Troste

Merk 4
8711 CL Workum
tel. 0515 - 54 12 31

de gegevens
zijn met toestemming van
de hoofdredacteur
drs. H.M. Kuypers
over genomen uit
het blad

links:
Genealogie Troste

onderstaande gegevens zijn met toestemming van
de hoofdredacteur drs. H.M. Kuypers over genomen uit het blad

Inleiding

Onderstaande genealogie Troste werd voornamelijk samengesteld aan de hand van openbare gegevens uit diverse archieven. Het verhaal rond de migratie van Carl Troste (I) en zijn Duitse herkomst komt echter tot ons uit een brief die zijn zoon Willem (IIa) in 1867 schreef aan een neef, een zekere A.M.T. Rocholl te Vlissingen. In deze brief doet Willem Troste verslag van zijn bezoek, in 1865, aan zijn familie in Korbach en elders in Duitsland.

aangifte van het overlijden van Willem Rocholts
vrouw Sara Wijtenkamp op 26 september 1807
Het echtpaar laat geen kinderen na.

Willem vertelt zijn neef onder andere van de "p.m. 140 Duitsche brieven van de familie uit Duitschland aan vader gestuurd [...] waarbij de Reispas, Doop en Lidmatenbewijs, waarmede mijn vader [in] 1793 bij oom J.B. Wilhelm Rocholl in Workum (Nederland) was komen wonen [...]". Of deze brieven nog bestaan is onbekend. Oom Wilhelm Rocholl treffen we inderdaad in Workum aan. Hij verkreeg als Willem Rochol, van "Courbach in Waldeckse", op 23 december 1783 het burgerrecht en zal vermoedelijk reeds enige jaren eerder in Workum zijn aangekomen (Burgerboek van Workum 1695-1811, p. 98).

Op de 25ste van de Sprokkelmaand 1810 doet Carl Troste
aangifte van het overlijden van zijn oom Willem Rocholl

Willem vertelt over zijn reis dat hij vanuit Amsterdam via Emmerich naar Hannover, Kassel, Arolsen en tenslotte Korbach reisde. In alle plaatsen bezocht hij familieleden. In Korbach, de geboorteplaats van zijn vader, bracht hij vier dagen door in het ouderlijk huis, "waar mijn vader als kind opgevoed [was] en gespeeld had". Van Korbach reisde hij door naar Soest en over Wesel weer terug naar Nederland. Willem ontmoette op zijn reis vele tientallen familieleden en de reis leidde tot een correspondentie en een onderneming de stamboom van de families Troste en Rocholl in kaart te brengen.Genealogie Troste

de ±1700 gebouwde woning van Carl Troste (Noard 165)
werd in 1858 door de erven Carl Troste verkocht aan Rintje Jans Visser
foto Willem Twijnstra 16-06-1986

I.   Carl Troste (zoon van Christiaan Troste en Maria Margaretha Henriëtta Rocholl), geb.  Korbach (vorstendom Waldeck) 21 jan. 1780, Luthers, vestigd zich te Workum 1793, burger ald. 29 jan. 1807 (Burgerboek van Workum 1695-1811, p. 127: "Carl Trotz [sic], [geb.] Corbach". Koopman en winkelier te Workum, burgemeester ald. 1829-, lid Staten van Friesland, eigenaar sate "De Draai in de schoorsteen" (thans Ursuladyk 22, it Heidenskip) te Workum 1828-+. Van Carl Troste is een geschilderd portret bekend uit 1848, van de hand van Berend Kunst, de bewaarplaats van het portret (indien extant) is onbekend. + Workum 13 nov. 1857, tr. Workum (Stadskerk) 7 okt. 1804 Catharina (Kaatje) Jacobs Visser, geb. Workum 20, ged. ald. 26 mei 1784, + Workum 19 juli 1834, dr.van Jacob Hielkes Visser en Baukjen Jans.


