Declaratoir van Aangeving van Lijken te Workum 1809
Terug naar Genealogie in Workum Workum 1809 Amsterdam 1809 Hoe druk ik de tabel af in Word1809 Workum  
DECLARATOIR van Aangeving
van Lijken aan den Gequalificeer-
den van Schepenen der Stad
Workum

Ik Ondergetekende
geve bij deze kennis, en zulks ter voldoening aan het
24. Art. der Ordonnantie op het recht van Successie, alomme
binnen het Koningrijk Holland in te vorderen, bij HUN
HOOG MOGENDEN geärresteerd den 4den October 1805,
dat Overleden is
oud gewoond hebbende WORKUM, den (ondertekening)
001 Willemina Voet wonende
te Workum
mijn man Minse Reines
den 1e January 1809
77 Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
een Huwelijk
2e January 1809 Willemina voet
Weduwe van mense reins
002 boekhouder der Roomsche
armbezorgers te Workum
Wijpk Zijlstra, op 1e Jan
nuary 1809
vier en zestig jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende gene kinderen 2e January 1809 J: Koelman
003 Johannes Abes wonende te
Workum
mijn dogter Geertje Johannes
den 3 January
19 Weken zonder kinderen na te laten
ongehuwd
3 January 1809 Johannes Abes
004 Gerbrig Aardema wonende
te Workum
mijn Vader Folkert Aardema
den 3e Jan: 1809
56 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen
uit een Huwelijk
6 January 1808
(jaartal door ambtenaar foutief geschreven. WE)
Gerbrigtie Aardema
005 boekhouder der Roomsche
Armbezorgers te Workum
Pieter Braaksma
te Workum den 9 January 1809
1 Jaar te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
9 January 1809 J: Koelman
006 Johannes Ypkes te Workum
als met de directie ten Sterfhuize belast
Antie Teakes Wed wijlen Jan Gelfes
op den 14 Januarij agtienhondert & negen
74 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit een Huwelijk
15e Januarij 1809 Yohannes Ypkes
007 Jelle Wiebes Valk wonende
te Workum
mijn Dogter Johanna Jelles
den 18 January 1809
15 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
19 January 1809 jelle wiebes
perorder Jelle Wiebes
(is waarschijnlijk analfabeet)
008 Meine Luitjens mijn Zuster Yepke Luitjens
den 10 January 1809
66 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
20 January 1809 meine luitjes
009 Sipke Faber wonende te
Workum
mijn Dogter Sietske Sipkes Faber
den 13 January 1809
3 Jaaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
20 January 1809 Sipke Fransen

010 Sippe heeres wonen
de te Workum
mijn Dochter Retke Sippes
op den 19e Januarij 1809
Zeven Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
20 Januarij 1809 Sippe Heeres
011 Roelof Douwes in qlt als
boekhouder van de Gereformeerde Armen te Workum
Jaike Pieters den 26.
Januarij 1809
68 Jaren te Workum gehuwd geweest
met Twee kinderen uit
een Huwelijk
26e January 1809 Roelof douwes
012 Reinder Jans als bewindhebbende
ten Sterfhuize van Janke Ages woning
Janke Ages den 26 Januarij
1809
48 Jaaren te Workum gehuwd geweest nalatende een kind 28 Januarij 1809 Reijnder Jans
013 Jacob Seldenthuis te
Workum
mijn Zoontje Gooitjen
Jacobs Seldenthuis den 28e Jan: 1809
5 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
28e Januarij 1809 Jacob Seldenthuis
014 Fokele Jelles wonende
te Workum
mijn Zoontje Jelle Fokeles
den 29 January 1809
2 dagen te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
30e Januarij 1809 Fokle Jelles
015 Jan Ypkes wonende te
Workum
mijn Vrouw IJfke Riemers
den 3 February 1809
28 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende een kind
met een kind uit een Huwelijk
3 February 1809 ianypkes
perorder Jan Ypkes
(is waarschijnlijk analfabeet)
016 Gerben Baukes wonen-
de te Workum
mijn Vrouw Trientje
Sietses den 3e February 1809
70 Jaren te Workum gehuwd geweest, twee kinderen
uit een Huwelijk
4e February 1809 Gerben Boúkes
017 Gerardus Jans als gelastigde
van Siementje Sietzes te Workum
mijn zoontje Roelof
Roelant den 8e February 1809
4 Jaar, 2 weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
8e February 1809 dit is Gerardus
Jan  X  eigene
gezette merk
018 W. de Blauw als gelastigde
van de boekhouder der Doopsgezinden
Gemeente te Workum
Fettje Tades den 10e
Februarij 1809
65 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen of verdere descenten.
