Fotoalbum Visser-Buining

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

Fotoalbum van
de familie
Heere Annes (Hero) Visser
*1861 Workum
zoon van Anne Wiebes Visser en Trijntje Heeres Heeres
koopman en winkelier te Workum
x 1892 Workum
Tetje Geerts Buining
*1871 Zuidbroek, Groningen
dochter van Geert Arents Buining en Roelfke Botjes Botjes

De foto's komen uit de nalatenschap van Anne H. Visser
Weet u wie op de foto's staan?
Mail dan naar warkumserfskip@hetnet.nl
"Visser-Buining nr...." + omschrijving
Zodat wij de namen er bij kunnen zetten.
Trijntje Heeres Heeres
*Parrega 19-10-1835
+Workum 06-05-1913

dochter van
Heere Jans Heeres en Antje Jans Bruinsma
koopman te Parrega

x Workum 05-08-1860

Anne Wiebes Visser
*Workum 27-01-1838 - +Workum 18-08-1898
olieslager te Workum

foto: Obbema, Sneek
Heere (Hero) Annes Visser en Tetje Geerts Buining in de achtertuin van hun huis op 't Dwarsnoard

foto: onbekend

Een jeugdfoto van Tetje Geerts Buining en
haar dochter Trijn Hero's Visser staar in het
01
V.l.n.r. Geert, Heere Annes (Hero) Visser, Trijn, Tetje Geerts Buining en Roelofina (Fiety) Visser vóór 1911
foto: A Molenaar, Dijlakker, Bolsward
02
V.l.n.r. Tetje Geerts Buining,  Anne (Onki) (*1911) en Roelofina (Fiety) Visser
foto: J. Dwinger Fotograaf, Leeuwarden, Grachtswal 9
Fietie Visser geb 21 Sept 1901

Roelfina (Fietie) Heeres Visser
*Workum 21-09-1901
+Hoogezand 12-02-1983

dochter van
Heere (Hero) Annes Visser en Tetje Geerts Buining

x Workum 18-07-1923
Simon Pieters Gaastra *Workum 1900 - Ede 1978
koopman in koffie en thee te Workum,
later boekhouder. Woont tot zijn dood in Hoogezand.
Ankie van Hero Visser

Anne (Ankie/Onkie) Heeres Visser
directeur van de Goudse Melk Centrale
*Workum 10-04-1911
+Gouda 19-05-1911

zoon van
Heere (Hero) Annes Visser en Tetje Geerts Buining

x1. Roermond 27/10/1934 Anna Ceacilia Vossen
x2. Voorburg 30/09/1954 Johanna Catharina Maria Schrave
  
03
Anne Annes Visser
*Workum 16-01-1871
+Workum 17-06-1932
fouragehandelaar en kruidenier
zoon van
Anne Wiebes Visser en Trijntje Heeres Heeres

Heeft kruidenierszaak op Noard 7, Workum
meer informatie familie Ybema

x1 13-05-1897 Trijntje Hendriks Gaastra 1877-1898
x2 28-04-1904 Afke Sytzes Ybema


foto: Photographie Artistique M.H. Laddé
Boven de Firma Merkelbach en Co
Amsterdam, 57 59 Nieuwendijk

04
Afkes Sytzes Ybema
*Workum 22-06-1882
+Workum 17-02-1972

dochter van
Sytse Jans Ybema en Durkje Roelofs  Bijlsma

meer informatie familie Ybema

x 28-04-1904 Anne Annes Visser

foto: Photographie Artistique M.H. Laddé
Boven de Firma Merkelbach en Co
Amsterdam, 57 59 Nieuwendijk
  
Reaktie dd 07-11-2009 op de foto hiernaast van Bram Meijer:
De foto nr 5 komt ook voor in een (digitaal) fotoalbum, dat ik in bezit heb. Het onderschrift is
Meester Boonstra, van de Franse School.
Dit is er jaren later bijgeschreven, dus ik weet niet of het juist is. De foto is afkomstig uit het album van J.J. Meijer, eertijds kastelein in de Harmonie. De foto komt uit de periode plm. 1890 - 1914. Uit dat album komen ook de foto's die nog steeds als zoekplaatjes op jullie site staan.Jelle Pieters Boonstra was in Workum op velerlei gebied actief. Zo schreef hij o.a. in de Leeuwarder Courant artikelen over de natuur en zat in het Nut te Workum. Warkums Erfskip heeft vele negatieven van de door hem gemaakte foto's van Workum en zijn verre reizen.
Ook heeft Warkums Erfskip twee foto's van Jelle Boonstra zelf. Een jeugdportret en een foto van Jelle op oudere leeftijd.