Uit dit huwelijk:

1. Maria Henriëtta Troste, geb. Workum 28 sept., ged. ald. 13 okt. 1805, + Makkum (gem. Wonseradeel) 22 maart 1837, tr. Workum 7 juni 1829 (zij geass. met twee ooms: Jan Jacobs Visser, blikslager, en Marten Fokeles Planting, grutter.) Marten Oepkes Boomsma, geb. Koudum 13 dec. 1804, won. te Makkum (1830)-(1833), bakker, laatst te Sneek.

aangifte van overlijden Jacob Trost(e) door (oud)oom Willem Rocholt (3 mei 1807)

2. Jacob Troste, geb. Workum 27 nov., ged. ald. 7 dec. 1806, + ald. 3 mei 1807.

3. Willem, volgt IIa.

4. Jacob, volgt IIb.

5. Bauwkje Troste, geb. Workum 4 mei 1812, + ald. 26 mei 1863, tr. Workum 22 sept. 1839 Harmen Lolkes Visser, geb. Workum 6 maart 1810, koopman (1839), kalkbrander (1843, 1861-1875), + Workum 27 aug. 1863, zoon van Lolke Ykes Visser, kalkbrander, en Engel Harmens van Wetzinga (zie hierna, sub 10), en wedr. van Anna Maria Brunger. Hieruit nageslacht.

6. Christiaan Theodoor Troste, geb. Workum 18 sept. 1814, + ald. 19 mei 1839.

7. Frederik Troste, geb. Workum 7 juni 1817, + op zee 13 okt. 1835 (na een val overboord van het Ned. barkschip Concordia) (Verkl. afgeg. door de waterschout van Amsterdam 31 maart 1836, akte d.d. 6 april 1836, ingeschr. te Workum).

8. Sara Troste, geb. Workum 16 mei 1820, + ald. 29 mei 1820.

9. Sara Troste, geb. Workum 4 aug. 1823, + ald. 8 aug. 1823.

De grote woning van Sara Troste en Feike Lolkes Visser op it Súd bij de Kettingbrêge

nota van Feike Lolkes Visser

10. Sara Leonora Troste, geb. Workum 1 april 1826, + ald. 17 juni 1900, tr. Workum 1 aug. 1847 Feike Lolkes Visser, geb. Workum 19 jan. 1818, apotheker ald. (1847, 1861-1875), + Workum 16 okt. 1884, zoon van Lolke Ykes Visser en Engel Harmens van Wetzinga (zie hiervoor, sub. 5). Hieruit nageslacht.

IIa.   Willem Troste, geb. Workum 23 aug., ged. ald. 11 sept. 1808, koopman (1833, 1839, 1843), tabaksfabrikant (1847)-+ te Workum, + ald. 14 okt. 1887, tr. te Workum 26 juni 1833 Metje Sijpesteijn, geb. Krommenie 30 maart 1809, + Workum 20 okt. 1839, dr. van Hendrik Sijpesteijn en Maria Catharina Lohman; tr. 2e. Workum 15 nov. 1843 Trientje Brunger, geb. Workum 4 febr. 1818, + Amsterdam 19 jan. 1901, dr. van Klaas Egberts Brunger en Sophia Jans Lohman.

Annonce voor de verkoop van huis en bedrijf van Willem Troste Cz. (IIa)
(Coll. Centraal Bureau voor Genealogie)

Uit het eerste huwelijk:

1. Carl Wilhelm Christiaan Theodoor Troste, volgt IIIa

2. Hendrik Jan Troste, geb. Workum 2 sept. 1836, + ald. 18 jan. 1840

3. Frederik Jacob Troste, geb. Workum 15 dec. 1838, + ald. 20 okt. 1854

Uit het tweede huwelijk:

4. Nicolaas Egbertus Jan Troste, geb. Workum 12 sept. 1844, + ald. 8 nov. 1844.

5. Catharina Sophia Troste, geb. Workum 16 nov. 1845, tr. Workum 8 nov. 1871 Johann Victor Christian Marius (Nauta) Peters, geb. Harlingen 26 dec. 1842, deurwaarder der Directe Belastingen, won. te Assen, te Amsterdam (1871)-1900, te Bloemendaal 1900-, te Zandvoort -1905, te Amsterdam 1905, zoon van Dr. Marius Nauta Peters, med. dr. te Harlingen, en Catharina Helena Wichers.