uit een Huwelijk
13 e Februarij 1809 W:Joha,s De Blauw
019 Klaas Ysbrands wonende
te Workum
mijn Moeder Sjouwkje
Oenes den 14e February 1809
74 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Zes kinderen of verdere
descendenten.
met kindskinderen uit
een Huwelijk
15e Februarij 1809 Klaas IJsbrands
020 Steffen Ages in qlt als
administrerende Curator
Thijs Douwes den 18e
Februarij 1809
66 Jaren 5 Maanden te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind of verdere
descendenten
Twee kindskinderen uit
een Huwelijk
18e Februarij 1809 Steffen Ages
021 als gelastigde van Hinke
Jackles wed. Andries Sjoerds
mijn Zoontje Jan Andries
den 18e February 1809
3 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
18e February 1809 Liesbeth Jakobs
022 Roelof Doúwes als boekhouder
van de Gereformeerde Gemeente te Workum
Hendrik Jacobs den 20e
February 1809
44 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende drie kinderen
een Huwelijk
21e February 1809 Roelof Doúwes
023 Jouwkjen Jans wonende
te Workum
mijn man Rinnert Gerbens
den 22e February 1809
52 Jaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen  na te laten
uit een Huwelijk
23e February 1809 Joúkjen Jans
024 Simen Lazes te Workum mijn dochtertie Fokjen Siemens
den 23 Feb 1809
6 Weken te Workum ongehuwd 24 Febr 1809       dit      is
Simen  ±  Lazes
gezette merk
025 Klaas Roelofs wonende te
Workum
mijn Vader Roelof Klases
den 28e February 1809
71 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende 1 kind
benevens Twee kindskinderen
met een kind uit twee Huwelijken
20 February 1809 klaas Roelofs
026 Jelle Jentjes mr Pottenbak,,
,,ker te Workum
mijn Vrouw Hike Jans
den 28e February 1809
44 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit een Huwelijk
28e February 1809 Jelle Jentjes
027 Dieuwke Piebes wonende
te Workum
mijn Man Johannes Douwes
den 28e February 1809
35 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende twee kinderen
een Huwelijk
28e February 1809 dit is Dieuwke
Piebes eigene
gezette + merk
028 Willem Roelofs als gelastigde
van zijn Vader in qlt als Boekhouder van den
Gereformeerde Gemeente te Workum
Janke Tjeerds den 3 Maart 1809 70 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende een kind
met een kind
een Huwelijk
5 Maart 1809 Willem Roelofs
029 Hielkjen Stallinga Wed.
Albert Nauta wonende te Workum
Trientje Klazes van der Zijl
den 6e van Lentemaand 1809
Vijf & Vijftig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen of verdere
descenten. benevens een kindkind
uit Twee Huwelijken
7e van Lentemaand 1809 de Wedü A Nauta
030 Machiel Harmens wonende
te Workum
mijn dochter Antje Machiels
den 18e van Lentemaand 1809
14 Dagen te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
18e van Lentemaand 1809 dit is
machiel + harmens
eigen gezette handmerk
031 Anke Oenes Hasperhoren huis,,
vrouw van P. Rosma, bij afwezigheid van mijn Man
Oene P. Rosma, op den 19e van
Lentemaand 1809
twee Weeken Workum 20e van Lentemaand 1809 Anke Oenes Hasperhooren
032 Klaas Roelofs wonende
te Workum
Harmenke Ulbes den
21e van Lentemaand 1809
79 Jaaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
een Huwelijk
22e van Lentemd 1809 klaas Roelofs

033 Tjebbe Jarings Deinum
wonende te Workum
mijn Zoon IJsbrand Tjebbes
Deinum den 26e van Lentemaand 1809
6 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
22e van Lentemaand 1809 Tjebbe J: Deinum
034 Hijlke Everts, wonende
te Workum
mijn Zoontie Minne Hijlkes
op den 24e van Lentemaand 1809
Drie Weeken te Workum 24e van Lentemaand 1809 Hilke Everts
035 Kekke Romkes wonende
te Workum
Dierk Jacobs,  mijn man op
den 25e van Lentemaand 1809
Zeven en dertig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende twee kinderen

25e Van Lentemaand 1809 Geertje Romkes
036 Boekhouder van de Stads
Armen te Workum
Sijbren Meinderts den
26e van Lentemd 1809
