Boeken
Museum Warkums Erfskip   |   start
Boeken   |   Kaarten   |   Textiel   |   Diversen
  
Boeken
Onderstaande artikelen zijn verkrijgbaar in het Museum Warkums   Erfskip, Merk 4 (het waaggebouw) te Workum (denk om de openingstijden). Ook kunt u een artikel bestellen door het bedrag (plus verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL66 RABO 0132 7344 43 ( BIC: RABO NL 2U ) t.n.v. Museum Warkums Erfskip onder vermelding van de titel van het boek.
Spoedbestellingen alleen mogelijk d.m.v. spoedbetaling (telefonische overboeking)


P.S.:
Binnen Workum worden
geen verzendkosten berekend

De verzendkosten zijn voor adressen buiten Nederland hoger.
Op verzoek zullen wij u hiervan een prijsopgave doen toekomen.
Bij vragen mailen naar: warkumserfskip@hetnet.nl
bestel de digitale foto van:
12de Wikekalinder fan de stêd Warkum  
Workumer weekkalender
€ 7,50 + verzendkosten
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

De kalender van 2011 is ok verkrijgbaar bij:

Bakkerij Keuning, Merk 15, Workum
Bakkerij Van der Werf, Dwarsnoard 21, Workum
Bakkerij Van der Werf, Súd 128, Workum
Jopie's Hûskeamer, Noard 13-15, Workum
Sig.mag. Van der Velde, Noard 45, Workum
Slagerij Blom, Noard 115, Workum
Johanna van der Bij, Panwurk 5, Workum
Carla van der Veen-Delfsma, Noard 76, Workum
Gerrit Twijnstra, Heidenskipsterdyk 28h, It HeidenskipIn 1999 was het 600 jaar geleden dat Workum stadsrechten kreeg. Ter gelegenheid van dat feit werd een weekkalender uitgegeven met oude foto's van de stad Workum. Dit was een groot succes. Daarom werd besloten hier een traditie van te maken. Ook voor 2009 is een kalender uitgegeven, opnieuw met oude foto's en natuurlijk de Friese spreuk van de week.

P.S.: Voor de 13de weekkalender (2012) worden nog foto's gezocht.  Heeft u nog een foto liggen van Workum of omgeving, dan maken wij daar graag een kopie van. Natuurlijk mag u deze foto ook scannen en naar ons mailen.
uitgave: Warkums Erfskip | druk: Hunia's Drukkerij, Workum 2008 | 54 foto's


Bertegrûn  
€ 15,- + verzendkosten
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

Bertegrûn is in oade oan de oantinkens út har jeugd: it hiem, de pleatsen, doarpen, bisten en it ûneinich bûten boartsjen.

Bertegrûn (Geboortegrond) is een ode oan de herinnering uit haar jeugd: het erf, de boerderijen, de dorpen en dieren, en het oneindig buiten spelen

Bertegrûn (Home Ground) is an ode to her childhood memories: the farms and farmyards, villages and animals, and those endless days playing outside.

Auteur: Doet Boersma
It Frysk Skildershûs. Leeuwarden
2008 | 34 blz.
zie ook Fersbylden
  Aspiraties van een Workumer scheepsbouwmeester
€ 5,- + verzendkosten
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

Ulbe Zwolsman had naast zijn werf De Hoop, waar hoofdzakelijk houten vissersschepen werden gebouwd, ook een kort en hevig avontuur met het bouwen van een aantal stalen coasters, let wel de eerste coasters van Friesland.
Jouke van der Baan heeft de historie van de "ijzerwerf" bestudeerd en de daar gebouwde schepen tot de slopershamer gevolgd.  
Auteur: Jouke van der Baan
Uitgave Stichting Zwolsmans Scheepstimmerwerf
September 2008 | 23 blz.

Andries Deinum  
Fryslân Revisited
mei gedichten fan Tsjêbbe Hettinga
€ 29,95 + verzendkosten
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

Andries Deinum (1918-1995) de soan fan in winkelbaas út Warkum, emigrearre yn 1938 nei Amearika. Doe't er yn 1946  acht wike lang werom wie yn 'e Súdwesthoeke makke er mei syn Rolleiflex-kamera prachtige foto's  fan Warkum e.o. De Fryske dichter Tsjêbbe Hettinga hat 10 nije gedichten  skreaun
Auteurs: Geart de Vries, dr. Brooke Jacobson en Tsjêbbe Hettinga
Printwurk Friese Pers Boekerij | 2008 | 67 blz.