6. Nicolaas, volgt IIIb.

7. Jacob Troste, geb. Workum 1 nov. 1849, vertr. naar Assen 8 sept. 1868, won. te Duitsland -1905, won. te Amsterdam 1905-1925, vertr. naar Aalsmeer 1 april 1925, nog. won. ald. aug. 1934, ongehuwd.

8. Sophia Maria Henriëtta Troste, geb. Workum 29 sept. 1851, vertr. naar Amsterdam 20 maart 1873, terug in Workum 1 sept. 1874, vertr. opnieuw naar Amsterdam 17 april 1882 en terug te Workum 22 okt. 1883, vertr. tenslotte samen met haar moeder opnieuw naar Amsterdam 31 mei 1888, vennoot fa. Gerbers & Troste, winkel in lingerieën etc. te Amsterdam 1882 (Opgericht bij akte van 10 aug. 1882 tussen Sophia Maria Henriëtta Trote en Jacoba Berendina Annetta Gerbers), + Amsterdam 13 maart 1943.

9. Willem Christiaan Theodoor Troste, geb. Workum 1 febr. 1854, + ald. 3 febr. 1855 (aan stuipen).IIIa.   Carl Wilhelm Christiaan Theodoor Troste, geb. Workum 23 april 1834, zonder beroep (1855), tabakskerver (1850-1860), tabaksfabrikant (1861), vertr. met gezin naar Meppel 7 sept. 1861, werker voor de handel te Amsterdam (1870)-+, + ald. 9 maart 1902, tr. Workum 28 jan. 1855 Ynskje Penninga, geb. Workum 2 mei 1833, + Amsterdam 19 maart 1908, dr. van Wybrandus Jellardus van Loon Penninga (geb. Jorwerd 11 april 1795, + Workum 15 april 1842), apotheker, en Rinkje Fekkes Gaastra.

Uit dit huwelijk:

1. Carlina Wilhelmina Christina Theodora Troste, geb. Workum 20 nov. 1854, won. te Amsterdam (1871), + Workum 30 nov. 1871.

2. Willem Hendrik Frederik Troste, geb. Workum 13 jan. 1856, + ald. 20 sept. 1856.

3. Willem Hendrik Frederik Troste, geb. Workum 24 dec. 1857, + Meppel 30 april 1862.

4. Willem Hendrik Frederik Troste, geb. Meppel 15 mei 1863, kantoorbediende, + Amsterdam 31 juli 1936, tr. Amsterdam 30 maart 1911 Hendriette Petrinella Juliana Rudolphi, geb. Workum 6 okt. 1867, + Amsterdam 11 sept. 1950, dr. van Louw Rudolphi en Stijntje Wolffes.

5. Frederik Jakob Troste, geb. Amsterdam 20 aug. 1870, + ald. 17 maart 1871.Catharina Wolffes (1846-1941) en Nicolaas Troste (1847-1905)

IIIb.   Nicolaas Troste, geb. Workum 19 nov. 1847, koopman (1876), fabrikant (1905) ald. + Workum 20 maart 1905, tr. Workum 6 aug. 1876 Catharina Wolffes, geb. Workum 3 okt. 1846, won. te Utrecht 1906-, + ald. 16 juni 1941, dr. van Bartholdt Hendrik Wolffes en Sippina Lammerts de Boer.