05
Jelle Pieters Boonstra (Woudsend 1865 - Workum 1941)
leraar aan de openbare U.L.O. (toen nog Franse School genaamd)
zie beschrijving hiernaast --->


foto: Atelier De Sport K. Goudsmit, Helpman bij Groningen
06
Hero Visser en Tetje Buining voor hun woning en fabriek en magazijn van was-producten, bezem- en borstelwerk op 't Dwarsnoard
07
zeilen op de meren in de buurt van Workum en it Heidenskip
personen onbekend
08
zeilen in de buurt van Workum en it Heidenskip
personen onbekend
09
Zeilen op de meren bij Workum en it Heidenskip
Tetje Buining en Hero Visser met vier kinderen
achterop de foto staat een driehoek met AHV


Wieger Sippes Visser
fotocollectie: Peter Tolsma / Friesscheepvaartmuseum
10
Zeilen op de Fluezen bij Nijega H.O.N. (nu Elahuizen)

Wieger Sippes Visser
*Gaastmeer  04-05-1854
zoon van
Sippe Wiegers Visser (koopman te Gaastmeer 1854) en
Cornelia Annes Visser

Wieger Sippes Visser van Gaastmeer in zijn "ielbûs". Hij had een schouw waarmee hij de paling ophaalde van de vissers uit de omgeving. Dat noemde hij zijn "ielbûs". Een wel iets andere "ielbûs" dan de "Wilhelmina"!!!
Het kantoor te Gaastmeer was oorspronkelijk ook bemand met Jan Rintjes Visser (later Workum) toen die met een dochter van Wieger Jans Visser Gaastmeer trouwde (Pierkje Wiegers Visser). Later is hij (zelf afkomstig uit Allingawier en geen familie van de Vissers van Gaastmeer of Heeg) naar Workum gegaan waar hij zijn eigen palinghandel (kantoor) is begonnen. Dat zorgde er voor dat er 3 kantoren in Friesland waren: Heeg, Gaastmeer en Workum. Ze hadden ook gezamelijk het recht om bij de Thamesbrug een vaste ligplaats te hebben, maar de handel was strikt gescheiden. Ze waren wel degelijk concurrerend...
Volgens mij is dit inderdaad  Wieger Sippes Visser, zoon van de broer van Pierkje. Hierbij ook nog een jongere foto. Dit moet dus een oomzegger van Pierkje, de vrouw van Jan Rintjes Visser, zijn geweest denk ik.
Mededeling Peter Tolsma d.d. 04-02-2014

foto: AfgaZuper

11
Anne Annes Visser en Afke Sytzes Ybema  hebben een kruidenierswinkel annex fouragehandel vlak bij de Markt  op Noard 7 te Workum. Afke verzorgt grotendeels het winkelgebeuren en Anne reist, vaak per schip, langs een zeer uitgebreide klantenkring.
Uit het huwelijk van Anne en Afke werden vier kinderen geboren:
1. Trijn
2. Sytse
3. Durkje (Dutte)
4. Magdalena (Lena)

foto: W. Rijpma, Workum
Receptie 1923 ondertrouw Simon Gaastra en Fietie Visser op 't Dwarsnoard voor de woning en het bedrijf van Hero Visser.

foto: Atelier Rijpma, Workum
12
Op kamp, plaats en personen onbekend
Achteraan midden met zonnebril Anne Heeres Visser (mededeling Hero A. Visser, Australië 15-05-2012)
foto: Leonar 1307
13
Op kamp, plaats en personen onbekend
Helemaal links zit Anne Heeres Visser (mededeling Hero A. Visser, Australië 15-05-2012)
foto: Leonar 1507
14
Voetballen bij Workum. Achterop deze foto staat
Drooge    J vd W    Veldhuizen    TN     B Groenhof      GWZ     Groen    WF    JR      Workum
15
Voetbalclub (van Workum?), personen onbekend.
16
Anne H. Visser 03-11-1929
foto: J.A. Visser Am. Fotograaf Vlissingen
17
"Zeevaartschool Slaven der Techniek"
zittend Anne H. Visser
18
De zeevaartschool in Vlissingen. Geheel links Anne Heeres Visser.
19
Zeevaartschool
In het midden met een ooglapje is Anne Heeres Visser (mededeling Hero A. Visser, Australië 15-05-2012)
20
Johannes Lambertus Dijkhuis
op zn 53ste levensjaar geb. 17-2-1874
foto: De Jong Sneek
21
J. L. Dijkhuis, leraar R.H.B.S. Sneek  
Oxwerd, Zuidhorn Gr 17-2-1874
gefotograf Sneek 4-11-1932
Overl 14-12-1932
22
In België? Op het gebouw staat "Antwerpia -  Cycle Palace"
De auto vooraan komt uit Zeeland: K-3106.
Daarachter staat een auto met een Belgisch kenteken (rood op wit) nummer 20244