2 Jaren te Workum ongehuwd 28e V: Lentemd 1809 BDJong
037 Johs Kannegieter
als Boekhouder van het Weeshuis
te Workum
Akke Jans den 27e van
Lentemaand 1809
18 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
27e Van Lentemaand 189 J: Kannegieter
038 Johs Kannegieter in qlt als
Boekhouder over de nalatenschap Janke Feikes te Workum
Janke Feikes den 29e Van
Lentemaand 1809
75 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
29 van Lentemaand 1809 J: Kannegieter
039 Roelof Doúwes in qlt als
boekhouder van de Gereformeerde Armen
Fettje Ages den 29e
van Lentemaand 1809
54 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
uit een Huwelijk
1e van Grasmaand 1809 Roelof Doúwes
040 boekhouder der Room
sche armbezorgers te Workum
Hendk Pieters, op de 3e van
Grasmaand 1809
Drie dagen te Workum 4e Van Grasmaand 1809 H: Crasburg
041 Jacob Tromp koopman
te Workum
mijn Vrouw Catharina Sikkes
den 3e van Grasmaand 1809
22 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen
uit een Huwelijk
5e van Grasmaand 1809 J: Tromp
042 H.O. Dykstra als het
bewind hebben ten Sterfhuize
Philippus de Haan
den 3e van Grasmaand 1809
21 Jaaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
5e van Grasmaand 1809 H O Dijkstra
043 Sybren Tjebbes Deinum
wonende te Workum
mijn Zoon Ale Siebrens
Deinum den 7e van Grasmaand 1809
13 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
8e van Grasmd 1809 Siebrant Tjebbes Deinom
044 Hermanus H. Banning
wonende te Workum
myn Vrouw Ymkjen Al,,
,,berts den 14e van Grasmaand 1809
31 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende geen kinderen
een Huwellijk
15e van Grasmaand 1809 Harmanus Hartmans
045 armbezorger der Gemene
Staats armen te Workum
op den 19e van Grasmaand 1809
Bauwkje Hanzes, vrijster aldaar
Vijf Jaren te Workum meergemeld zonder kinderen
ongehuwd
20e van Grasmaand 1809 F: Kransen
046 Agatha Meinderts wonende
te Workum
mijn Vader Meine Luitjen
den 20e Van Grasmaand 1809
64 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende drie kinderen
uit een Huwelijk
20 Van Grasmaand 1809 Agatha Meiners
047 Hendrik Gerrits wonende
in de Wouden
mijn Zuster Hiske Gerrits
den 22e Van Grasmaand 1809
42 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende een kind
met een kind
een Huwelijk
22e van Grasmaand 1809 Hindrik Gerryts
048 Marten Sikkes huisman
onder Workum als gelastigde van
Lieuwe Floris huisman aldaar
mijn Vrouw Klaaske Annes
den 22e van Grasmaand 1809
63 Jaaren onder Workum gehuwd geweest, nalatende Elf kinderen of verdere
descendenten
uit
een Huwelijk
24e van Grasmaand 1809 Marten Sikkes
049 Johanna Piers wonende
te Workum
mijn Man Sietse Foekes den 25e
Van Grasmaand 1809
53 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende twee kinderen
met twee kinderen uit
een eerder Huwelijk
26e van Grasmaand 1809 Johanneske Piers
050 Rinnert Douwes wo
nende te Workum
Hendrik Hielkes den
29e van Grasmaand 1809
69 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
1e van Bloeymd 1809 Rinnert Douwes
051 F. Kransen als gelastig,,
,,de van mijn zoon H. Kransen
zijn Vrouw Trientje Ansches
Lein den 5e van Bloeijmaand 1809
32 Jaaren 5 maanden 2 weken 5 dagen te Workum gehuwd geweest, nalatende geene kinderen 5e van Bloeymaand 1809 F: Kransen
052 Dieuwke Piebes wed van Johan
nes Douwes, wonende te Workum
Mijn Zoontje Piebe Johannes
den 6e van Bloeimaand 1809
33 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
uit
een Huwelijk
ongehuwd
6e Van Bloeimaand 1809 dit Dieuwke
Piebes + eigene
gezette merk
053 Jacob Feikes wonende te
Workum
mijn Vader Feike Sjirks
Brouwer den 15e van Bloeimaand 1809
73 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
mer Vier kinderen uit
Twee Huwelijken
16 van Bloei 1809 Jacob Feikes
054 als het directie hebben,,
,,de ten Sterfhuize te Workum
Grietje Rinses den 19e
Van Bloeijmaand 1809