Stoom-Tabaksfabriek De Oude Rooker van de firma N. Troste (Merk 9)
feestelijk versierd in verband met het 1000-jarige bestaan van de stad Workum op
10 juli 1907

Tabaksverpakking van "De Oude Rooker", het stoom tabaksfabrief van de firma N. Troste volgens de verpakking al opgericht in 1820.
Tijdens het uitje van de vrijwilligers van Warkums Erfskip op 24 november 2018 kregen wij van Museum Joure een tabakszak van de tabaksfabrikant Nicolaas Troste cadeau. Het betreft hier "beste blanke tabak" van het merk "De Gekroonde Haan."
(Collectie Museum Warkums Erfskip)


Uit dit huwelijk:

Catharina Troste (1878-1962)
in Friese klederdracht, De Bilt 1903

1. Catharina Troste, geb. Workum 2 april 1878, + Utrecht 8 aug. 1962, tr. Workum 17 juli  1902 Peter Johannes Roskam, geb. Utrecht 22 sept. 1869, directeur Stichtse Credietbank, + Utrecht 7 okt. 1951, zoon van Brand Roskam en Jantien van Leeuwen. Zie ook: De Workumer voorouders van Petra Laurentien Brinkhorst

2. Sippina Troste, geb. Workum 28 febr. 1881, + ald. 30 aug. 1890 (volgens opgave in annonce overleden op 29 aug.)

3. Wilhelmina Troste, geb. Workum 1 mei 1882, vertegenwoordigster van een linnenfabriek te Utrecht (1920), + ald. 20 febr. 1975, ongehuwd.

Het graf van Nicolaas Troste en zijn dochter Sippina op het kerkhof van de Sint Gertrudis Kerk te Workum
IIb.   Ds. Jacob Troste, geb. Workum 22 sept., ged. ald. 10 okt. 1810, student letteren te Franeker, ingeschr. als student in de theologie Utrecht 3 juni 1830 (Album studiosorum Academiae Rheno-Trajectinae 1636-1886, kol. 285: "3 Juni 1830 Jacobus Troste, Worcumensis, Th. In Athen. Franequerano Litt. Hum. Stud." Echter niet in het album studiosorum van Franeker aangetroffen. Hij is ook niet te Utrecht gepromoveerd), nog aangeduid als student 1833, proponent in de godgeleerdheid (1839), grutter te Workum (1843)-(1850), vertr. naar Oudemirdum (gem. Gaasterland) 1850, predikant ald. 1850-+, + Oudemirdum 3 febr. 1881, tr. Workum 18 mei 1839 Alida Lammerts de Boer, geb. Goënga (gem. Wymbritseradeel) 1 aug. 1814, + Oudemirdum (gem. Gaasterland) 20 april 1890, dr. van Ds. Lammert Martens de Boer, predikant te Workum, en Trijntje Pieters Tyttema. Alida Lammerts de Boer is een zuster van Sippina Lammerts de Boer (sub IIIb).

Uit dit huwelijk:

1. Catharina Troste, geb. Workum 6 febr. 1841, + Oudemirdum (gem. Gaasterland) 10 febr. 1855.

2. Ds. Lambertus Troste, geb. Workum 1 juni 1942 (volgens annonce: 31 mei), ingeschr. als student theologie Groningen 19 juni 1861 (Album studiosorum academiae Groninganae [Groningen 1915], kol.325), predikant te Oosterhaule (1185), te Hempens en Teerns (1898), + Hempens (gem. Leeuwarderadeel) 12 april 1898.

3. Karolina Troste, geb. Workum 13 okt. 1843, + Oudemirdum (gem. Gaasterland) 6 okt. 1890.

4. Carel Troste, geb. Workum 5 febr. 1845, + ald. 5 maart 1849.

5. Martinus Troste, geb. Workum 21 nov. 1846, + ald 10 mei 1850.

6. Maria Troste, geb. Workum 28 aug. 1848, tr. Gaasterland 17 april 1868 Ds. Herke van der Meulen, geb. Oudemirdum (gem. Gaasterland) 7 febr. 1844; legt in 1854 de eerste steen van boerderij "De Veen" onder Hemelum; predikant te Joure (1885), zoon van Rinze van der Meulen en Hebeltje Herkes van Rijs.