Volgens Bob Eefting van KentekenZeeland.nl zal de foto ongetwijfeld ergens in België zijn gemaakt, alles wijst daarop: de huizenbouw, het uniform van het "zwaantje" (gendarme), het Belgische kenteken van de auto erachter, en het uithangbord "Antwerpia". (27-07-2015)
23
Links van de auto met het Zeeuwse kenteken K-3106 staat Anne H. Visser

Het kenteken K-3106 is eigendom van Jelle A. Visser, aan wie het op 20 april 1922 is uitgegeven. Jelle Arends Visser, woonde in de Glacisstraat 163 te Vlissingen. Hij was directeur van de fabriek van melkproducten "Koena". Op de foto staat zijn Buick '24/25 voor 5 personen.

In 1904 had Jelle Arends Visser al een N.S.U. motorfiets en kreeg in 1906 het kenteken B-104 uitgereikt. Hij woonde toen in Wommels

Jelle Arends Visser werd in op 12-02-1868 in Hemelum geboren als zoon van Arend Gosses Visser (schipper 1868; koopman 1913) en Eelkje Lolkes Dokkum en is overleden te Vlissingen op 04-02-1943, oud 74 jaar, directeur van de melkproductenfabriek "Koena".
Jelle Arends Visser (zuivelfabricant, wonende te Oosterhout, binnen de laatste zes maanden te Wommels) trouwde op 03-05-1913 te Wommels (Hennaarderadeel) met Sijmtje Tijmstra, op 04-08-1889 geboren te Wommels, dochter van Tjalling Tijmstra (kleermaker te Wommels 1889, 1913) en Pietje Wijma. In Oosterhout werd ca. 1916 hun zoon Tjalling geboren, die in 1939 ook zuivelfabriekant is.

bronnen:

24
Jelle Arends Visser
*Hemelum 12-02-1868 - +Vlissingen 04-03-1943
zuivelfabricant, "wonende te Oosterhout, binnen de laatste zes maanden te Wommels" (1913);
directeur van de melkproductenfabriek "Koena" (1925-1943)
zoon van
Arend Gosses Visser (schipper 1868; koopman 1913) en Eelkje Lolkes Dokkum
x Wommels (Hennaarderadeel) 03-05-1913
Sijmtje Tjallings Tijmstra
*Wommels 04-08-1889 - +Amsterdam 20-02-1945
dochter van
Tjalling Sybrens Tijmstra (kleermaker te Wommels 1889, 1913) en Pietje Uiltjes Wijma

25
Jelle Arends Visser bij het duinhuisje "Ut en Thús" van de familie Visser te Dishoek op Walcheren. Zomer 1930
Foto: J.A .Visser Am. Fotograaf Vlissingen
26
Bij het duinhuisje "Ut en Thús" van de familie Visser te Dishoek op Walcheren. Zomer 1930.
Foto: J.A. Visser Am. Fotograaf Vlissingen
27
Hero A. Visser
(1861-1933)
Carte Postale
28
Tetje G. Buining
(1871-1962)
29
Geert H. Visser
geëmigreerd naar Amerika
30
Roelofina H. (Fiety) Visser
gehuwd met Simon P. Gaastra
31
Voor de zaak van Hero en Tetje Visser lag de Noorderbrug (Piters brêge genaamd)
De twee personen op de brug zijn onbekend.
De auto met het kenteken B-15300 is van Rienk Baron (Drachten 1886 - Leeuwarden 1942). Het nummer is 27 juni 1930 afgegeven.
32
Piters Brêge werd bediend door Pieter Kramer en zijn vrouw Lysbet Dijkstra. Waarschijnlijk bedient Lysbet hier de brug. Vooraan staat de kar van Hero Visser
33
achterop de foto staat:
"mevr. van Brug?"
34
onbekende