54 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen
uit
een Huwelijk
19e Van Bloeijmd 1809 dit is Idske
Johs + eigene
gezette merk
055 Johs Goudenbergh wonen,,
,,de te Workum
mijn Vrouw Bjettje Rin,,
,,tjes den 19e Van Bloeijmaand 1809
58  Jaaren te Workum gehuwd geweest
zonder kinderen na te laten
19e Van Bloeijmd 1809 Johs Goúdenberg
056 Jan Geerts wonende
te Workum
mijn Vrouw Lolk Lieuwes
den 20e Van Bloeijmaand 1809
59 Jaaren onder Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
met een kind & Twee kindskinderen uit
Twee Huwelijken
22e van Bloeijmd 1809 jangeerts
057 Pieter T Deinum
wonende te Workum
mijn Zoontje Tjebbe
Pieters Deinum den 23e van Bloeijmd 1809
5 Uuren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
23e Van Bleoijmd 1809 P.T. Deinum
058 Geertje Romkes Wed:
Dúrk Jacobs te Workum
mijn Dochter Tjidske Dúrks
den 25e van Bleoijmaand 1809
5 Jaren & 5 Weeken te Workum ongehuwd 26e van Bloeijmd 1809 Geertje Romkes
059 Bauke de Jong als boekhou,,
,,der der Stads armen te Workum
Lykle Meinderts de Groot
den 25 van Bloeimaand 1809
53 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende twee kinderen
met twee kinderen
twee Huwelijken
27e Van Bloeimaand 1809 BLJong
060 Gerben Aukes wonende
te Workum
mijn moeder Dieuwke A: de Lange
den 29e van Bloeijmaaand 1809
77 Jaaren 2 Maanden te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen of verdere
descendenten
uit
een Huwelijk
29e van Bloeijmaand 1809 Gerben Aukes
061 Trientje Johs de Visser
bij absentie van mijn man G.S. Panne
mijn Zoon Johannes G:
Panne te Workum 3e van Wiedmd 1809
11 Jaaren, 3 1/2 Maanden 3 dagen te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
3e Van Wiedmd 1809 Trijntje G Panne
062 Pieter Sjoerds als gelastigde
van Klaas Hendks wed
Klaas Hedriks den 3e
Van Zomermaand 1809
39 Jaar te Workum gehuwd geweest, nalatende twee kinderen of verdere
descendenten
2 kinderen uit
een Huwelijk
4de van Zomermaand 1809 dit is
Pieter + Sjoerds
eigen gezette merk
063 J. Brandenbrugh wonende
te Workum
Antje Ruúrds Búma den 7e
van Wiedmd 1809
45 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen
Vijf kinderen uit
een Huwelijk
7e van Wiedmd 1809 J. Brandenbúrgh
064 Akke Ruúrds wonende te Workum mijn man Homme Eelkes den
9e van Wiedmaand 1809
54 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende agt kinderen
met agt kinderen uit een Huwelijk
12e van Wiedmaand 1809 Akke Ruúds
065 Geertje Romkes Wed: van
Dúrk Jacobs wonende te Workum
mijn Dochtertje Baúwkjen
Durks den 15e vab Zomermd 1809
2 Jaar & 8 Maanden te Workum ongehuwd 15e Van Zomermd 1809 Geertje Romkes
066 Jan Kingma wonende
te Workum
mijn Vrouw Aaltje Fokeles
den 15e van Zomermd 1809
25 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
16e Van Zomermd 1809 Jan Kingma
067 Hikjen Christiaans wonende
te Workum
Mijn Man Heere Symons Kroon
den 17e Van Zomerm: 1809
63 Jaaren en 9 Maanden te Workum gehuwd geweest, nalatende geen kinderen
een Huwelijk
17e van Zomerm: 1809 hiltije kristeijaans
068 Jikke Ottes te Workum mijn man Joost Barends den 20e
van Zomermaand 1809
51 Jaar te Workum gehuwd geweest, nalatende twee kinderen
met twee kinderen uit
een Huwelijk
20e van Zomermaand 1809 Jekke ottes
069 B:D:Jong in qlt als boekhou,,
,,der der Stads Armen te Workum
Pieter Johannes den 23e Van
Zomermaand 1809
46 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen of verdere
descendenten
met Drie kinderen uit
een Huwelijk
26e van Zomermd 1809 BDJong
070 Willem Lycklama à Nijeholt
wonende te Workum
mijn Dochter Hiltje Lijck,,
lama à Nijeholt, op den 24e van Zomermaand 1809
Een & twintig Jaren en agt maanden te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
25e Van Zomermaand 1809 Wm Lijklama
                 à Nijeholt
071 Jacob Tjebbes wonende
te Workum
mijn Dochtertje Geertje
Jacobs den 25e van Zomermd 1809
8 Jaren te Workum zonder kinderen nat te laten