Speciaal voor u op onze Hyvessite staan de door Jacob Wiersma uit Workum gemaakte beschrijvingen van de foto's in het boek

Historische Straatnamen  
€ 1,50 + verzendkosten
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

Verklaring van de straatnamen in Workum.
De oude Friese stad Workum, met haar rijke verleden, had enkele namen van straten, die reeds heel lang bij de bevolking in gebruik waren. Toen de gemeenteraad in 1952 een straatnamencommissie instelde was haar eerste taak deze historische van waarde zijn namen officieel vast te stellen. Voor de later geprojecteerde straten werden namen voorgesteld, veelal ontleend aan de historische bodem, waarop ze waren aangelegd. Aldus werd een verantwoord geheel verkregen.

Auteurs: Prof. J.J. Jansen, dhr. W.T. Beetstra en dhr. R. de Wit. Uitgave van Straatnamencommissie Nijefurd i.s.m. Het Sleeswijckhuys | Drukwerk Hunia's Drukkerij | Maart 1998 | 21 blz.

De Heidenskipster molen fan eartiids  
€ 25,00 + verzendkosten
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

Van oktober 1996 tot april 2001 heeft Willem D. Hengst in de dorpskrant van It Heidenskip "De Buurtsboade" een serie artikelen geschreven  over de molens die vroeger in It Heidenskip hebben gestaan. Deze artikelen zijn gebundeld in een rijk geïllustreerd boek van 158 pagina's op A4 formaat.

Fan oktober 1996 oant april 2001 hat Willem D. Hengst yn de doarpskrante fan It Heidenskip "De Buurtsboade" in rige artikels skreaun oer de molen dy't eartiids yn It Heidenskips stien hawwe. Dizze artikels binne no bondele yn in rynsk yllustrearre boek fan 158 siden op A4 formaat.

P.S.: Voor degene die het Fries (nog) niet machtig zijn: achter in het boek is een Nederlandstalige samenvatting opgenomen, ook weer rijkelijk voorzien van illustraties.
auteur: Willem D. Hengst | druk: Caparis Grafisch Centrum Heerenveen 2002 | 158 blz
Oerset  
€ 2,50 + verzendkosten
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

In en uit het Fries vertaalde literatuur van Homerus tot Hylke Speerstra.

Inhoud:
Van Homerus tot Marten Toonder
Oersettings yn en 't it Frysk (Jelle Krol)
Catalogus bij de tentoonstelling Oerset
Literaire vertalingen in en uit het Fries (Ane van der Leij)

uitgave: Warkums Erfskip | druk: Hunia's Drukkerij, Workum 2008 | 75 blz
Doarpsgesichten fan Nijhuzum  
€ 7,50 + ferstjoerkosten
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

It bestjoer fan Doarpsbelang Nijhuzum wie fan betinken dat yn it kader fan it 60-jierrich bestean fan Doarpsbelang en de reuny Simmer 2000 it ferline op iene of oare wize fêstlein wurde moast. It risseltaat is in fotoboekje mei âlde en nije foto's.
auteur: Doarpsbelang Nijhuzum | druk: AFUK, Ljouwert 2000 | 64 s.
Het boek van J.Y.B.  
lotgevallen van een man in de 20ste eeuw
€ 9,00 + verzendkosten
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

Jan Ydes Bouma, anno 1920 geboren in de Heidenskipster Luts, zegt in de inleiding:
"...ik wil iets opschrijven om het door te geven aan mijn kinderen, kleinkinderen of misschien nog meer nakomelingen in het verschiet. En voor een ieder die er belang in stelt om het te lezen. Namelijk het leven van iemand in de twintigste eeuw. Het is niet een roman of kritiek op die jaren toen er armoede heerste, of van de jaren die daarop volgden. Het zijn gebeurtenissen uit mijn leven in de 20ste eeuw. Leer iets van de belevenissen in voor- en tegenspoed en het pionierschap. Dit laatste wil ik extra onderstrepen."
auteur: de heer J.Y. Bouma | druk: T.Y. Bouma, Leusden 2000 | 71 blz.
Mond en Klauwzeer  
in de vorige eeuw
(1930-1950)
door J.Y. Bouma
€ 2,50 + verzendkosten
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