7. Carl (Jacob), volgt IIIc.

8. Margarita Troste, geb. Oudemirdum (gem. Gaasterland) 9 okt. 1851, won. te Saaksum 1880-1885, won. te Ooststellingwerf 1885-, huishoudster van R.J. Spaanstra te Haskerland -1896-, vertr. naar Tietjerksteradeel 1906.

9. Baudina Troste, geb. Oudemirdum (gem. Gaasterland) 11 juli 1853, won. te Saaksum 1880-1885, won. te Ooststellingwerf 1885-. + 's-Gravenhage 31 dec. 1941, ongehuwd.

10. Catharina Troste, geb. Oudemirdum (gem. Gaasterland) 7 mei 1857, won. te Doniawerstal -1894, leerling-verpleegster in het Academisch Ziekenhuis te Groningen april-nov. 1894, won. te Zutphen 1894-, + Peize 13 dec. 1903.  IIIc.   Ds. Carl (Jacob) Troste (Hij komt normaliter voor als "Carl", doch een enkele maal met de toevoeging "Jacob", vermoedelijk bedoeld als patroniem), geb. Workum 19 april 1850, predikant te Saaksum (gem. Oldehove) 1880-1885 (Carl. woont tussen 1880 en 1885 samen met zijn jongere zusters Baudina en Margarita in de pastorie te Saaksum, huis C43. Carl Troste volgde te Saaksum Ds. F.J.K. Boersma op die naar Hoogkerk vertrok. Van Carl werd in het reguliere onderzoek géén inschrijving als student aangetroffen. Volgens mevrouw H.T. Siebinga-Zantinga heeft Carl in Leiden gestudeerd. Van Carl zijn nog een studentikoos gedicht en een pastel uit die tijd in familie-bezit. Onbekend is of Saaksum zijn eerste beroeping was en waar hij voor 1880 woonde en werkte), predikant e Noordhorn (gem Zuidhorn) 1885-ná 1903, als emeritus won. te Groningen 1914-, + ald. 3 jan. 1923, tr. Groningen 15 april 1885 Anna Maria Juchter, geb. Groningen 9 okt. 1863, + ald. 15 maart 1954, dr. van Gerhardus Juchter, manufacturier te Groningen, en Johanna Gezina Meyer.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Troste, geb. Noordhorn 6 mei 1886, + ald. 26 maart 1893.

2. Gerhardus Troste, geb. Noordhorn 1 sept. 1890, scholier (intern) te Groningen in de Folkingestraat G 6, met meerdere jongens (in een periode tussen 1900-1910), leerlooier 1915-, koopman in leer en fournituren, + Groningen 12 april 1974, tr. Zuidhorn 30 sept. 1920 Itje Zantinga, geb. Oldehove 15 april 1896, + Groningen 2 sept. 1979, dr. van Jan Willem Zantinga en Fokeltje Tiete Gaaikema. Hieruit geen nageslacht.

* * *

Er is geen uitputtend onderzoek verricht naar alle sleuteldata. Buiten de genoemden in de genealogie werden nog de volgende personen aangetroffen die niet in het verband te brengen waren: Gerhardus Christoffel Troste, arbeider won. te Willemsoord onder Steenwijkerwold (1855), tr. Charlotta Kastijn, geb. ca. 1830, zonder beroep (1855), won. te Willemsoord onder Steenwijkerwold (1855). Uit dit huwelijk: Jacoba Helena Troste, geb. Blesdijke (gem Weststellingwerf) 28 febr. 1855 + Amsterdam 12 april 1931.