ongehuwd
26e Van Zomermd 1809 Jacob Tjitses
Baukjen Pijtters olthof
072 H Krasburgh in qlt als
Boekhouder der roomse Armen te Workum
Sietse Klases den 2e van
Hooijmaand 1809
36 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen
met Drie kinderen uit
een Huwelijk
3e Van Hooijmd 1809 H: Crasburg
073 Boekhouder der Roomsche
Armen te Workum
Johannes Klases den 3e van
Hooijmaand 1809
70 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende geen kinderen of verdere
descendenten
met een kind uit
een Huwelijk
3 van Hooymaand 1809 H: Crasburg
074 wonende te Workum

mijn moeder Hiltje Chris,,
,,tiaans den 7e van Hooymaand 1809
44 en 2 maanden te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen
met vijf kinderen uit
een Huwelijk
8e van Hooijmaand 1809 Anke Oenes Hasperhooren
075 Paúlús Durks het be,,
,,wind hebbende ten Sterfhuize
mijn moeder Fokeltje Paulús
den 8e van Hooijmaand 1809
75 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen of verdere
descendenten
uit
een Huwelijk
8e Van Hooijmd 1809 Paúles Dúrks
076 Fokeltje Deinum bij ab,,
,,zentie van mijn man Eeuwe Ennes d' Vries
mijn Dochtertje Rigtje Ennes
d' Vries den 16e van Hooymaand 1809
5 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
18e van Hooijmd 1809 Fokeltje F Deinúm by apsentie
van mijn Man Eeuwe Ennes De Vries
077 Pier Louws Oosterlo mr
Grofsmid te Workum
mijn Zoontje Abe Piers
Oosterlo den 16e van Hooymd 1809
17 Weken & 2 dagen te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
17e Van Hooijmaand 1809 Pier L: Oosterloo
078 Pier Louws Oosterlo, mr
Grofsmid te Workum
mijn Zoontje Loúw Piers
Oosterlo den 16e van Hooijmaand 1809
1 Jaar & 18 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
17e van Hooijmaand 1809 Pier L: Oosterloo
079 Jildert Geerts wonen,,
de te Workum
mijn Vrouw Dieuwke Bin,,
,,tes de Boer den 17e van Hooijmd 1809
26 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Twee kinderen
uit
een Huwelijk
18e van Hooymd 1809 Jildert Geerts
080 armbezorger der Roomsche
Gemeente te Workum
op den 25e van Hooijmaand 1809
Popke Hotzes
agtenveertig Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende een kind
uit
een Huwelijk
26e Van hooijmaand 1809 H:Dinklenburg
081 Anke Búwalda wonende
te Workum
mijn man Willem Lyckla,,
,,ma a Neijholt den 26e v: Hooijmd 1809
50 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Zeven kinderen of verdere
descendenten
uit
Twee Huwelijken
26e van Hooijmd 1809 Anke Lyklama á Nijeholt
Geboren Buwalda
082 Tjeerd Jappes te Workum
en het bewind hebbende ten Sterfhuize
mijn Zuster Foekjen Jappes
den 27e van Hooijmaand 1809
60 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen of verdere
descendenten
uit
een Huwelijk
27e Van Hooijmaand 1809 Tjeerd Jappes
083 als gelastigde van Anne
Jans wonende te Workum
Pieter Annes den 30e
van Hooymd 1809
3/4 Jaren en een dag te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
1e Van Oogstmaand 1809 R: Teakes
084 Boekhouder der al,,
,,gemene Armen te Workum
Johannes Annes Loyinga
den 1e van Oogstmaand 1809
48 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
uit
twee Huwelijken
2e Van Oogstmaand 1809 BDJong
085 Tjeerd Jentjes wonende
te Workum
mijn Zoontje Lykle Tjeerds
den 5 van oogstmaand 1809
2 Jaren 6 Maanden te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
5e Van Oogstmaand 1809 Tjeerd Jeintis
086 H: Krasburg in qlt als boekhou,,
,,der der roomse Gemeente te Workum
Hendrik Harmens Berger den
6e Van Oogstmaand 1809
34 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
6e Van Oogstmaand 1809 H:Crasbúrg

087 Andries Anes wonende
te Workum
min Vrouw Tjitske Piers den
7e van Oogstmd 1809
32 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende een kind
met een kind uit
een Huwelijk
8e van Oogstmd 1809 Dit is Andris Anes
gesette + handmerk
088 Doekle Hisses, Schipper