Voor veel mensen was de uitbraak van MKZ in het voorjaar van 2001 de eerste keer dat men met deze ziekte kennis maakte. Voor Jan Y. Bouma was het geen nieuwe ziekte. In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw is hij persoonlijk een aantal keren in aanraking gekomen met deze veeziekte.
Voor velen is de rigoreuze aanpak van ruimingen schokkend. En vragen zich af of er geen andere aanpak mogelijk is. Ook denkt men dat vroeger geen of nauwelijks uitbraken van MKZ plaatsvonden.
In het boekje van Jan Y. Bouma zijn enkele persoonlijke gebuertenissen met betrekking tot MKZ opgesteld. Men kan zelf vergelijken hoe men vroeger met deze ziekte omging ten opzichte van nu en hoe men het zieke vee toendertijd behandelde.
auteur: de heer J.Y. Bouma | druk: T.Y. Bouma, Leusden 2001 | 10 blz.
Ko-Wo-Bo 1961-2000  
In generaasje Boerehelp rûnom Koudum, Warkum en Boalsert
€ 2,50 + ferstjoerkosten
Binnen Warkum wurde gjin ferstjoerkosten berekkene

Histoarysk oersjoch fan de boerehelp feriening KoWoBo. Grutte feroarings yn de boerestân, de technology, de fraach nei fleksibele wurkplakken en sa mear
útjefte Agrarische Bedrijfsverzorging AB Fryslân 2001 | 16 siden

Wezen van Workum  
€ 7,50 + verzendkosten  
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

Reeds in de Middeleeuwen bestond er een vorm van zorg voor wezen, in Workum zo goed als in andere steden van ons land. Maar vanaf 1655 konden ouderloze kinderen terecht in het Stadsburgerweeshuis, onder de goede zorgen van een vader en moeder, onderworpen aan strenge maar verstandige en naar de begrippen van die tijd rechtvaardige regels.

Voogden waakten over hun welzijn, hielden het reilen en zeilen van het huis in het oog, zorgden voor de geldmiddelen en andere materiële zaken, onderhandelden met het stadsbestuur en hogere autoriteiten.

Een bonte reeks van personen en lotgevallen trekt aan ons voorbij, soms lichtelijk komisch, soms ontroerend, een enkele keer verbijsterend, maar altijd boeiend. Vaak zijn de toestanden en gebeurtenissen heel herkenbaar, toch komen ze ons nog wel eens vreemd of ongelooflijk voor. Weet u wat bedoeld wordt met de uitbeursing van wezen of met hun ontbinding? Wat is een bijeterskist en een fijfkwartieskind? Eet u nog smeer en draagt u linnende of zeildoekse broeken? U leest het allemaal in het boek "Wezen van Workum".

In Museum Warkums Erfskip zijn nog diverse gebruiksvoorwerpen van het Stadsburgerweeshuis te bezichtigen, zoals een narrenmuts, een jongensmuts, een chocoladeketel, een collectebus en een kast waarin de administratie werd bijgehouden.
auteur: mevrouw J.E. Bazuin | druk: Drukmediaan, Sneek 1994 | 139 blz    


Van jubileum naar sluiting
De Visserschool Workum  
€ 2,50 + verzendkosten
Binnen Workum worden geen verzendkosten berekend

Het jubileumboek (1988) is helaas allang uitverkocht. Tijdens de reünie werden de reünisten op de foto gezet en werden nieuwe ontdekkingen gedaan. Al deze zaken zijn tezamen met de laatste foto's die op de MAVO De Visserschool te Workum gemaakt zijn in dit boek verwerkt. In verband met de sluiting van de De Visserschool werd wederom een reünie gehouden en werd dit boek als een soort deel 2 uitgegeven.
auteur: de heer J.P. Bremer | druk: Boek- en Offsetdrukkerij Eldering, Sneek 1994 | 64 blz.