
Workum
mijn Zoon Hendrik Sippes
den 20 November 1808
1 Jaar te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
21 November 1808 Sippe Heeres
126 Fredrik Jacobs wonende
te Workum
mijn Vrouw Antje Jans
den 23ste November 1808
62 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende geen kinderen
zonder kinderen na te laten
26 Novembr 1808 Fr. Jacobsz
127 boekhouder der Roomsche armen Pier Hendks den 2 Debr
1808
15 Jaar te Workum ongehuwd 3 Debr 1808 per order Jan Koelman Boekhouder
van den Roomse gemeente Rinte Sijbrands graaf
128 Tjitte Foekes wonende
te Workum
mijn Zoon Foeke Tjittes den
3 december 1808
12 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
3 Decembr 1808 Tjitte Foekes
129 Antie Tedes wonende
onder Workum
mijn man Jan Gosses de 7e
December 1808
75 Jaar te Workum gehuwd geweest, nalatende geen  kinderen of verdere
descendenten maar een kindskind
zonder kinderen na te laten
gehuwd
7de Debr: 1808 ijohannes ijpkes
per order Antie Tedes
130 Grietje Munkeerus wonende
te Workum
Hendrik T: Spoor den 10de
Decembr 1808
25 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
12de Decembr 1808 Grietje Munckeerus
131 Gabriel Faber te Workum mijn dochtertie Harmientie Faber
den 11 Debr 1808
16 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
12 Debr 1808 Gbr Faber
132 Folkert Aardema wonende
te Workum
mijn Vrouw Aaltje Yckes Feenstra
den 12 December 1808
67 Jaar en 4 Maanden te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen
uit
een Huwelijk
12 December 1808 F:G Aardema
133 J Koelman en qlt als
boekhouder der roomse gezinden te Workum
Rinkjen Hendriks den
12de Decbr 1808
1 Jaar te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
13 Debr. 1808 J: Koelman
134 C v d Wetering wonende
te Workum
mijn Dochtertje Sophia
Paulina van de Wetering den
15 Decembr 1808
2 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
15 Decembr 1808 CvdWetering
135 Lolke Feites wonende
te Workum
mijn Zoon Sikke Lolkes
den 15 Decembr 1808
6 Dagen te Workum ongehuwd 17 December 1808 lolke feites
136 Jan Klases wonende te
Workum
mijn Dogter Janneke Jans
den 19 December 1808
8 Dagen

te Workum ongehuwd 20 December 1808 dit merk is gezet
 door + Saze
 Douwes
per order Jan Klases
137 B de Jong in qlt als boekhou,,
der der algemene Armen te Workum
Marijke IJsbrands den 19
December 1808
4 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
20 December 1808 BDJong
138 Albert Wopkes wonende te Wor
kum als gelastigde van Age Foppes aldaar
Trijntje Jeltes, overleden te Wor,,
kum den 20e December 1808
tagtig Jaren te Makkum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen
uit
een Huwelijk
20e December 1808 Albet Wopkers
139 Trijntje Jelles wonende
te Workum
mijn man Jan Tjebbes Bakker
overleden te Workum den 21 December 1808
51 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende 4 kinderen
2 Huwelijken
21 December 1808 Trijentie Jelles
140 A: Kuipers wonende
te Workum
mijn Zoontje Klaas Alberts
Kuipers den 22en Decembr 1808
2 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
22 Decembr 1808 A:Kuipers
141 Bauwkjen Wiebes wonende
te Workum
mijn Zoon Anne Sietzes
den 24e December 1808
50 Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
ongehuwd
24 December 1808 Boukien Wiebes
142 Pieter van der Velde HZn te
Workum
Alexander Auzelli den 23e
Decbr 1808
70 Jaren te Workum ongehuwd 25 Decb: 1808 P.VDVelde HZoon
143 B de Jong in qlt als boek
houder der gemeene Staat Armen
Siemen Jans Kroes den
25 Decembr 1808
71 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
27 December 1808 BDJongHoe druk ik af deze tabellen af in Word?  

1. Selecteer de tabel met de muis
2. Bewerken
3. Kopiëren
4. start Word
5. Bestand
6. Pagina-instelling
7. Papierformaat
8. Liggend
9. OK
10. Bewerken
11. Plakken
12. klik met de rechter muisknop in de tabel op de Word-pagina
13. AutoAanpassen
14. AutoAanpassen aan venster
15. Printen

Wilt u een digitale kopie van de akte?  

Maak dan per kopie 3,00 over op
NL66 RABO 0132 7344 43 ( BIC: RABO NL 2U ) t.n.v. Museum Warkums Erfskip te Workum
met de vermelding "1808 nr .........." (het nummer vermeld vóór de akte)

Tegelijkertijd mailt u naar warkumserfskip@hetnet.nl
met de mededeling "Aanvraag digitale kopie 1808 nr .........." (het nummer vermeld vóór de akte)

Nadat uw bijdrage op onze rekening is binnengekomen, wordt de digitale kopie naar u gemaild.