wonende te Workum
mijn Zoontie Hisse Doekles, op den
14den van Oogstmaand 1809
twaalf weken te Workum ongehuwd 16e Van Oogstmaand 1809 doecke hijsses
089 Trientje G: Panne
wonende te Workum
dochter Geertjen Ger,,
,,rits Panne te Workum den 18e van
Oogstmaand 1809
15 Jaren 7 maanden & 3 dagen te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
18e v: Oogstmaand 1809 Trijntje G: Panne
090 boekhouder der Gemene
Armen te Workum
Aaltje Douwes den 26e van
Oogstmaand 1809
40 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
28e Van Oogstmaand 1809 BDJong
091 Marijke Abes wonende
te Workum
mijn Zoon Nicolaas Gerrits
Verlagen den 29e van Oogstmaand 1809
32 Jaren en 10 maanden te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
29e Van Oogstmaand 1809 Marijke abes
092 Douwe Martens wo,,
,,nende te Workum
mijn Zoon Lodewijk
Douwes den 30e van Oogstmd 1809
18 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
30e van Oogstmd 1809 Doúwe Martens
093 als boekhouder der Doopsge
zinde Gemeente te Workum
Trientje Klases den 30e van
Oogstmaand 1809
68 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
2e Van Herfstmaand 1809 J: J: Stelwagen
094 Sake Wierds wonende
te Workum
mijn dochter Grietje Sakes
den 5e v: Herfstmaand 1809
23 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
6e v: Herfstmaand 1809 Saake Wierds
095 Jurjen Scholts Junior
te Workum
een kraamkind van de on,,
getekende
even geleefd hebbende --- zonder kinderen na te laten
ongehuwd
12e Van Herfstmaand 1809 Jurjen J: Scholts
096 Jurjen Scholts Junior Een kraamkind van
de ondergetekende
even geleefd hebbende --- zonder kinderen na te laten
ongehuwd
12e van Herfstmaand 1809 Jurjen J: Scholts
097 F Ruardi wonende
te Workum
mijn Vrouw Grietje Jacobús
den 11e van Herfstmaand 1809
48 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
13e Van Herfstmaand 1809 F: Ruardi
098 Doortje Daattes wonende
te Workum
mijn man Hendrik Schneider
den 13e Van Herfstmd 1809
42 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende geene kinderen
zonder kinderen na te laten
uit
een Huwelijk
13e Van Herfstmaand 1809 dit is Doortje
Daattes + eigene
gezette merk
099 Doúwe Eelkes de Boer als ge,,
,,lastigde van Allert Pieters huisman onder Workum
zijn Zoon Pieter Allerts over,,
..leden te Workum den 21e van Herfstmd 1809
27 Jaren Onder Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
21e Van Herfstmd 1809 D E de Boer
100 SUPPLETOIR ZEGEL, ingevolge Decreet van Zijne Majeteit in dato den 17de van
Grasmaand 1809, N°. I, dienende tot anneye Aangaaf van
Jantje Jans overleden te Workum den 23e
van Herfstmaand 1809
aangehecht bij mij ondergeteekende te Workum den 25:V:Herfstmd 1809
                                                                                                             A L Potma
101 Hendk Dinklenburg wonende
te Workum
mijn Vrouw Jantje Jans den 23en
Van Herfstmd 1809
26 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende een kind
uit
een Huwelijk
25e van Herfstmaand 1809 H:Dinklenburg
102 Lammert Sipkes wonen
de te Workum
mijn Dochtertje Aukje Lammerts
op den 30e van Herfstmaand 1809
twee Jaren te Workum ongehuwd 2e Van Wijnmaand 1809 lammert Sipkes
103 A Nauta wed: het bewind
hebbende ten Sterfhuize
Fokeltje Ruurds Stallinga den
2e van Wijnmaand 1809
21 Jaaren & 6 maanden te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
3e van Wijnmaand 1809 de wedú A Nauta
104 Ouke Jacobs als gelastigde
van de Wed Jacob Douwes te Workum
mijn man Jacob Douwes den
4e Van Wijnmaand 1809
64 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
uit
een Huwelijk
4e Van Wijnmaand 1809 auke Jacobs
105 Gerben Kingma wonende
te Workum
Jan Gerbens Kingma op den
4e van Wijnmaand 1809
Vijf Jaren te Workum 5e Van Wijnmaand 1809 Gerben J Kingma
106 Jeltje Bonnes wonende
te Workum
mijn moeder Yfke Seerps
den 8e Van Wijnmaand 1809
53 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Een kind
uit
een Huwelijk
9e Van Wijnmaand 1809 Jeltje Bonnes
107 Karst Durks Molenaar
wonende te Workum
mijn Vrouw Antje Gerrits
Boltes den 10e van Wijnmaand 1809
57 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen of verdere
descendenten
uit
Twee Huwelijken
12e Van Wijnmaand 1809 K:D:Molenaar
108 P Schmidt als gelastigde
van Grabiel Faber te Workum
zijn vrouw Stientje Weijma
den 13e van Wijnmaand 1809
32 1/2 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Drie kinderen
uit
een Huwelijk
13e Van Wijnmaand 1809 P Schmidt
109 Klaas Rommerts als ge
lastigde  van de erven Van de Overledene
Aafke Hendriks Schuil den
14e van Wijnmaand 1809
54 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
14 Van Wijnmd 1809 Claas Rommerts
110 Albert Geerts Zoutman
wonende te Workum
Sijmentje Heeres den 15e
Van Wijnmaand 1809
53 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
met Vier kinderen uit
een Huwelijk
16e Van Wijnmaand 1809 Albert geerts
111 als gelastigde van Klaas Douwes
de Boer wonende te Workum
mijn broeder Eelke Douwes de
Boer den 15e van Wijnmaand 1809
40 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
17e van Wijnmaand 1809 dit merk
heeft + Itske
Johannes
Zelfs gezet
112 Ruurd Ruardi wonende
te Workum
mijn dochter Antje Rúúrds Ruardi
den 17e Van Wijnmaand 1809
8 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
17e Van Wijnmaand 1809 R Ruardi
113 B de Jong in qlt als Boek,,
houder Van de Gemene Staats Armen te Workum
Wientjen Tjamkes den 18e
Van Wijnmaand 1809
Agt Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
21e Van Wijnmaand 1809 BDJong
114 Jan Piers wonende te
Workum
mijn Vrouw Sjoukje Sjoerds
den 22e Van Wijnmaand 1809
72 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
met Vier kinderen uit
een Huwelijk
24e van Wijnmaand 1809 Jan Piers
115 Albert Klases mr Tim,,
,,merman te Workum
mijn Zoon Jentje Alberts Goed,,
,,koop den 26e van Wijnmaand 1809
19 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
27e Van Wijnmaand 1809 Albert Klaases
116 Simon Lases wonende
te Workum
mijn Dochtertje Fokjen Simons
den 27e Van Wijnmaand 1809
6 maanden te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
28e Van Wijnmaand 1809 Fokkyen Simons
per order
Simon Lases
(Simon heeft per ongeluk getekend met de naam van zijn dochtertje. WE)
117 Ids Eeltjes wonende
te Workum
mijn Zoontje Eeltje Idses
den 12e Van Slagtmaand 1809
10 dagen te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
13e van Slagtmd 1809 dit is Ids Eel,,
tjes eigen x gezette
handmerk
118 Boekhouder der gemene Armen
te Workum
Antje Josephs uit de Woestijn
den 17e Van Slagtmaand 1809
1 Jaar te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
18e van Slagtmaand 1809 BDJong
119 Hiltje Hilbrands wonende
te Workum
mijn man Harmen Rintjes
de Boer overleden te Work: d 26e van Slagtmd 1809
41 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vijf kinderen
met Vijf kinderen uit
een Huwelijk
27e Van Slagtmd 1809 Hiltie hillebrants
120 als Boekhouder der Room
sche Gemeente te Workum
Sietske Rintjes te
Workum den 27e van Slagtmaand 1809
64 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende een kind
met een kind uit
een Huwelijk
27e van Slagtmaand 1809 H: Crasburg qq Boekhou
121 Hiltje Hilbrandts Wed van
wylen Harmen Rintjes de Boer te Workum
mijn zoon Jan Harmens de Boer
den 30e van Slagtmaand 1809
11 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
1e van Wintermaand 1809 Hilttie Hillebrants
122 K.E. Brunger te Workum mij zoontje Egbertus Petrus
Brunger den 21e van Wintermaand 1809
1 Jaar & 6 Weeken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
6e van Wintermaand 1809 J J Lohman Als Gelastigting
van Klaas Brunger
123 Sijbren Sijbolts als boekhouder
van de Gereformeerde gemeente te Workum
Wekke Pieters overleden te
Workum den 5e Vab Wintermaand 1809
74 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende twee kinderen
met twee kinderen uit
twee Huwelijken
7e van Wintermaand 1809 Ik als boekhouder gerforde
gemeente S: Sijbolts
124 Hiltje Hilbrands wede
van wijlen Harmen Rintjes de Boer
mijn zoontje Cornelis Harmens
de Boer te Workum te v: Wintermd
                                                            1809
5 Jaren te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
7e v Wintermaand 1809 Hilttie
 Hillebrants
125 IJttje Jans wonende te Wor,,
,,kum
mijn man Jan Roelofs den
7e van Wintermd 1809
51 Jaren 9 maanden te Workum gehuwd geweest, nalatende drie kinderen
met drie kinderen uit
een Huwelijk
8e Van Wintermaand 1809 Yettije Jans
126 Geertje Romkes wed van
Durk Jacobs te Workum
mijn Broeder Pilgrom Romkes
den 11e van Wintermaand 1809
23 Jaren 9 maanden te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
11 Van Wintermaand 1809 Geertje Romkes
127 Tjerk Baúkes wonende  
te Workum
mijn Vrouw Befke Tjalkes
den 22e van Wintermaand 1809
56 Jaaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Zes kinderen of verdere
descendenten
met zes kinderen uit
Twee Huwelijken
23e Van Wintermaand 1809 dit is Tjerk
Baukes T eigene
gezette merk
128 Boekhouder der Gereformeerde
gemeente te Workum
Alle Jacobs den 26e van
Wintermd 1809
68 Jaren te Workum gehuwd geweest, nalatende Vier kinderen
met Vier kinderen uit
een Huwelijk
28e Van Wintermd 1809 Sybren Sybolts
129 SUPPLETOIR ZEGEL, ingevolge Decreet van Zijne Majeteit in dato den 17de van  
Grasmaand 1809, N°. I, dienende tot anneye Aangaaf van
Pierkje Lieúwes overleden onder Workum
aangehecht bij mij ondergeteekende te Workum den 28:v:Wintermd 1809
                                                                                                             S:Stoffels
130 Uiltje Wiebes huisman
onder Workum
mijn Vrouw Pierkje Lieúwes
den 28e van Wintermd 1809
27 Jaar onder Workum gehuwd geweest, nalatende een kind
met een kind uit
een Huwelijk
28e van Wintermaand 1809 Dit is Uiltje
Wiebes + eigene
gezette merk
131 Joseph Ypkes mr Sla
ger te Workum
mijn zoontje Ypke Josephs
den 30e van Wintermaand 1809
2 Jaaren 7 Weken te Workum zonder kinderen na te laten
ongehuwd
30e van Wintermaand 1809 Dit is Jozeph
Ypkes X eigene
gezette merk


1809 Amsterdam  
DECLARATOIR van AANGEVING van
Lijken aan de Gequalificeerden van het
Plaatselijk Bestuur

Ik Ondergetekende
geve bij deze kennis, en zulks ter voldoening aan het 24ste Artikel de Ordonantie
op het recht van Successie, alömme binnen het Bataasch Gemeenebest intevorderen,
bij Hun Hoog Mogenden geärresteerd den 4den October 1805, dat Overleden is
oud gewoond hebbende Actum in Amsterdam, den (ondertekening)
132 Lolle Jacobs van Hindeloppen Marten Jacobs om schipper van Workom Aan de
Mossel steijger overleden
37 Jaar     gehuwd geweest, nalatende  drie Kinderen of verdere Descenten
Overleden aan de pleures
11Maart 1809 om te transporteeren
Na Workom Met de schipper
Pier Sijtzes den 13 Maart 1809
Lolle Jacobs van Hindeloppen


Hoe druk ik af deze tabellen af in Word?  

1. Selecteer de tabel met de muis
2. Bewerken
3. Kopiëren
4. start Word
5. Bestand
6. Pagina-instelling
7. Papierformaat
8. Liggend
9. OK
10. Bewerken
11. Plakken
12. klik met de rechter muisknop in de tabel op de Word-pagina
13. AutoAanpassen
14. AutoAanpassen aan venster
15. Printen


Wilt u een digitale kopie van de akte?  

Maak dan per kopie 3,00 over op
NL66 RABO 0132 7344 43 ( BIC: RABO NL 2U ) t.n.v. Museum Warkums Erfskip te Workum
met de vermelding "1809 nr .........." (het nummer vermeld vóór de akte)

Tegelijkertijd mailt u naar warkumserfskip@hetnet.nl
met de mededeling "Aanvraag digitale kopie 1809 nr .........." (het nummer vermeld vóór de akte)

Nadat uw bijdrage op onze rekening is binnengekomen, wordt de digitale kopie naar u gemaild.